Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФАЛИРАЛИТЕ ФИРМИ ИЗТОЧВАТ ДЪРЖАВАТА С ОКОЛО ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА

КРЕДИТОРИТЕ НА АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН ЩЕ Й СТАВАТ АКЦИОНЕРИТодор Палазов, и.д. изпълнителен директор на Агенцията за държавни вземания, пред в.БАНКЕРЪГ-н Палазов, колко пари има да прибира агенцията?- Всички вземания, с които агенцията в момента е натоварена да се занимава, надхвърлят 976 млн. лева. През 2001 г. сме успели да съберем 57 млн. лв., а от началото на 2002 г. до 1 май постъпленията са 21.1 млн. лева. Имайте предвид обаче, че по-голямата част от длъжниците са в несъстоятелност като Варненска корабостроителница или Трема. Най-големият ни длъжник е авиокомпания Балкан с над 72 млн. лева.Нали за Варненска корабостроителница се намери купувач? Държавата нищо ли няма да получи от парите, които той ще плати за активите й?- Продажбата на активите на Варненска корабостроителница все още не е приключила, защото решението, с което параходство Български морски флот е обявено за купувач, е обжалвано в съда. Но дори сделката да бъде осъществена, агенцията няма да получи нищо. Всичко ще отиде за погасяване на дълговете към ипотекарните кредитори - Банковата консолидационна компания и Централна кооперативна банка.А разчитате ли да вземете някой и друг лев от авиокомпания Балкан?- При нея производството е на фаза приемане на оздравителен план. На 20 май е предвидено да се проведе събрание на кредиторите, които да го обсъдят и евентуално да го приемат. Но са направени постъпки то да бъде отложено, тъй като в оздравителния план са предвидени мерки, чието осъществяване изисква промени в Търговския закон и в Данъчно-процесуалния кодекс.Предложението за трансформиране на вземанията в акционерен капитал на авикомпанията ли имате предвид?- Да. Това е един от вариантите, които предлага оздравителният план, разработен от синдика. И за да може той да бъде осъществен, правителството вече е направило необходимото за промените в Търговския закон и ДПК.А предприели ли сте някакви конкретни действия за събиране на вземанията си от Нова Плама, която също е един от големите длъжници на държавата?- Действително държавата и БИОХИМ са най-големите кредитори на плевенската рафинерия. Знаете, че за нея бе приет оздравителен план, но към настоящия момент той не се изпълнява и по обективни причини. От срещите си с ръководството на Нова Плама научихме, че пречките за изпълнението на плана постепенно се преодоляват. За нас е много важно рафинерията да заработи, тъй като от обявяването й в несъстоятелност и от осребряването на имуществото й ще съберем много малък процент от вземанията си.Възможно ли е собствениците на Нова Плама да изкупят задълженията й към държавата на цена, която е много по-ниска от номиналната им стойност?- Подобен механизъм за уреждане е неприложим към публичните и частните държавни вземания от рафинерията. Той може да бъде задействан само по отношение на вземанията, които сме наследили от фалиралите банки, чиито активи ни бяха прехвърлени. По този въпрос са водени разговори с ръководството на рафинерията, но подробностите по тях не мога да ви кажа. Все пак има и други кредитори с конкретни интереси в Нова Плама, които също преговарят с ръководството й.Предприятията от Военнопромишления комплекс продължават да са в тежко финансово състояние. Има ли шанс да си съберете парите, които ви дължи например Трема - Трявна?- Трема е в производство по несъстоятелност и държавата е най-големият му кредитор. Над 50% от всички дългове на предприятието са към нас.Доколкото е известно, става въпрос за около 7 млн. лева?- Нека да не конкретизираме точната сума. Важното е да се знае, че говорим за публични държавни вземания, които произтичат от неплатени данъци и вноски към Националния осигурителен институт. В дружеството са назначени двама синдици, а дейността му не е прекратена. Имаме проблеми с производството по несъстоятелност, тъй като действията на двамата синдици, чиито имена по определени причини няма да назовавам, не са съгласувани и често си противоречат. Освен това решенията им се разминават с действията на ръководството на предприятието, а това създава допълнително напрежение. Сега се запознаваме с отчетите на синдиците и в най-скоро време ще придприемем действия за нормализиране на обстановката в предприятието.Ще искате ли смяна на синдиците или поне на един от тях?- Когато се запознаем с всички обстоятелства, ще вземем решение.Имате ли противоречия с ТЕКСИМБАНК, която е другият основен кредитор на предприятието?- До момента нямаме противоречия с нито един от останалите кредитори. Знаете, че навремето ТЕКСИМБАНК бе гарант по кредита, отпуснат на Трема от Държавния фонд за реконструкция и развитие (ДФРР), но той отдавна е погасен и ние нямаме проблеми с банката. Сега тя има вземания от Трема по друг заем и ние си сътрудничим с нейните представители. Друго приватизирано предприятие от Военнопромишления комплекс - Бета - Червен бряг, също имаше големи задължения към държавата и по линия на ДФРР, и по линия на Закона за уреждане на необслужваните кредити. Поне то успява ли да погасява дълговете си?- Не, за разлика например от приватизирания Арсенал, с който нямаме проблеми. Сигурно си спомняте, че при продажбата на Бета освободихме Централна кооперативна банка от ангажиментите й като гарант по кредита, отпуснат на предприятието от ДФРР. След това въпросният дълг на Бета бе разсрочен, но в момента предприятието не спазва погасителния план.Ще искате ли тогава обявяването на тази фирма в несъстоятелност?- Засега не. Агенцията е издала акт за установяване на частно държавно вземане от Бета. Предстои да извадим изпълнителен лист и да заведем изпълнително дело. Ако и тогава предприятието не започне да се издължава, съдия-изпълнител ще пристъпи към осребряване на имуществото, с което е обезпечен дългът му към агенцията.Ако агенцията събира вземанията на няколко държавни институции и имуществото на длъжника не е достатъчно за удовлетворяването на всички, как се преценява чие вземане е с по-голям приоритет?- Трябва да се прави разлика между частно и публично държавно вземане. Публични държавни вземания са данъци, мита, задължителни осигурителни вноски, такси и други вземания, които са постановени по основание и размер със закон. Докато частните държавни вземания са онези вземания на държавата, които са възникнали на основата на договорни или други взаимоотношения. По тях държавата е равноправен кредитор с всички останали. От това диференциране произтича и редът, по който се събират вземанията. Публичните държавни вземания се събират от публичните изпълнители по реда на ДПК. Докато частните държавни вземания се събират по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс от съдия-изпълнител. По тях агенцията само представлява държавата.През април бяха приети много изменения в Данъчно-процесуалния кодекс и Закона за събиране на държавните вземания. Ще доведе ли това до големи промени в работата на агенцията?- Част от промените в Закона за събиране на държавните вземания са направени, защото през 2000 г. Конституционният съд реши, че някои от текстовете в тях са противоконституционни. Освен това тези изменения разшириха обхвата в дейността на АДВ и конкретизираха нейните функции по събирането на държавните вземания. Според Закона за събиране на държавните вземания, освен отнетите в полза на държавата вещи, агенцията вече ще може да продава и вещи, които са конфискувани и изоставени в полза на държавата или са придобити в резултат на производствата по несъстоятелност. АДВ получи още правото не само да съхранява и да продава придобитите вещи, но и да ги управлява. Например да дава автомобили и сгради под наем или да ги предоставя на бюджетни организации за безвъзмездно ползване. За имотите това предоставяне става с решение на Министерския съвет, а за движимите вещи - на министъра на финансите. Агенцията за държавните вземания вече може да събира непогасените задължения и към Държавен фонд Земеделие, ако за тях е издаден изпълнителен лист. Регламентиран е и редът, по който ще се предоговарят частните държавни вземания по Закона за уреждане на необслужваните кредити, на Държавния фонд за реконструкция и развитие (закрит през 1999 г.), на Държавен фонд Енергийни ресурси, по отпуснати от държавата кредити и временни финансови помощи, по активирани държавни гаранции, както и вземанията на фалиралите банки, чиито активи са прехвърлени в полза на агенцията. Тези дългове могат да се разсрочват до 15 години, като съгласие за предоговарянето им дава Министерският съвет. Досега това право беше делегирано на финансовия министър.До момента говорите само за промените в Закона за държавните вземания, а много сериозно беше ремонтиран и Данъчно-процесуалният кодекс. Как промените ще повлияят на работата ви?- Макар измененията в ДПК да засягат повече работата на данъчната администрация, някои от тях се отнасят пряко за агенцията. С промените се прецизира дейността на публичните изпълнители, които събират публичните държавни вземания, например данъчните. За разлика от тях съдия-изпълнителите осъществяват частното индивидуално изпълнително производство. Досега, ако публичните вземания надхвърляха 50% от всички претенции към един длъжник, изпълнителното производство се възлагаше на публичния изпълнител. След промените заработи една по-опростена схема. Когато съдия-изпълнителят е насочил принудителното изпълнение спрямо определен актив на длъжника, той ще го води до край, а публичният изпълнител ще се насочи към друг актив на длъжника. Така двамата няма да водят конкурентни битки за един и същи актив, както бе досега. Имахме случаи, когато съдия-изпълнителите прехвърляха за събиране на публичните изпълнители сериозни по размер частни държавни вземания. И всички кредитори на едно предприятие трябваше да чакат първо държавата да си събере вземанията от него. Например много работници са предявили искове към Нова Плама и имат издадени изпълнителни листове. Изпълнението им обаче е спряно, докато не се реши въпросът с вземанията на държавата.Има ли някакъв законов срок, в който НОИ, данъчните служби и митниците трябва да ви прехвърлят несъбраните вземания от граждани и фирми?- Трябва да ви кажа, че съществуват над четиридесет публични институции. До шест месеца след като фирмата или гражданите не са си платили задълженията към тях, те са длъжни да ни ги прехвърлят, за да предприемем съответните действия по събирането им. Специално с данъчната администрация за тази година сме изготвили график за предаване на преписките срещу нередовните данъкоплатци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във