Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Играчите за Банско са скрити зад купища офшорки

Вече втори месец прокурори проверяват как кметството в Банско се е разпореждало с общинските имоти, доколко законно и икономически мотивирано е участието на общинската управа в множество смесени търговски дружества с доста неясни резултати. За първи път от осем години насам под петите на кмета Александър Краваров (с два мандата зад гърба си и с мерак за трети) започва да пари.


Административният ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград Елка Атанасова каза пред в. БАНКЕРЪ, че проверката по сигнала за нарушения в планинския град продължава и по всяка вероятност ще приключи към края на октомври. Ревизията бе предизвикана от председателя на Сметната палата Валери Димитров, който изпрати на главния прокурор Борис Велчев одитния доклад за дейността на общината в периода януари 2005-а - декември 2009 година.


Още в края на юли стана ясно, че държавните одитори са открили достатъчно доказателства за наличие на престъпление. За всеки, който следи дейността на Сметната палата, е ясно, че когато в нейно съобщение се казва, че изпраща материали в прокуратурата съгласно чл.56, ал.1 от Закона за Сметната палата, става дума за много повече от административни пропуски. Според Закона за Сметната палата председателят й предава документацията на прокуратурата, ако при проверката са открити данни за престъпление. Законът не разрешава на одитния орган да оповестява подробности за едно или друго нарушение, докато не приключат следствените действия на прокуратурата. Но както бе казал народният поет, с труд и постоянство всичко се постига - в. БАНКЕРЪ успя да се сдобие с копие от този доклад.


Най-малкият пропуск, констатиран в документа, е, че не са въведени с вътрешен акт общи критерии относно разпореждането с недвижимите имоти - частна общинска собственост, каквито всъщност са изискванията към общините, поставени с изменението на Закона за общинската собственост от юли 2008 година.


Документът обаче потвърждава това, което от години се говори в района и по повод на което циклично избухват скандали. Името на кмета Краваров пък присъства при всяка негова сделка с голям инвеститор.


Ако се проследят по-голяма част от извършените сделки, ще стане ясно, че


фаворитите в тях не са случайни хора

Така например през 2004-а общинският съвет с три свои акта разрешава продажбата на седем общински имота с обща площ от 370. 646 декара. За техен купувач е определено дружеството с ограничена отговорност Голф плюс ООД, което свързват с космонавта Георги Иванов, то се управлява от Жулиета Ованезова Багдасарова. Всъщност единствен негов собственик е Холдинг Варна АД. Според регистрациите в търговския регистър най-голям акционер в него е Абас ЕООД (49.98%), чиято собственост пък отвежда в Люксембург чрез Трес Риос Мениджмънт С.А. Съдружници в него с малки дялове са Химимпорт АД и физически лица. Продажната цена на недвижимите имоти по договора е в размер на 7 млн. лв., или под 19 лв. за кв. метър. В момента на сключване на договора са платени само 2 млн. лв., а останалите 5 млн. лв. са били предвидени да се заплати изграждането на обекти от общинската инженерна инфраструктура в съответствие с планове на общинския съвет. В контракта е било предвидено срокът за изграждането на обектите и инвестицията в тях от 5 млн. лв., които трябва да даде Голф плюс ООД, да бъдат осъществени в рамките на 24 месеца след сключване на договора. В тази връзка през 2005-а и 2006-а (решения u8470?590 и u8470?782) общинарите в Банско приемат предложения на частното дружество кои обекти от общинската инженерна инфраструктура да финансира на стойност 4 850 000 лева. Проверяващите от Сметната палата обаче отчитат, че в петте милиона лева стойност на обектите са включени и дължимите данъци, а би трябвало да се начисляват отделно. Освен това, според тях, всички терени са прехвърлени на дружеството веднага след авансовото плащане, а не след като са реализирани всички ангажименти за цялата инвестиция от 7 млн. лева. Според експертите именно тази договореност е създала предпоставки за накърняване на финансовите интереси на общината, като не е предвидено заплащане на продажната цена на общинските имоти в цялост. Освен това не са предвидени неустойки за неизпълнение на договора от страна на Голф плюс ООД. Което според проверяващите всъщност се е случило, тъй като не е изпълнено условието за цялостно изграждане на обектите в рамките на договорения срок. Независимо че не е спазен, контрактът не е бил прекратен едностранно от общината. В документа се казва, че през одитирания период финансирането на обектите от общинската инженерна инфраструктура е в размер на 1 563 700 лв., или 32 на сто от общата стойност на одобрените обекти. Кога и как в касата на общината ще влезе остатъкът от парите - не става много ясно, тъй като и в контракта срокове няма.


По време на одита са били проверени всички осъществени продажби на общински имоти, замените с имоти на физически и юридически лица, както и една четвърт от сделките за учредяване на ограничени вещни права, пише в доклада по случая. По-голямата част от продажбите (83 на сто) са извършени през 2005-а и 2007-а, всички замени са от 2005-а и 2006-а, а половината от учредените ограничени вещни права са от 2005 година.


За десет от сделките за продажба на нежилищни имоти - частна общинска собственост, са проведени шест търга (пет с явно и един с тайно наддаване) и четири конкурса. Общата стойност на сключените след това сделки е 13 205 604 лева. В два случая е проведен повторен търг, при който първоначалната цена е била намалена и е паднала под определената от лицензирания оценител пазарна оценка, което според проверяващите всъщност е нарушение на Закона за общинската собственост (чл.41, ал.2 в редакцията му ДВ, бр. 101 от 2004-а).


Кметството в Банско също не е пощадено от


мерака да заменя

общински терени с имоти на частни лица. През проверявания период общината е успяла да направи седем такива сделки, разбира се, със съответните решения на общинския съвет. Но всички са осъществени след писмени предложения от кмета Краваров или на заинтересовани физически/юридически лица, собственици на имоти, както се твърди в документа. Но проверяващите смятат, че самите предложения са без правна и икономическа аргументация, която да бъде основа за решението на колективния орган.


От доклада става ясно, че за седемте замени чистите приходи за общината от доплащане на разлики между оценките на заменяните имоти и цената е едва 153 374 лева.


Проверяващите са анализирали подробно две от направените замени - с частното дружество Бански холидейс ООД, направени през две поредни години (2005 -а и 2006-а). Компанията е собственост на регистрираната във Виена Норема Туристическо Бюро и Холдингово ООД, която държи 67% от дяловете и се представлява от гражданина на Република Австрия Петър Танков и от Румен Сотиров (с 33%).


Общинарите са дали пълна свобода на кмета Краваров да преговаря с частната компания, да възлага оценките и да сключва договорите. При внимателния прочит на документите прави впечатление и


бързината на сделката

и някои детайли по нея. Актът за общинска собственост на терените за бъдещата замяна е издаден на 7 юни 2005 година. Съветът взема решение тя да се случи на 29 септември, оценката на общинския имот е с дата 31 октомври, а за замяната му с имота на частната фирма - 9 ноември. След седмица (на 17 ноември) общинският съвет приема двете оценки. Те сами по себе се са доста любопитни. Имотът на Бански холидейс в с. Баня, община Разлог, площта му е 34.757 дка. и е с цена 3 476 250 лв., а имотът в Банско (местност Асаница) е разположен на 22.851 дка и има пазарна оценка 3 500 000 лева. Решението на общинските съветници е разликата в стойността на заменените имоти от 23 750 лв. да бъде за сметка на дружеството. Само че частната фирма възразява (писмо вх. u8470? ОС-01 от 29 ноември), като изтъква, че част от предлагания за замяна общински имот е неизползваема, а друга част от него не позволява застрояване. Следва ново решение (u8470? 627 от 22 декември), с което вместо първоначално предлаганите за замяна общински имоти частниците получават други, по-атрактивни: единият с площ от 14.116 дка. и с пазарна оценка от 2 333 000 лв., а вторият е на площ от 9.560 дка и е оценен на 1 183 000 лева. Или общо терените са за 3 516 000 лева. Прави впечатление, че и тези оценки се правят със скоростта на светлината - те са готови до 22 декември. Интересен детайл е, че земята на частната фирма в с. Баня е оценена на малко над 100 лв. за квадрат, а общинските имоти в Банско - средно на по-малко от 150 лв. за кв. метър, което само по себе си е абсурдно. Разликата в стойността на двата имота в размер на 39 750 лв. Бански холидейс заплаща бързо и безапелационно в началото на януари 2006-а. Официално тя влиза във владение на 19 януари, когато Краваров подписва и официалния договор. Очевидно, че на частниците им се е усладила този вид търговия, защото четири месеца след приключване на тази сделка компанията е предявила претенции за допълнително споразумение към договора, който е изпълнен през януари. Фирмата твърди, че не би могла да използва по предназначение по-големия от двата имота (този от 14.116 дка ), тъй като по-голямата част от него била под вода или в речно корито, което не било известно на хората от дружеството. Та те поискали цената да бъде намалена предвид констатираните недостатъци. И за да бъдат компенсирани, те искат нова замяна. Само след месец (първото писмо е от май) с ново решение (u8470?723 от 30 юни 2006-а) общинският съвет удовлетворява желанието им. Странно защо обаче оценките, които съветниците приемат за имота, се различават от предишните. Когато го купуват от общината първия път, за частниците той струва 2 333 000 лева. А при втората сделка, когато същият имот вече е собственост на Бански холидейс е... 3 238 500 лева. Проверяващите от Сметната палата са акцентирали на завишението от 905 500 лв., което е станало само за... седем месеца, и то според един и същ оценител. В доклада изрично е посочено,че експертните оценки са изготвени 14 дни след като е взето решението за осъществяване на замяната. Как е станало възможно да се вземе решение, преди приемането на пазарни оценки (които са с дата 14 юли), ще трябва да установи сега държавното обвинение. Може би разковничето е в простичкия отговор, че докато общината търгува за по сто лева, на свободния пазар имотите в града се продават по 100 евро...?!


Според проверяващите обаче в този случай са налице данни, че е осъществен


състав на престъпление

по чл.291 или чл.260, ал.1 от Наказателния кодекс.


Между впрочем общинските терени отдавна са реализирани, а съдружниците в частното дружество не са неизвестни, те са хора, които от години имат вземане-даване с държавата. Името на единия от новите собственици на общинските терени изплува през 2006-а, когато бе обявено, че собствениците на вилния комплекс Божурленд в Банско ще инвестират в него над 20 млн. евро. Според информационната система Дакси Божурленд ООД е собственост на Румен Сотиров (500 дяла) и на едноличното дружество с ограничена отговорност Ай Би Ти консулт (4500 дяла), което е собственост на акционерното дружество АГП Дивелопмънт. А в него 55.56% от капитала отново държи австрийското дружество Норема Туристическо Бюро и Холдингово ООД. Самият Божурленд е построен на терена на бившето стопанство на Завода за телефонна техника в Банско, който е част от активите на Инкомс телеком холдинг. Земята и проектът за комплекса са продадени на Божурленд ООД от австрийската CSI Handels und Beteiligungs, която приватизира холдинга през 2002-ра.


Още по-трагично е положението

с учредените по време на управлението на Краваров 15 търговски дружества, в които общината е апортирала имоти на официална стойност 21 102 580 лв., но е получила нула... дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във