Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Големите играчи в търговията с горива пазят влиянието си

Търговията на дребно с автомобилни горива обхваща продажбите в бензиностанции до крайни клиенти. Това са бензиностанции, които продават под търговската марка на дружества с традиционна дейност, свързана с добив и/или преработка на петрол, независими бензиностанции и такива, които продават под търговската марка на големи вериги бензиностанции. Големите вериги бензиностанции са с национално покритие и целта им е да предлагат еднакви услуги на територията на цялата страна, като политиката и ценовата стратегия се изготвя на национално ниво (става въпрос за основните параметри на конкуренцията, като асортимент на предлаганите продукти, доставчици на продуктите, ниво на обслужване – работно време и др., реклама, промоции, цени и др.). Причините, поради които компаниите се стремят към комплексно географско покритие на територията на страната и присъствие на всички ключови местоположения са сравнително малката територия на страната, малкото на брой пътни артерии и големи градове. Освен това липсват регулаторни ограничения или пречки за национално упражняване на дейността.

Продажбата на дребно на автомобилни горива в страната се осъществява от

вериги от обекти и индивидуални бензиностанции и газостанции.

Това е основната им дейност, но в тях се предлагат и различни продукти, като моторни и трансмисионни масла, спирачни и охлаждащи течности, автокозметика, авточасти, автоаксесоари и други. В голяма част от обектите се извършват и допълнителни услуги по автомобила. Също така, в много случаи към бензиностанциите са изградени заведения за бързо хранене, както и търговски обекти, които предлагат разнообразни стоки и услуги. Тъй като тези дейности се определят като съпътстващи и допълващи основната дейност на бензиностанциите.

Нормативна уредба в страната не поставя конкретни изисквания към формата на собственост и ползване на обектите, поради което съществуват различни варианти за експлоатация на бензиностанциите, като например по наемен договор, какъвато е последният случай от края на юни с "Шел България", която ще ползва обекти на свои конкуренти.

Основните фактори, които влияят върху клиентския избор, са: местонахождение на обекта, репутация на марката, качество, цена и асортимент на горивата, качество на обслужване, качество и цени на другите стоки и услуги, предлагани в обекта.

Конкурентната среда

у нас е доста пъстра, съставена от големи международни компании и от български фирми - „Петрол” АД, „Лукойл-България“ ЕООД, „ОМВ България“ ООД, „Еко България“ ЕАД, „Дега“ ЕООД, „Зара-Е“ ООД, „Топливо“ АД, "НИС", "Сакса", "Инса Ойл".

Конкурентите не очакват разширяването на "Шел България" с наемане на обекти да доведе до съществена промяна в структурата на пазара, съответно до значително въздействие върху него, както и ШЕЛ да има съществено предимство пред тях след концентрацията.

През 2019 г. както на база приходи, така и на база реализирани количества горива, пазарният дял на "Шел България" е 5-10 процента. С близък до обединената група пазарен дял са "Лукойл", "Петрол", "Еко България", "ОМВ България". Според анализ на Комисията за защита на конкуренцията е налице спад в пазарния дял на основните участници на пазара през 2020 г. спрямо 2019-а. Делът на ШЕЛ на база приходи и реализирано количество е 5-10 на сто.

Бариери за навлизане на пазара

Бариерите от икономически характер са свързани с първоначално необходимите инвестиции за организиране на дейността - разходи за придобиване на права над терен и изграждане на обект. По отношение на строителството и експлоатацията на бензиностанции в страната не са налице специфични изисквания. Обектите трябва да отговарят на изисквания, които са общи за всички търговски обекти, като например - план на обекта, разрешителни за строеж, регистрация на търговския обект, санитарни, здравни изисквания и други.

Като правни и административни бариери могат да се разглеждат разрешителните при изграждането на бензиностанции и газстанции, одобряването на съответното „заустване“ на обектите към съществуващата пътна артерия, както и изискванията за предпазване от замърсяване и защита на околната среда.

Според "Шел България" през последните години законодателните промени създават значителни затруднения за бизнеса с горива на дребно, тъй като не предоставят достатъчни и реалистични срокове за привеждане на дейността с новите изисквания и са свързани със значителни по размер непланирани инвестиции от страна на задължените субекти. Според компанията промените в Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) се явяват нова бариера за навлизане на пазара на горива на дребно. Посочените промени задължават търговците на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 2000 тона течни горива годишно, да изпълняват индивидуални годишни цели за енергийни спестявания. Към момента съществуват редица неясноти относно начина на изпълнение на тези цели, включително относно методиките за оценка на енергийните спестявания. Въвеждането на това задължение вероятно ще доведе до допълнителни затруднения и инвестиции за задължените лица.

Според „Топливо“ АД бариерите, наложени от регулаторните органи са свързани с постоянните промени на наредба Н-18 за фискалните устройства и Електронната система с фискална памет (ЕСФП), , касаещи търговията на дребно с горива, както и регистрации по Закона за административно регулиране и икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

От „Зара-Е“ ООД отбелязват, че пазарът на горива не е ограничен по отношение навлизане на оператори, но ниската ефективност ограничава интереса на инвеститорите.

„Лукойл България“ ЕООД посочва, че съществени икономически и/или правно-административни бариери, свързани с търговията на дребно с автомобилни горива са непредсказуемостта в измененията на нормативната база; въвеждането на нормативни разпоредби, които поставят участниците на пазара в неравностойно положение или извършване на свръхконтрол спрямо определени субекти на пазара за сметка на други. От компанията отбелязват като пречки и наличието на обекти, продаващи горива с недоказан произход и без документи за качество на крайни клиенти или факта, че ведомствените бензиностанции не се контролират и отчитат по изискванията за останалите бензиностанции и няма яснота за вида и количествата горива, преминаващи през тях.

От „ОМВ България“ ООД не считат, са налице значителни икономически и/или административни бариери за навлизане на нови участници на българския пазар за търговия на дребно с автомобилни горива. Това е видно както от високия брой на бензиностанциите в страната, така и множеството предприятия, които се занимават в търговия на едро и дребно с автомобилни горива в различните региони на страната. От "ОМВ България" посочват още, че когато вместо да изгражда нови обекти, даден участник на пазара придобие контрол върху съществуващи и вече функциониращи бензиностанции, необходимостта от получаване на съответни разрешителни и  извършване на еднократни инвестиционни разходи отпада. Следователно придобиването на контрол върху обекти за търговия на дребно с автомобилни горива въз основа на дългосрочен договор за наем е лесен и сравнително евтин начин за навлизане на нови пазари или разширяване на пазарно присъствие.

С оглед засилената конкуренция на пазара на търговия на дребно с горива и значителния брой бензиностанции на територията на страната, може да се приеме, че бариерите за навлизане на пазара на търговия на дребно с горива, не са непреодолими за търговците, насочили се към осъществяване на тази дейност.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във