Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Има ли надежда за бизнеса в България?

През януари общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват данните на НСИ.

Това се дължи на оптимизма на мениджърите за увеличаване на поръчките, подобряване състоянието на предприятията и известно повишение на цените. Въпреки това всички те посочват несигурната икономическа среда като голям проблем в бизнеса им.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 6.1 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за износа и производствената активност през следващите три месеца.

През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.5 на 4.9, а средното натоварване на мощностите нараства с 1.2 пункта и достига 74.0%.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и факторът "други".

За продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 5.1 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са за увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на работна сила и факторът "други".

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в строителството да се запазят през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 11.2 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на последните два фактора.

За продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 6 пункта главно поради по-благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и известно подобрение в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Основните пречки за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, фактора "други", недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са за запазване на цените през следващите три месеца.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във