Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ICGB подаде заявление за сертифициране като независим преносен оператор

Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, започна процедурата за сертифициране като независим оператор на преносна мрежа, съобщиха от компанията. Документите са подадени на 16 февруари и следва да бъдат разгледани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Аналогично заявление е подадено и към националния енергиен регулатор на Гърция - RAE.

След въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация, предвидено за юли тази година, ICGB ще бъде оператор на газопровода. Това изисква предварителна сертификация на компанията като независим оператор на преносна мрежа. Изпълнението на процедурата е законово задължение и е едно от условията на Решението за изключение от задължението за достъп на трети страни, за регулирани тарифи и за отделяне по собственост.

Процедурата по сертифициране като независим преносен оператор е една от ключовите административни стъпки, които предшестват въвеждането на газопровода в търговска експлоатация. Като бъдещ оператор, който ще изпълнява функции по пренос на природен газ, ICGB следва да гарантира, че няма да допуска прилагане на  неконкурентно или дискриминационно поведение. За тази цел е необходимо изграждането на нов управленски модел на дружеството, включително приемане на набор от корпоративни правила, политики и процедури и въвеждане на двустепенна система на управление с управителен съвет и надзорен съвет.

Националните регулатори на България и Гърция следва да разгледат и оценят наличието и практическия ефект на новите правила и процедури, предвидени да действат в проектната компания, след което да издадат съвместно решение за сертифициране. Решението се издава в срок до четири месеца от подаването на документите и подлежи на преглед за становище от Европейската комисия.

Максималният възможен срок на цялата процедура по сертифициране е 6 месеца от датата на подаване. Предвид стратегическото значение на проекта IGB акционерите на проектната компания разчитат на волята на националните регулатори заявлението да бъде разгледано при съкратени срокове.

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България)

се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери "БЕХ" ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).
В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB ще свърже гръцката национална газопреносна система в района на град Комотини (Гърция) с българската национална газопреносна система в района на град Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км и е с проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „Ай Си Джи Би” и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Към средата на февруари над 85% от всички строителни дейности по линейната част и наземните съоръжения са завършили. Очаква се газопроводът да бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във