Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европейската комисия призовава за действия за закрила на сезонните работници

Европейската комисия представя насоки за гарантиране на закрилата на сезонните работници в Европейския съюз в контекста на пандемията от коронавирус. Насоките са към националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се гарантират правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си.

Трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради временния характер на тяхната работа те могат по-лесно да станат жертва на несигурни условия на труд и живот. Пандемията от коронавирус даде повече видимост на тези условия, като в някои случаи доведе до тяхното влошаване.

"Всяка година стотици хиляди сезонни работници подпомагат отрасли на икономиката на ЕС от огромно значение, като например хранителната промишленост и селското стопанство. Пандемията от коронавирус разкри трудните условия на живот и труд на сезонните работници. На този въпрос трябва да се обърне внимание. Нашите насоки са предупредителен сигнал към държавите членки и дружествата, за да се гарантира, че те изпълняват задълженията си за закрила на тези крайно необходими, но уязвими работници." Това заяви Никола Шмит, европейски комисар, отговарящ за работните места и социалните права. 

Въпреки че Комисията наблюдава правилното прилагане на правилата на Съюза по отношение на сезонните работници, отговорността за правилното им прилагане носят националните органи. Ето защо спешно са необходими подходящи действия.

Насоките обхващат редица аспекти, като:

- правото на сезонните работници да работят в държава — членка на ЕС, независимо от това дали са граждани на ЕС или идват от държава извън ЕС;

- подходящите условия на живот и труд, включително физическото дистанциране и подходящите хигиенни мерки;

- ясното информиране на работниците за техните права;

- недекларирания труд;

- социалното осигуряване.

В Насоките националните органи и социалните партньори се призовават да подновят усилията си за изпълнение на ролята си да гарантират правилното прилагане и спазване на правилата. Те включват конкретни препоръки и предложения за дейностите, които трябва да се предприемат на национално равнище или на равнището на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във