Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Финансирани са 26 проекта за биоразнообразие

Министерство на околната среда  успешно приключи изпълнението на програмата „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. По нея бяха финансирани 26 проекта.

Изпълнението им започна през 2015 г. и завърши на 30 април тази година. Обучени са над 600 доброволци от различни възрастови групи. Те преминаха специализирани обучения за въвеждане на данни в подобрената и модернизирана национална информационната система за мониторинг на биоразнообразието. Изграждането на системата бе осъществено по проект от програмата и освен възможност за анализ на състоянието на биоразнообразието към нея бе създаден модул за анализ на инвазивните чужди видове, мобилни приложения за достъп до системата от доброволци, както и модул за екосистемни услуги.

Мащабен проект за проучване на инвазивните чужди видове, включени в приоритетния списък за наблюдение на Европейски съюз бе изпълнен по приоритет 2. Създадена бе система за наблюдение и ранно откриване на навлезлите инвазивни чужди видове. Бе направен анализ на пътищата на тяхното навлизане. Разработени са карти на пътищата на разпространение и мерки за тяхното управление. В резултат на дейностите беше установено навлизането на четири нови за България инвазивни видове. Очертани бяха действия, които да се предприемат за предотвратяване на тяхното разпространение.
Програма BG03 осигури възможност за създаване на Методологическа рамка за картиране на екосистемите в България и предоставяните от тях услуги. 

Екосистемите включват живата и неживата природа, разпространена на определена територия, които имат различни характеристики и си взаимодействат помежду си в рамките на екосистемата. Екосистемните услуги, които хората ползват, са резултат от естествените процеси и функции, протичащи в екосистемите. На определена територия могат да съществуват едновременно няколко екосистеми, които взаимно се допълват – горска, храстова, тревна, водна и др. Картирането им показа тяхното разпространение в страната, състоянието им и потреблението на произтичащите от тях екосистемни услуги. Данните дават информация има ли увреждане на техните естествени функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване.
Деветте типа екосистеми определени в България– aгро, тревни , храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски, екосистеми в площи с рядка и без растителност, сладководни екосистеми, във влажни зони, горски и урбанизирани екосистеми, бяха картирани и оценени по приоритет 3 на програмата. Получените данни и карти на екосистемите и предоставяните от тях услуги ще бъдат включени в

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и ще са основа за формирането на политиките за устойчиво използване на природните ресурси в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Други 4 проекта проучиха въздействието на изменението на климата върху горските екосистеми, опазването на генетичните ресурси, пилотно тестване на създадена нормативна уредба за екосистемните ползи в горския сектор и местни стратегии. 

В

Facebook logo
Бъдете с нас и във