Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Хотелският бранш страда от силна конкуренция и спад на гостите

Сривът на туризма и съответно пътуванията, както и свалянето на самолетите на земята, се отразиха осезаемо и на хотелския бизнес. Особено остро го усетиха тези от високата категория с четири и пет звезди и заради тоталното спиране на различните конферентни събития, изложения и панаири и намалелите пътувания на бизнесмени. 

На фона на световна икономическа обстановка, както и политическите събития от страната и региона, които значително оказват влияние на търсенето и потреблението на луксозни стоки, все по-силно се усеща увеличаването на конкуренцията между пет звездните хотели на пазара. “София хотел Балкан” АД, както и конкурентите му, се борят за запазване на пазарния си дял и търсене на нови клиенти. Тенденцията на пазара продължава да е за завладяване на част от пазарния дял на четиризвездните хотели. Този сегмент се засилва като конкурентен фактор и от навлизането на пазара на нови международни вериги и проактивната маркетингова и ценова политика, която демонстрират

Приходите на  “София хотел Балкан” АД, което управлява едноименния петзвезден хотел в центъра на столицата, са се свили над два пъти през първото тримесечие и са общо в размер на 1.007 хил. лв. при 2.71 млн. лв. година по-рано. С най-голям принос са паричните постъпления  от нощувки, съобщават от дружеството. Следват приходите от отдел "Хранене" и тези от наем на зали за организиране на събития. Спрямо първото тримесечие на миналата година намалението на приходите от нощувки е със 76.26% и със 77.17% при храненето. Приходите от наеми бележат спад от 56.68%, по-малко са и финансовите приходи.

Голямото намаление в приходите от основна дейност

се дължи на безпрецедентната по своята същност бизнес среда, следствие от COVID-19, в която трябва да работи дружеството през почти цялата 2020 г., както и до момента.

На този фон и общата сума на разходите за дейността на  “София хотел Балкан” АД бележат значително намаление спрямо същия период на миналата година - с 1.45 млн. лева. Това се дължи основно на значителното намаление в посещаемостта и заетостта на хотела.

В същото време финансовите разходи са се увеличили малко, което е резултат основно от увеличения размер на главницата поради капитализация на лихви, съгласно договора за заем с "Бандола Пропъртис" Лтд от 2012 г. - мажоритарният собственик тогава, което води до увеличение в начислените лихви за периода. Но със Споразумение за уреждане на задължения към договора за заем между дружеството и "Бандола Пропъртис“ Лтд. срока на договора се удължава до кроя на декември 2029 година. В пасива на баланса са и усвоените кредити по договори за банкови кредити и овърдрафт с "Юробанк България". Дружеството е отложенило до края на 2022 год. клаузите със специфични финансови условия към договорите за заем с "Юробанк България".

В крайна сметка финансовият резултат на  “София хотел Балкан” АД в края на март е загуба в размер на 1.09 млн. лева.

За покриване на текущите си нужди дружеството е получило по различни правителствени програми изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители по време на и след периода на извънредното положение. 

Основните рискове

пред дружестовото за дейността му през следващото тримесечие са възможни отклонения от плануваните цели и очакваните резултати за годината, произтичащи от външни и вътрешни събития. 

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти продължават да са изключително динамични, ръководството на дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Но заедно с това счита, че въздействието ще задържи тенденцията от огромен спад на броя на гостите на хотела в условията на извънредна епидемична обстановка, в която все още се намира страната ни и се очаква да има силно негативен ефект върху дейността на дружеството и неговите приходи за целия период до края на финансовата година.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск дружеството работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

В момента най-големите акционери са “Потамиро Лимитид” Лтд., Кипър, с дял от 87.50% от акциите с право на глас, и “Кокари Лимитид”, Кипър, което притежава 11.85% от капитала. 

 

Прогнози

През първо тримесечие на тази година безспорно влияние върху финансовите резултати на “София хотел Балкан” АД оказват различните пазарни условия в сравнение с по-голямата част на същия период на 2020-а поради разпространението на новия коронавирус (COVID-19). 

Мениджърите прогнозира през 2021 год. пазарната стратегия на дружеството да се промени драстично и да се пренасочи във връзка с новосъздадената ситуация, която продължи повече от първоначалните прогнози и очаквания. "Ще продължи да се води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Дружеството разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара", отбелязват мениджърите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във