Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД Е НЕСЪВМЕСТИМ С ПРАВИЛАТА НА ЕС

Милети Младенов, председател на УС на Гаранционен фонд - Задължително застраховане, пред в. БАНКЕРЪГ-н Младенов, Гаранционният фонд съществува седма година. Има ли той бъдеще в контекста на стъпките за присъединяването към ЕС?- От определена гледна точка съществуването на този фонд може да се разглежда и като парадокс. Но той отговаря на реалността, която съществува в България. Собствениците на голяма част автомобилите в движение не са сключили задължителната застраховка Гражданска отговорност. Освен това много хора управляват моторни превозни средства (МПС), без да са правоспособни. А в тези случаи именно Гаранционният фонд е призван да изплаща обезщетения на пострадалите при пътнотранспортни произшествия (ПТП). За сравнение, в развитите държави, където почти 100% от водачите на МПС са застраховани, няма необходимост от такъв фонд и обезщетенията се изплащат само от застрахователните компании. Докато в България, където са регистрирани 3.5 милиона автомобили, полици за Гражданска отговорност притежават само около 40-50% от собствениците им. По данни на КАТ за последните десет години средногодишно при ПТП загиват по около 1200 души.Какво е финансовото състояние на фонда в началото на 2004 година?- В него има около 5 млн. лв., натрупани от вноските на застрахователната индустрия, които ще послужат за изплащане на обезщетения. Известно е, че лимитите на отговорност всяка година нарастват. И тази година те ще бъдат завишени със 100% за неимуществени вреди и около 43% за имуществените. Парите във фонда, след изплащане на обезщетенията, ще послужат като резерв за бъдещи плащания. Събираните от застрахователните дружества вноски за тази година са по 1.5% от премийните приходи за Гражданска отговорност и по 1% за Злополука, като се превеждат четири пъти през годината.При откриването на сезона за Гражданска отговорност стана ясно, че във връзка с прилагането на Европейските директиви в националното ни право до 2005 г. се очаква минималните лимити на отговорност по тази застраховка да се увеличат драстично и ще бъдат между 350 хил. и 600 хил. евро. При това положение ще се промени ли размерът на вноските?- Теоретично този фонд не би трябвало да съществува, ако всички автомобили имат застраховката Гражданска отговорност. Следователно не би трябвало да говорим за вноски и изобщо за тази структура. Но ми се струва, че и след присъединяването ни към ЕС ще има незастраховани автомобили и вероятно ще се очертае един преходен период, през който сега съществуващият фонд постепенно ще отмре. Друг е въпросът, че България се е ангажирала да въведе европейските стандарти в тази област без преходен период, защото той всъщност е невъзможен - чуждите автомобили се движат из страната, а българските - в други държави. Затова трябва да съществуват единни правила. Застраховката Гражданска отговорност трябва да важи за произволен срок, по-кратък от една година. Следователно при тези високи нива в Европа вноската за застраховката ще бъде по-малка.Ще бъдат ли достатъчни вноските, които сега се отделят за съществуването на Гаранционния фонд?- Ако се запази това положение като сега, т.е. половината автомобили да не са застраховани, тези суми ще се увеличат многократно.Защо се наложи промяната в Правилника за Гаранционния фонд, какво е новото в него?- Правилникът е конкретизация на много пестеливите текстове в Закона за застраховането, посветени на Гаранционния фонд.Първият правилник е приет през 1997 г. при създаването на фонда. Вече е натрупан известен опит, настъпили са и някои промени. Контролът върху фонда премина от Министерството на финансите към Комисията за финансов надзор (КФН), която работи от март миналата година. Затова съвместно с надзора разработихме нов правилник. В основните постановки, регламентиращи отношенията на фонда с клиентите, не са правени промени. Има промени, засягащи взаимоотношенията между контролиращия орган и фонда. Това се отнася до правата на управителния му съвет и контрола, който той упражнява. Според правилника фондът е поднадзорно лице, така както са застрахователите. Според предишния правилник само един път в годината се изискваше информация за състоянието на фонда. Сега тя ще се представя на всяко тримесечие. Промененият правилник не е обнародван и не се предвижда такъв акт. КФН направи две проверки на фонда през миналата година, но резултатите не са оповестени публично.Какви са основните проблеми на фонда и какви са взаимоотношенията му със застрахователните дружества?- Застрахователните премии са само около 2% от брутния вътрешен продукт (БВП), докато банковите активи представляват 45% от БВП. В европейските страни финансовото посредничество при застраховането е над 10 процента. Застрахователната индустрия у нас все още не е развита. Сами разбирате, че това рефлектира и върху Гаранционния фонд.Фондът е в пасивна ситуация, поема случаите, посочени в Закона за застраховането, и изплаща обезщетения, когато цялата документация е налице. Понякога имаме спорове със застрахователите, връщаме даден случай в застрахователната компания, тя на свой ред го връща в Гаранционния фонд, ние от своя страна пак го прехвърляме на застрахователя... Често се минава през съда. Имаме проблеми и при събиране на парите от виновните лица, които понякога се оказват без доходи, без имущество или направо изчезват. Ние плащаме и при неизвестен извършител и ако той никога не бъде намерен, не можем да съберем никакви средства. Обикновено успяваме да си върнем обратно около 30% от това, което сме платили. Обезщетения на хората, които са пострадали, и за автомобилите се изплащат според условията, при които работи нашият фонд - равнището на тези плащания е свързано със състоянието на пазара. Като проблем бих откроил може би факта, че понякога застрахователите са твърде щедри при огледите. Ние работим с представители в цялата страна, те правят огледи и изпращат констатациите си при нас. Понякога оценките им са твърде надути, затова ние правим контролни огледи, за да се види каква е реалната сума на обезщетението. Друг проблем е, че вноските, които са правят във фонда, понякога закъсняват, след което следва да се плащат лихви за забавянето им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във