Банкеръ Daily

Управление и бизнес

И заложните къщи скочиха в онлайн пространството

Във връзка непредвидимата динамика на на Ковид-19 прктически не е възможно да се направи надеждна оценка на и измерване на потенциалния ефект от пандемията, отбелязват мениджърите на "София Комерс-Заложни къщи” АД. В резултат на усложнената епидемиологична обстановка през цялата 2020 г. икономическата активност е силно засегната в национален и световен мащаб. Много сектори, осигуряващи заетост на населението са силно засегнати, което доведе до увеличение на безработицата и спад на брутния вътрешен продукт. Дейността на компанията е засегната от създалата си икономическа обстановка, като са се увеличили просрочените вземания и намалени вземанията по заеми по необезпечени кредити.

Мениджърите на групата оценява отново като негативно влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността й поради очакваните икономически трудности и платежоспобността на клиентите му. Предметът на дейност на групата е отпускане на краткосрочни кредити по договори срещу залог на движимо имущество. Групата включва компанията майка - "София Комерс –Заложни къщи“ АД, и дъщерните дружества - "СофКом Лизинг“ ЕООД, "СофКом Голд“ ЕООД, както и "Макком груп” ДООЕЛ и "Макком залози" ДООЕЛ в Северна Македония.

През миналата година групата е на печалба в размер на 1.55 млн. лв., която леко нараства. Основните консолидирани приходи се формират от лихви, такси и неустойки по предоставените кредити. Те леко намаляват спрямо 2019-а.

Сложната ковид среда у нас през последните дванадесет месеца се отразява върху дейността на компанията. Групата е отпуснала кредити на стойност 35.75 млн. лв., което е понижаване с близо 51.5% на годишна база, което се  дължи на удължаването на сключените договори чрез анекс, а не повторното сключване на такива с оглед промененото счетоводно отчитане на обектите.

През миналата година е разходите са намалели (с 2%).

От компанията отбелязват, че през тази година повишаване на продажбите и генериране на по-голям паричен поток ще се търси чрез повишаване обема на отпуснати кредити, чрез нова ценова политика и засилено онлайн присъствието. Противоепидемичните мерки ограничаваха движението през последните месеци, промениха и каналите за комуникация с клиентите, като много от тях се прехвърлиха в онлайн прострастранството. Това пък наложи промени и при компаниите, предлагащи различни услуги.

Ковид пандемията от март миналата година насам промени безнеса в почти всички икономически дейности.

За да се възползва от тренда на продаване на стоки онлайн, "София Комерс-Заложни къщи” АД поддържа онлайн уеб магазин, където всички клиенти имат достъп до стоките, налични в отделните магазини из България, за да достигне до още повече потребители. Това е услуга за хора, които нямат възможност да достигнат физически до някои от магазините.

Това е единственото дружество от бранша, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Общият брой акции с право на глас на компанията е 2 302 854 от общо 2 373 469 дяла, издадени от фирмата. Към края на декември миналата година  70 615 обикновени акции са собственост на "София Комерс-Заложни къщи” АД. Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тях до тяхното прехвърляне.

С цел намаляване на капитала, общото събрание на акционерите е приело решение за обратно изкупуване на собствени акции от страна на "София Комерс-Заложни къщи” АД. Фирмата ще изкупи до 3% от акциите с право на глас (обикновени и привилегировани) при минимална цена на акция 5.50 лв. и максимална цена - 9 лв. за един брой. Процедурата следва да се извърши до края на юли 2021 година.

 

Бъдещо развитие

През 2021 година "София Комерс-Заложни къщи“ АД ще се съобразява със световната икономическа обстановка и тази в страната, отбелязват от фирмата. Не се предвижда пускане на нов финансов инструмент. Групата ще работи главно в насока оптимизиране на дейността си и запазване на политиката си на разрастване в София и останалите градове.

Плановете предвиждат развитието на групата да бъде съобразено с пазарната конюнктура и икономическата среда, включително в съседните държави. Ще има затворяне на обекти без перспектива и с лоши оперативни показатели и ще се ограничи отварянето на нови заложни къщи. Ще се следи за максимално бързо реализиране на загубени залози и редуциране на всички ненужни разходи. Бизнес политиката ще бъде подчинена на максимално оптимизиране на дейността и запазване на постигнатия пазарен дял, уточняват от фирмата. Ще продължи да се работи в посока закупуване на съществуващи конкурентни вериги, за да бъдат инвестирани акумулираните от облигационната емисия парични средства. Възможно е закупуването на конкуренти вериги, както и разрастване под формата на франчайз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във