Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фермерите получиха над 3 млн. лева за защитени видове

Фонд „Земеделие“ преведе 3 361 960 лева на 53 земеделски стопани с одобрени заявления „Агроекологични плащания“. Изплатените субсидии са за поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места.

Заедно с изплатените до момента направления „Биологично растениевъдство”, „Биологично пчеларство”, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”,  „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” и „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“,  общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2016 достигна 41 720 000 лева.

 Финансовата помощ се предоставя във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Според утвърдените правила 75% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във