Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Горива и строителство потопиха "Синергон холдинг"

Увеличава се консолидираната загуба на Групата "Синергон холдинг“ АД, в която председател на Надзорния съвет е Бедо Доганян. Той притежава 3.05% от капитала на бившия приватизационен фонд. Големите акционери с повече от 5% акции от капитала са "Омега Би Ди Холдинг" АД с 44.28% и "Ераст" ЕООД с 6.26 процента. За деветмесечието загубата е в размер на 2.55 млн. лева, показва финансовият отчет на холдинговото дружество. В края на юни отрицателният финансов резултат беше 2.53 млн. лева. 

"Синергон холдинг" АД, наследник на национален приватизационен фонд с име "Петрол фонд", е мажоритарен собственик в 22 предприятия, като притежава миноритарни дялове и в други дружества, от шест отрасъла.

Финансовият резултат на групата "Синергон холдинг“ АД - една от най-големите в страната, се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, които търгуват с газ пропан бутан, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултата от операции с финансови инструменти. 

Приходите от продажби на групата в значителната си част идват от притежаваните дъщерните дружества, които извършват дейност в секторите търговия и услуги, туризъм, химическа и хранително-вкусова промишленост, дървообработване и строителство, а някои от тях са сред силно засегнатите от пандемията. Паричните постъпления са от продажба на продукция, стоки, услуги и други дейности. Върху резултата оказват влияние и рисковете, специфични за дъщерните дружества.

Дейността на групата е силно повлияна от пандемията от Ковид-19, тъй като стопанската активност и потреблението на домакинствата намаляват. А това означава, че ще се използват по-малко течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали. Спадането на цените на горивата  допълнително ще намалят постъпленията от продажби и възможността да се покриват разходите за издръжка и поддръжка. 

Поради забраната за движение на хора  и невъзможността да се предвиди продължителонстта им, както и липсата на конкретни указания за организация на работата в отрасъл "Туризъм", не могат да се оценят  надеждно очакваните финансови ефекти, отбелязват мениджърите на холдинга.  

Консолидираните продажби на „Синергон холдинг“ АД намаляват със 7.5% на годишна база до 244 млн. лв. за деветмесечието. Намалели за нетните приходи от продажби на продукция и други приходи. През същия период преди година бе реализиран необичаен приходи то продажбата на Гранд хотел Пловдив. Намалението на приходите от продажби на стоки идва от свитите продажби на газ пропан бутан чрез дъщерното „Синергон Петролеум“ ООД, което оперира бензиностанциите с търговска марка SNG. Холдингът е собственик на 89.64% от капитала му. Намалели са и продажбите  на строителни и отоплителни материали. Те се реализират от дъщерното „Топливо“ АД, което е на загуба от 3.73 млн. лв. за деветмесечието на тази година. Холдингът притежава 83.95% от капитала на „Топливо“ АД. 

Светъл лъч идва от продажбите на електроенергия, които се увеличават. Ръст има и при приходите от финансирания, което се дължи на получените средства от дъщерните фирми по правителствени програми свързани с преодоляване на последстивята от Ковид-19. 

Свитата дейност води и до намаление на разходите по дейността. По-малко са харчовете за материали, възнаграждения, но пък има ръст при тези за външни услуги и амортизации. 

От началото на годината акциите на компанията лъкатушат по ценовата стълбица, но все в посока надолу. Книжата започнаха през януари при 0.92 лева за един брой, а към момента се търгуват по 0.77 лева (при номинал от 1 лев).

Facebook logo
Бъдете с нас и във