Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Фирми с работници без договор - аут от обществени поръчки

Без право да участват в обществени поръчки за  срок от три години остават работодателите, които са наемали работници и служители, без да са сключили с тях  писмен трудов договор и той не е регистриран в НАП, съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна дирекция по труда" (ГИТ). Това ще важи дори ако фирмите са заплатили наложената им санкция. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление.

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат заличени. А причината за това е, че не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите лица вследствие на  загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. В този смисъл ГИТ не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за какъвто подход  настояват работодатели. Не подлежат на изчистване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на България чужденци.

Възможно е обаче участие в процедури по ЗОП, ако става въпрос за нарушения, свързани със заплащането на труда. След изплащане на забавените възнаграждения се смята, че вредните последици от него са отстранени.

Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за доказване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на администрацията чрез внедрена от ГИТ система. Тя генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път, отбелязаха от изпълнителната агенция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във