Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Горивата и строителните материали утроиха загубата на "Синергон холдинг"

Увеличава се консолидираната загуба на Групата "Синергон холдинг“, в която председател на Надзорния съвет е Бедо Доганян. Той притежава 2.27% от капитала на бившия приватизационен фонд. Големите акционери са "Омега Би Ди Холдинг" АД с 44.28% и "Ераст" ЕООД с 7.05 процента. За деветмесечието загубата е в размер на 8.9 млн. лева, показва финансовият отчет на холдинговото дружество. Година по-рано тя беше само 3.18 млн. лева. „Синергон холдинг" е наследник на национален приватизационен фонд с име "Петрол фонд".

Финансовият резултат в значителна степен се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, които извършват търговия с газ пропан бутан (чрез дъщерното „Синергон Петролеум“ ООД), течни горива, отоплителни и строителни стоки („Топливо“ АД), продажба на електроенергия („Синергон Енерджи“ ООД), както и от резултата от операции с финансови инструменти.  Върху резултата оказват влияние и рисковете, специфични за дъщерните дружества.

"Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 20 предприятия в четири отрасъла. В някои от тях фирмите имаха доста проблеми с дейността си през изминалите пандемични месеци.

Приходите на групата са се увеличили като най-голям принос за това имат продажбите на електроенергия. Но пък намалязат паричните постъпления от продадени строителни и отоплителни материали, както и приходите от газ и течни горива. Те се реализират от дъщерното „Топливо“ АД, което е на загуба. Холдингът притежава 84.14% от капитала му. Разходите по цялостната дейност на холдинговата група също нарастват за деветте месеца.

Предприятията от групата са повлияни от пандемията, тъй като стопанската активност и потреблението на домакинствата намаляват и в резултат по-малко са продажбите на газ пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни материали. Не може да се предвидят ефектите и в сектора на туризма.

В тази ситуация холдингът планира преструктуриране на дружествата – някои бяха продадени, а други – ликвидирани и заличени ог търговския регистър. Капиталът на „Синергон имоти” ООД пък беше увеличен чрез апорт на имоти от „Топливо“ АД, като и двете дружества са дъщерни на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във