Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Фокусите около "Царските конюшни" нямат край

Далаверата с Царските конюшни се вмирисва все по-силно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заведе иск да бъде обявена за нищожна сделката между областната управа и "Евротрансбилд" ЕООД за продажбата на терена в центъра на столицата. Оказва се, че при внимателен прочит на исковата молба (с която в. "БАНКЕРЪ" разполага) като от шапката на факир изскачат все нови и нови факти - кой от кой по-скандални.

Така например, когато е изповядвана, вписаната като нов собственик на терените

фирма "Евротрансбилд" не е имала юридическата легитимация на "съсобственик"

в пожелания от нея терен.

Юристите на регионалното министерство изрично подчертават, че е необходимо съдът да обърне вниманието на факта, че в издадените от Службата по геодезия, картография и кадастър на град София скици на трите поземлени имота (№№ 15-296687/22.08.2014 г., 15-296679/22.08.2014 г. и 15-156111/16.04.2015 г) "Евротрансбилд" никъде не е вписана като собственик.

В приложените актуални скици за терени (от 2016-а) фирмата е посочена  като собственик само и единствено във връзка с новоподписаните договори с отстранения вече областен управител Веселин Пенев. В исковата молба се казва още: „В действителност издадените от СГКК - София, скици нямат установителна доказателствена сила по отношение на вписаните собственици (не са документ, установяващ собственически права), но службата е длъжна да впише в скиците всички лица, легитимиращи се като собственици със съответния документ за това (нотариален акт и др.). От изложеното може да се направи единствено правилният извод, че към момента на сключване на процесните договори "ЕВРОТРАНСБИЛД" ЕООД не се е легитимирало по категоричен и безспорен начин, като притежаващо собственост на идеални части от целия поземлен имот (идеални части, от който държавата е прехвърлила с процесните договори). Следователно към момента на сключване на процесните договори не е съществувала съсобственост между държавата и ответника "ЕВРОТРАНСБИЛД" ЕООД, с оглед на което не e било налице основание за реализиране на процесните продажби по реда на чл.45а от ЗДС."

Тези "детайли" бяха посочени единствено от в. "БАНКЕРЪ" в предишната ни публикация.

Адвокатите на държавата подчертават

че: "В трайната съдебна практика се приема, че хипотезата на чл.26, ал.1, предложение второ от ЗЗД, е налице, когато целта на страните е била да се постигне един непозволен от закона резултат и формалното спазване на закона е довело до преследването на нещо, което не е позволено от закона. Нищожност е налице, когато законът забранява с определена сделка да се постигне даден правен резултат и се използва друга позволена от закона сделка, за да се постигне този правен резултат.

В този случай сделката, макар и позволена, е нищожна поради заобикаляне на закона. В този смисъл е Решение №190 от 13.07.2011 г. по гражданско дело № 1057/2010 г., Гражданска колегия, ІІI Гражданско отделение на Върховния касационен съд.

В конкретния случай към момента на сключване на договорите за продажба по реда на чл.45а от ЗДС, а и до настоящия момент има висящ спор за собственост относно идеалната част от общия с държавата имот. От висящността на спора се създава несигурност относно обстоятелството кой е действителният съсобственик на държавата и дали изобщо има такъв. Последното произтича от факта, че преди придобиването на идеални части от съсобствения с държавата имот от страна на праводателя на ищеца ("Дивисима" ООД), чрез РМС № 715 от 12.08.2005 г. идеална част от съсобствения имот е била прехвърлена от областния управител на област София-град на друго юридическо лице - "Интерстройпроект 90" ЕООД. С приключили съдебни производства издадените от страна на областния управител на област София-град заповеди с изх. №№ ДИ-03-052/25.09.2003 г. и ДИ-03-082/18.11.2003 г., с които е наредено да се прехвърли в собственост на "Интерстройспроект 90" ЕООД части от недвижим имот, представляващ парцел І от кв. 533 по плана на град София, м. Център, ГГЦ - зона А, са обявени за нищожни. С влязло в сила решение за нищожен е обявен и сключеният между областния управител на област София-град и "Интерстройпроект 90" ЕООД, въз основа на Заповед № ДИ-03-252/25.09.2003 г., Договор от 25.09.2003 година".

Повече от скандален е и фактът, че сделката е била сключена независимо от висящите дела по отношение на собствеността на терена. Вярно е, че този факт е упоменат като утежняващо обстоятелство от областната управа, но това не го прави незаобиколим по отношение на нарушаването на закона.

Доста подозрително е защо мераклията да стане собственик на тези имоти не се е притеснил от възможността тези дела да не се решат не в негова полза...?!

Наред с всичко това обаче министерството е принудено да моли съда да бъде признато като страна по атакуваните от него договори. За целта се опитва да обоснове юридически своя "правен интерес", за да може да защити  държавната собственост.  

Интересно е какво ще бъде решението на магистратите, особено като имаме пред очи практиката им в последно време. И дали те ще отчетат всички изложени факти, който са предпоставка за провъзгласяването на тази сделка за нищожна.

Да не говорим, че при  такива случаи, съгласно чл.44, ал.1 от ЗДС и предвид на данъчната оценка на процесните имоти, която е над 10 000 лв.,

продажбата е трябвало да извърши Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, обосновават се юристите. И в тази връзка те правят  логичния извод, че чрез сключените три договора страните са се опитали да заобиколят закона, като постигнат ефекта на прехвърляне на собствеността на имот - частна държавна собственост, който без тези техни усилия не биха могли да сключат по законовия ред и при постигането на същия резултат. Той не е продажба, а подарък...!!!

И тук идва моментът, да излезем от чисто юридическата трактовка на случая и да зададем още един въпрос. Той обаче е насочен към прокуратурата. 

Вестник "БАНКЕРЪ" се добра до един документ, от който става ясно, че чисто криминалният

"мотор на сделките"

- бившият областен управител Росен Владимиров, който днес спокойно живее в Швейцария (убежището на тайните банкови сметки), е човекът, който освен че първо е продал имота на фирма "Гондол" (цялата история вече описахме в предишния брой на в. "БАНКЕРЪ") няколко месеца по-късно от името на областната управа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е внесено предложението за замяната на терени с фирма..."Дивисима".

Странно защо Владимиров е пропуснал да отбележи факта, че искайки тази замяна, чрез която дружеството на Янко Иванов ще се сдобие освен с части от сградите също и с идеални части от терена (който той вече е бил продал на "Гондол") .

Бившият областен управител на практика е заблудил и тогавашния министър Валентин Церовски (вече покойник), и целия Министерски съвет, който гласува решение - № 715 от 12 август 2005-а), с което задължава министерството да подпише този договор.

Не е маловажен и въпросът какво е мотивирало следващия регионален  министър - Асен Гагаузов, който на практика завършва сделката, да се разбърза толкова, че още след първото заседание на новия Министерски съвет да изпълни заповедта за нейното приключване (№ РД-02-14-527 от 15 август 2005-а). Почти светкавично е подписал и договора (на 1 септември 2005-а)...?! Та закъде е бързал, въпреки че е бил информиран за "компликациите около него"?!

На това място уместен е и въпросът: не трябва ли държавното обвинение да се самосезира и наистина да разнищи случая, като посочи виновните лица поименно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във