Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Грешки в уравнението

Една от думите, които най-често чуват инвеститорите от началото на тази година, е ликвидация. А и мениджърите поглеждат към тази "техника" като начин да се спасят от икономическите трудности. На акционерите на четири компании вече им беше предложено да одобрят такова едно "бъдеще" на дружествата си. Последни в този списък се нареждат два от бившите приватизационни фондове - "Континентал холдинг" АД - Перник, и "Екип-98 холдинг" АД - София, които тръгват към... небитието. Мнозина помнят, че с учредяването на тези компании трябваше да се създаде широка акционерна класа, която да владее част от българската икономика. Класа на собствениците бе създадена, но далеч не многобройна. Според справката в регистъра на Комисията за финансов надзор от онези 80 холдинга, в които се преобразуваха приватизационните фондове, вече са останали само 49 и само присъствието им на фондовата борса дава някаква информация за тях. Някои от тази група бяха ликвидирани още в първите години на прехода, други се преобразуваха в обикновени дружества, а трети се вляха в конкурентни компании.


И сега, докато някои инвеститори броят парите си, получени от поредния дивидент от своята инвестиция, други не вложиха така успешно и щастливо средствата си. Това наложи мениджърите им да предприемат крайни мерки. Три от бившите приватизационни фонда вече са на финала на своето съществуване. Общото събрание на


"Континентал холдинг

което ще се проведе на 12 юни, ще обсъжда решение за прекратяване на дружеството и за откриване на производство по ликвидация. Дотук се стигна, след като дъщерните му предприятия не успяха да издържат на изискванията на пазарната икономика и не подкрепиха финансите на компанията майка. Холдинговото дружество няма приходи през 2013-а. Задълженията му към края на миналата година са само текущи и са на стойност 31 хил. лева. В касата му има само 1000 лв., а във фонд "Резерви" - 5000 лева. В същото време непокритата му загуба достигна до 354 хил. лева. Това са мотивите на директорите да поискат ликвидацията на бившия приватизационен фонд.


Предлага се ликвидацията на "Континентал холдинг" да се извърши в шестмесечен срок. Проектът за решение предвижда и назначаване за ликвидатор и това вероятно ще е Емил Иванов, който в момента е изпълнителен директор на дружеството. Ликвидаторът ще изпълнява задълженията си срещу месечно възнаграждение от 2000 лева.


Отчетената за миналата година загуба е в размер на 9000 лв. и няма да бъде покривана и да бъде отнесена в пасива. Холдингът няма собствена производствена дейност, а дружествата, в които има дялово участие, не са разпределяли дивиденти.


В "Континентал холдинг" няма мажоритарен акционер. Бизнесменът Людмил Стойков, който притежава още и ваканционното селище "Дюни", а и други имоти в страната, владее 6.44% от капитала. От мениджърите Емил Иванов има 425 акции, а Антоанета Стойков - 475 броя. Останалите книжа са собственост на дребни акционери. Много от тях вероятно отдавна са забравили за това свое вложение.


"Екип-98 холдинг"

свиква акционерите си през юни. Управителният съвет беше обявил намерението си да предложи на общото събрание да преустанови дейността на дружеството и да се предприеме евентуалната му ликвидация още в пояснителните бележки към годишния финансов отчет за 2013-а. Основните рискове и несигурност за компанията и през миналата година, а и през първото тримесечие на тази, са свързани с липсата на приходи от акционерните участия, тъй като тя самата не извършва никаква стопанска дейност.


През последните шест години "Екип-98 холдинг" не е получавал дивиденти от фирмите, в които има дялове, а единствените му парични постъпления са от лихви по депозити. Заедно с това пък разходите за външни услуги и за възнаграждения си остават постоянни и се запазват в рамките на обичайните размери - това отчитат директорите в доклада за дейността си. При това положение логично компанията обяви повишение на загубата за 2013-а до 22 хил. лв. (при 21 хил. година по-рано).


Проектът за решение предвижда прекратяване на дружеството и срок от шест месеца, за да бъде то ликвидирано. През това време холдингът ще се управлява от Димитър Райчев, досегашен председател на управителния съвет на "Екип-98 холдинг", когото предлагат и за ликвидатор. Възнаграждението му ще се определи съобразно предложенията на присъстващите на събранието акционери.


Основният акционер в дружеството е "Аримпекс" ООД с дял от 38.7% от капитала. Останалите книжа са притежание на дребни инвеститори. Някои от мениджърите на холдинга имат по 25 акции (0.01%), които са добили като притежатели на бонови книжки от масовата приватизация.


"Орел Инвест" АД - София

пък вече е към края на процедурата по ликвидация. Този холдинг събира акционерите си, за да се определи брутният ликвидационен дял, който ще получи всеки от тях. Все пак и това е нещо, защото има какво да се разпределя, докато доста компании през годините просто потънаха в архивите на Търговския регистър, без да обезщетят по някакъв начин инвеститорите, които им се довериха.


Акционерите на холдинга ще вземат решение за удължаване на срока за завършване на процедурата до 30 септември. Те ще приемат и прогнозен ликвидационен баланс към края на юни. Според него ще се разпределят парични средства в размер на 382 018 лв., като на една акция се падат по 0.18 лв. ликвидационен дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във