Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И Брюксел не успява да бутне горските замени

Министерството на земеделието и храните оставя на следващия кабинет да се справи с “горещия картоф”, какъвто са скандалните горски заменки (направени при правителството на Сергей Станишев) - заради тях брюкселската администрация се занимава с нас от години. А трите  опита на министър Десислава Танева да завърши процедурата за наемане на  оценител, който да даде окончателна оценка за реалната стойност на въпросните имоти (предимно край морските и зимните ни курорти), удрят на камък. Те са прехвърлени на отбрани фирми чрез подписаните от тогавашния горски началник Стефан Юруков разпоредителни сделки.

Оказва се, че година и половина след дадения ни от Еврокомисията краен срок за преоценка на тези имоти чиновниците в земеделското ведомство

не успяват да намерят формулата

по която да организират конкурса за избор на фирма, която да се справи с наложеното ни от Брюксел изискване. Последната от трите провалени процедури бе на 6 януари.

Тук е моментът да припомним, че в началото на септември 2014-а Европейската комисия нареди на България да анулира част от сключените между януари 2007-а и януари 2009-а 132 сделки по замяна на държавни горски имоти. Или администрацията да изиска обратно "държавната помощ", която са получили някои фирми, като са се сдобили с терените по непазарни цени. Това беше поискано в рамките на откритата още в началото на 2010-а наказателна процедура срещу страната ни. Тогава тя се изправи пред опасност да платим повече от 3 млрд. лв. глоба за сделките, оценени като "нерегламентирана държавна помощ" за частни фирми, при които атрактивни терени са били оценявани за... стотинки (по тази тема в. "БАНКЕРЪ“ пише от 2008-а насам).

От категоричното заключение на комисията тогава стана ясно, че тази “практика” е била несъвместима с правилата на Европейския съюз. А действащото по това време у нас законодателство селективно е дало предимство на определени предприятия, което е довело до нарушаване на конкуренцията - това гласеше решението на еврокомисарите.

В същото време не може да се отрече, че това решение на практика даде шанс на страната ни да се отърве от глобата, ако се изпълни условието да бъдат анулирани определени сделки или бенефициентите да възстановят парите от тях, което се смята за недопустима държавна помощ.

Тогава от Брюксел ни дадоха едногодишен срок да бъде изчислена сумата, която трябва да се изиска обратно и да бъде посочено от кого и колко. И да се предприемат нужните действия това да стане, обясни по повод това решение говорителят на Еврокомисията Антоан Коломбани.

Процедурата предвиждаше, ако България не спази този срок, комисията да поиска от Европейския съд да постанови изпълнение на законовото задължение. Ако и тогава то не бъде спазено, да се пристъпи към наказателната процедура.

Още тогава природозащитните организации пък предупредиха, че земеделското министерство ще забави оценките на заменките, тъй като в повечето такива случаи се извършват препродажба на имотите и фалит на фирмите, участвали в сделките, и по този начин да се избегнат исканите от ЕС обратни плащания.

Оказва се, че

прогнозите на еколозите са били верни

Агроведомството, разбира се, дава друго обяснение на ситуацията. Пред в. "БАНКЕРЪ" от пресцентъра му обясниха ситуацията така:

 

Министерство на земеделието

"В изпълнение на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ №SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии от страна на Министерството на земеделието и храните, са предприети редица действия. 

Още в началото на 2015 г. Министерството на земеделието и храните откри процедура за избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията на Решението на Европейската комисия. Процедурата е прекратена поради липса на кандидати, които да отговарят на заложените изисквания. Впоследствие е открита втора процедура, която също е прекратена поради постъпили междувременно предложения и коментари от Генерална дирекция "Конкуренция" при Европейската комисия, свързани с методиката за оценяване и необходимостта от разширяване предмета на поръчката.

На 10 октомври 2016 г. Министерството на земеделието и храните обяви нова обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки в две обособени позиции. Позиция №1 се отнася до избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ №SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии. С решение №РД 52-1 от 06.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните е прекратена Позиция №1 поради това, че и двамата участници са отстранени със следните мотиви:

1. Участникът "Дидо 2010" ООД е отстранен на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като в посочения в чл.54, ал.9 от ППЗОП и в Протокол №1 от работата на комисията срок не е подал допълнително изисканите от него документи.

2. Участникът "Цеси Консулт Плюс" ООД е отстранен на основание чл.107, т.2, б. “а” от ЗОП, тъй като съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. “б” от ППЗОП и одобрената от възложителя документация за участие в процедурата техническите предложения на участниците следва да съдържат "Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за поръчката, което е съобразено с критериите за възлагане". В представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката липсва изисканото в т.7.2. от образеца на “Техническо предложение” приложение.

С цел осигуряване на точно изпълнение на Решението на Европейската комисия министерството ще проведе нова процедура за избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията на Решението на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ №SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии. Стойността на новата процедура ще бъде определена в решението на Възложителя за нейното обявяване...

 

 

Историята с конкурсите всъщност е следната:

През декември 2014 г. е открита първата обществена поръчка за избор на фирма оценител. Прогнозната стойност е 44 500 лв. без ДДС. Единственият кандидат е "Булкарго" ООД. Евроекспертите обаче са установили конфликт на интереси при това дружество, тъй като то вече е оценявало подобни държавни имоти и е дало оценки доста под пазарната им цена. Тази процедура е прекратена през март 2015 година.

Втората обществена поръчка също е прекратена заради изисквания на Европейската комисия към методиката за оценяване и заради необходимостта от разширяване на предмета на поръчката.

Последната поръчка, която беше прекратена преди дни, е обявена в Агенцията за обществени поръчки като "Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип", регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции:

"1: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ №SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии.

Позиция 2: Избор на независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да определят справедлива пазарна стойност, справедлива наемна стойност на недвижими имоти и справедлива пазарна стойност при учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, предоставени с права на управление на МЗХ."

Общата прогнозна стойност е 106 хил. лева. Фирмите кандидати е трябвало да изпълнят конкретни задачи, които са:

1. Да се определи реалната пазарна цена на поземлените имоти в горска територия - държавна собственост и на имотите - собственост на физически или юридически лица към момента на прехвърлителните сделки за замяна;

2. Да се определи разликата между реалната пазарна цена на поземлените имоти в горски територии - частна собственост на физически или юридически лица и административната цена на тези имоти, посочена в договора за замяна.

Също да се определи разликата между реалната пазарна цена на поземлените имоти в горски територии - държавна собственост и административната цена на тези имоти, посочена в договора за замяна.

Да направят преоценка на заменките (70 хил. лв. без ДДС) кандидатстват фирмите "Дидо 2010" ООД и "Цеси Консулт Плюс" ООД. И двете фирми обаче не са предоставили необходимите документи да докажат, че покриват предварителните условия и са отстранени от процедурата.

"Цеси Консулт плюс" обаче е класирана на първо място в другата обособена позиция от поръчката - за оценител на недвижимите държавни имоти при учредяване на вещни права, за която МЗХ е предвидило 36 хил. лева. Неин "подгласник" е фирмата "Булкарго" ООД, която е участвала в първия опит за намиране на преоценител. Разликата в ценовите им оферти за определяне на оценки на различни видове имоти на агроведомството според това дали са застроени, или не, и къде са разположени, е значителна. "Цеси Консулт Плюс" е дало цена 2665 лв. без ДДС, а  "Булкарго" - 6105 лв., става ясно от публикувания доклад на комисията, натоварена да направи класирането.

Кандидатите са били общо осем. Освен двамата класирани участници се е явила и претендиращата за първата позиция - "Дидо 2010" ООД. Освен нея претенденти за поръчката са били  "Виона Ко." ООД, "Консулт Комерс Инженеринг - 99" ЕООД, "Адванс Адрес Експертни Оценки" ЕООД, "Хемус Консулт" ЕООД и независимият оценител Петър Атанасов Андонов. Те обаче са били отстранени, тъй като не отговаряли на изискванията на процедурата.

На кандидатите за втората обособена позиция на поръчката са дадени десет дни да обжалват класирането пред Комисията за защита на конкуренцията.

Следващият кабинет ще трябва да обяви четвърта поред такава процедура. Преоценяването на разпоредителните сделки, според условията в последната поръчка, трябва да стане за три месеца, но Европейската комисия вече е поискала и проверка за свързаност между фирмите - "бенефициенти" на заменките.

Държавните горски имоти, които подлежат на преоценка, са разположени най-вече край Царево, Несебър, Балчик, Пампорово, Разлог, Добринище, Старо Оряхово, Ракитово и Пловдив. А сред техните първи "собственици", които още през 2008-а описа в."БАНКЕРЪ", няма случайни люде. По всяка вероятност обаче те отдавна са се "отървали" от притежанията си и те са прехвърлени на... трети добросъвестни купувачи...

С други думи, отново става дума за административно-чиновнически фарс, при който преоценката на горските замени ще "замръзне" за пореден път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във