Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ЗД БУЛ ИНС ПРЕОФОРМИ АКЦИИТЕ СИ

Съветът на директорите на застрахователно дружество Бул Инс свика извънредно общо събрание на акционерите му на 22 юни 2006 г., на което бе взето решение за преоформяне на поименните акции с право на глас от капитала на компанията в поименни безналични акции с право на един глас всяка. Във връзка с това бяха гласувани и съответните промени в устава на ЗД Бул Инс, които синхронизират дейността на компанията с изискванията на новия Кодекс за застраховането. Събранието на акционерите избра също така отговорен актюер и ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.
Брутният премиен приход на застрахователя за 2005 г. е 114.326 млн. лв., като ръстът на премийните приходи е 13.5%, или с 13.6 млн. лв. повече, отколкото през предишната 2004 година. Компанията се класира на четвърто място на пазара след ДЗИ, ЗПАД Булстрад и ЗПАД Алианц България. Приоритет в портфейла на дружеството имат застраховките на моторни превозни средства, (без релсовите), които носят 96.808 млн. лв. брутен премиен приход. Отчита се увеличение от 9.74%, или с 8.6 млн. лв. повече, в сравнение с 2004 година. Бул Инс е изплатил през 2005 г. 50.9 млн. лв. обезщетения по настъпили застрахователни събития - с около 9.1 млн. лв. повече в сравнение с предишната година. Заделените резерви са на обща стойност 60.3 млн. лв., като през 2005 г. компанията е увеличила основния си капитал на 13 млн. лв. и е внесла в републиканския бюджет 836 хил. лв. данък върху печалбата си, която възлиза на 4.5 млн. лева. На редовното общо събрание, което се проведе на 30 март 2006 г., акционерите решиха част от нея да бъде заделена за увеличаване на капитала на дружеството, който възлиза на 16 млн. лева. Задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност е донесла брутен премиен приход над 7.5 млн. лв. - двойно повече от реализирания през 2004 година. Премиите от застраховката Зелена карта са на обща стойност 3.3 млн. лева. Те са събрани от издадените през 2005 г. близо 12 хиляди карти за гражданска отговорност на автомобилистите в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във