Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОРЧИВА НАЗДРАВИЦА ЗА ФАЛИТА НА ЛЯСКОВСКОТО ВИНО

Какво се случва, когато хем голям залък лапнеш, хем голяма дума кажеш? Във фаталните последствия от това рисковано действие вероятно вече са се убедили купувачите на един от най-старите винпроми в страната. Престижната някога лясковска винарна с годишен оборот от над 10 млн. щ. долара, чиито запазени марки Шардоне, Мерло и Алиготе навремето услаждаха живота на руснаци, германци и англичани, сега е на ръба на банкрута. ОбещаниятаГлавната причина за този тъжен развой на събитията са щедрите, но както се оказва, трудноизпълними обещания, записани в договора за покупко-продажбата на 78% от капитала на Винпром ЕАД - Лясковец, сключен на 30 май 1997 г. между АП и РМД Винарна Лясковец - 1934. Тогава преференциалният купувач получава мажоритарния акционерен пакет на предприятието срещу левовата равностойност на 6 520 133 щ. долара по фиксинга на БНБ в деня на подписване на сделката (или 10 224 220 лв.). Условието е 10% от цената й да бъде платена същия ден, а останалите 90% (с едногодишен гратисен период) - на шест равни годишни вноски. Освен това 70% от сумата трябва да се издължи в брой, чрез банков превод, а останалите 30% - с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК. РМД-то се задължава също в срок от три години - от 1997-а до 1999 г. включително, да инвестира в лясковския винпром общо 3 525 000 щ. долара и да увеличи персонала от 554 на 599 души. В началото изпълнението на поетите ангажименти започва гладко. Първата разсрочена вноска в размер на 1 768 155 лв. от цената на сделката е трябвало да бъде издължена до 30 юни 1999 г. и това е сторено така - на 18 юни 8% от вноската са платени с инвестиционни боново, на 24 юни с компенсаторни записи са платени 50% и на 29 юни останалите 42% от вноската са преведени по банков път. Леко зацикляне се получава при издължаването на втората разсрочена вноска на стойност 1 696 653 лева. Падежът й е на 30 юни 2000 г., но купувачът я заплаща с компенсационни бонове с 12-дневно закъснение, за което АП му начислява неустойка в размер на 7244 лв., която той надлежно превежда още на 14 юли 2000 година. С това обаче свършва коректното разплащане между АП и Винарна Лясковец - 1934. РМД-то, което на 13 декември 1999 г. срещу 775 100 лв. става собственик и на остатъчния 18.09-процентен дял на държавата във Винпром - Лясковец, тотално закъсва с превеждането на третата разсрочена вноска по сделката от 1997 година. Вноската е следвало да бъде издължена до 29 юни 2001 г., но и до ден днешен (година и нещо по-късно) парите не са постъпили по сметките на агенцията. Както са установили експертите на парламентарната комисия за следприватизационен контрол, досега Винарна Лясковец - 1934 е платила само две от разсрочените си вноски на обща стойност 4 089 674 лв., а за трета, и то без лихвите, дължи 6 134 546 лева. Същите експерти уточниха пред в. БАНКЕРЪ, че според сключения през май 1997 г. договор за покупко-продажбата на 78-те процента от лясковския винпром, агенцията има право едностранно да развали сделката, ако купувачът забави плащането на една поредна вноска с повече от 14 дни от датата на нейния падеж. Излишно е да се коментира фактът, че от тази дата - 29 юни 2001 г., вече са изминали повече от 365 календарни дни. АнекситеЛошото е, че въпреки добрия старт, изпълнението и на инвестиционната програма удря на камък. Както бе споменато, при сключването на договора за покупко-продажба през май 1997 г., РМД-то Винарна Лясковец - 1934 се задължава в срок от три години да вложи в предприятието 3.525 млн. щ. долара. На 17 декември същата година обаче към основния договор е подписан анекс, с който срокът на инвестиционната програма се удължава с една година. На 20 април 2000 г. пък е парафирано още едно допълнително споразумение, с което инвестиционните вложения придобиват следното конкретно разпределение - за 1997 г. (със задна дата) - 520 хил. щ. долара, за 1998 г. (също със задна дата) - 935 хил. щ. долара, за 1999 г. - 500 хил. щ. долара, и за 2000 г. - 1.570 млн. щ. долара. Изрично е посочено, че при издънка на този план АП, в качеството си на продавач, начислява на неизправния купувач неустойка в размер на 50% от неизпълнената част на договорените инвестиции. СанкциитеПо силата на допълнителното споразумение за 1997 г. Винарна Лясковец - 1934 се оказва истински отличник - направените от РМД-то инвестиции във винпрома възлизат на 688 хил. щ. долара, със 168 хиляди повече от договорените. От следващата 1998 г. обаче гардът му започва да пада - вложенията вместо планираните 935 хил. щ. долара са в размер на 812 хил. щ. долара. За 1999 г. инвестициите са със 137 966 щ. долара по-малко от обещаните и затова приватизационната агенция уведомява купувача, че му е наложена санкция от 68 983 щ. долара и че ако сумата не бъде заплатена в десетдневен срок от получаването на съобщението, освен основния лихвен процент, определен от БНБ, върху нея ще се начислява и наказателна липсва от пет пункта. На 28 март 2001 г. в агенцията постъпва отчетът на Винарна Лясковец - 1934 за 2000 година. След като анализират представените им документи, експертите на АП констатират, че вместо 1.570 млн. щ. долара купувачът е инвестирал през 2000 г. едва 135 726 щ. долара, за което отново му се начисляват неустойки, и то в размер на 717 137 щ. долара. Доброволно плащане на тази санкция, както и на наложената за 1999 г. няма.ОбвинениятаПрез лятото на миналата година бе прекратено следственото дело, образувано през 2000 г. срещу изпълнителния директор на лясковския винпром Иван Вълчев, който е и шеф на РМД-то Винарна Лясковец - 1934. Той бе обвинен, че в резултат на неизгодни сделки, неиздължаване на приватизационните вноски по сделката от 1997-а и неизпълнението на инвестиционната програма, предприятието е понесло щети в размер на 1.4 млн. лева. Направената тройна счетоводна експертиза, както и строителна и техническа експертиза обаче установяват, че щети за винпрома няма. Положението му обаче никак не е розово. Както признава самият Вълчев, през 1999 г. предприятието реализира финансова загуба от 1.2 млн. лева. Според него АП не е проявила разбиране към проблемите на дружеството, настъпили в резултат на кризата в бранша и срива на международните пазари (което си е факт). За първите три години след приватизационната сделка РМД-купувачът бил инвестирал 3 млн. щ. долара за създаването на нови лозови насаждения и за технологичното обновяване на предприятието. В началото на 2001 г. Винарна Лясковец - 1934 била поискала от агенцията да бъдат разсрочени останалите 1.5 млн. щ. долара от инвестиционната програма, но вместо положителен отговор получила уведомление за начислени неустойки. (За сметка на това други компании, които и толкова не са направили, нямат проблеми с приватизационната агенция. Примери за това бол!)АпетититеВъпреки сериозните затруднения на лясковското предприятие и незавидното му финансово-икономическо дередже апетити към него не липсват. Впечатляващо е, че опит да сложи ръка върху винарната прави нейният дистрибутор - регистрираната в Англия фирма Карина Винес Лимитид (дружество с такова име липсва в наличната компютърна база данни Делфи). На 8 ноември 2000 г. тя депозира в АП твърде любопитна оферта. Като информират, че са собственици на 23% от капитала на РМД Винарна Лясковец - 1934, от Карина Винес предлагат на АП да даде съгласието си РМД-то да прехвърли своите 96.09% от Винпром-Лясковец на дистрибуторската фирма. Тя пък от своя страна изразява готовност - без да встъпва в правата и задълженията на неговия купувач, да плати неизплатената сума по сделката и да инвестира в предприятието 750 хил. щ. долара. Карина Винес Лимитид обещава още да преструктурира управлението на Винпром - Лясковец чрез промяна на маркетинга, производството и администрирането на дейността му. Най-спорно е обаче предложението на фирмата с английска регистрация АП да се откаже от иска си, подаден в Софийския градски съд за начислените неустойки на Винарна Лясковец - 1934 в размер на 7 млн. лв., както и да плати просрочената от купувача вноска с... непарични платежни средства. ЗаканитеНа 13 декември миналата година надзорният съвет на Агенцията отхвърля офертата на Карина Винес Лимитид и дава срок на Винарна Лясковец 1934 в 14-дневен срок да издължи неплатената трета вноска по договора за покупко-продажба, сключен през май 1997 година. Ако плащането не бъде направено, АП да пристъпи към производство по несъстоятелност на купувача по договора за продажба на 78% от акциите на Винпром - Лясковец, решават надзорниците. Решението им все още не е приведено в изпълнение, може би защото от РМД-то Винарна Лясковец - 1934 веднага категорично обявиха пред медиите, че ако това се случи, ще съдят Агенцията да им върне платените досега 4 млн. лв. по сделката. С това обаче лясковският винпром не се е отдалечил от фалита, защото от 29 януари иск за обявяването му в несъстоятелност е подала във Великотърновския окръжен съд Хипоферайнсбанк - България. Предприятието й дължи близо 3 млн. лв. по кредит, отпуснат преди четири години. Залог по него са стоково-материални ценности - вино и съоръжения. Според експертите, изготвили доклада Ламбовски на парламентарната подкомисия за следприватизационен контрол, АП не е давала разрешение на купувача Винарна Лясковец - 1934 да сключва разпоредителни сделки с активи на винпрома, каквато всъщност се явява учреденият залог пред Хипоферайнсбанк - България. Докога лясковското вино ще балансира на ръба на фалита и дали ще успее да хване спасителната ръка, която, както твърди шефът на винарната Иван Вълчев, му подават бизнесмени от Западна Европа, Русия и Словения, ще се разбере скоро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във