Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Индустриален холдинг България" изкупи още 15 435 броя собствени акции

През юли тази година, във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, "Индустриален холдинг България" АД е придобило (с приключил сетълмент към 31 юли) още 15 435 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.760 лв. за акция.
Общият брой на притежаваните от бившия приватизационен фонд собствени акции към края на юли е 7 817 215 лота.

За 27 август е насрочено редовното общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД. Мениджърите предлагат печалбата за миналата година, в размер на 12 052 599.11 лв., да остане като неразпределена печалба на дружеството. За последните пет финансови години дружеството не е изплащало дивиденти на своите акционери.

Капиталът на "Индустриален холдинг България" се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Най-голям акционер е "Буллс" АД, компания която пряко и непряко чрез дъщерно дружество, притежава 41.62% в "Индустриален холдинг България" АД.

"Венсайд Ентърпрайзис" притежава 6.60% от капитала, но тъй като "Буллс" АД е 100 % собственик на "Венсайд Ентерпрайзис Лимитед", то контролира и притежаваните от последното акции в холдинга. "ДЗХ" АД има дял от 8.34%, а други по-малки акционери са собственици на останалите 50.04% от книжата с право на глас.

"Индустриален холдинг България" е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Facebook logo
Бъдете с нас и във