Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОПА ИСКА ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ И НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Лъчезар Стефанов, директор на Дирекция Външни финанси в Министерството на финансите и ръководител на работната група за преговорите с ЕС по глава Свободно предоставяне на услуги, пред в. БАНКЕРЪГ-н Стефанов, България е затворила временно глава Свободно предоставяне на услуги от преговорите с Евросъюза. Кога на практика обаче ще бъде изцяло либерализиран режимът на финансовите услуги у нас?- Това ще стане след пълноправното ни приемане в Европейския съюз. Тогава у нас ще действа режим на национално третиране на физическите и юридическите лица от страните членки на ЕС. На практика с него ще отпаднат всички дискриминационни бариери за компаниите от общността, които желаят да стъпят на българския пазар. В момента тече цялостен преглед на действащото българско законодателство. Ако в рамките на тази проверка бъдат открити клаузи, които противоречат на принципите за свободно предоставяне на услуги и на поетите от нас ангажименти към Европейската комисия, те ще бъдат променени в духа на законодателството на общността. Такъв бе случаят с гласуваните неотдавна от парламента корекции в Закона за чужденците. С тях бе облекчена процедурата за издаване на разрешения за постоянно пребиваване на граждани от други държави за извършване на търговска дейност у нас. До миналата година те бяха задължени да разкрият поне 10 работни места за българи. Сега се обсъждат промени и в Закона за хазарта, с които ще отпаднат ограниченията за организиране на хазартни и лотарийни игри от акционерни дружества, регистрирани в държавите от ЕС. Трябва да отбележа и проекта за изменение на Закона за чуждестранните инвестиции, който предстои да бъде обсъден от Народното събрание. Министерският съвет предлага да се отмени изискването за разрешение за постоянно пребиваване на инвеститори от общността.Това ще доведе ли до отпадане на някои от действащите лицензионни и разрешителни режими?- В хода на преговорите България не е поела изрично подобен ангажимент. Тенденцията, която се налага в ЕС, е към максимално улесняване на бизнеса и премахване на административните бариери пред него. В областта на инвестиционните услуги например Съветът на министрите на Евросъюза е приел специална директива, с която въвежда единен лиценз за предприятията за колективно инвестиране (UCITS). Притежателят му може да извършва дейност във всяка държава членка, стига преди това да е получил разрешение от властите там, където е регистрирано дружеството. Този механизъм бе възприет и у нас със Закона за публично предлагане на ценни книжа. В него е записано, че на чуждестранно инвестиционно дружество може да бъде издаден лиценз на базата на издаденото му вече разрешение от страната на установяване. За целта обаче е необходимо да има влязло в сила междуправителствено споразумение. А как ще се процедира с т. нар. самонаети лица?- Самонаети лица са тези, които имат свой бизнес или фирма, в която работят с цел печалба. С други думи, става въпрос за адвокати, лекари, стоматолози, ветеринари, архитекти и др. След 2007 г. за тях също ще важат правилата за равно третиране и няма да се допускат ограничения поради националната им принадлежност. Има обаче една особеност, свързана с взаимното признаване на придобита квалификация. Така, за да може един български юрист да практикува своята професия в някоя от страните от ЕС, тя трябва да признае изцяло и безусловно дипломата му, издадена от наш университет. Същото се отнася и до признаването в България на дипломи, издадени в Европейския съюз. В рамките на Съюза тече сериозна дискусия по тези въпроси и до присъединяването ни е възможно да настъпят промени.Едно от изискванията на Брюксел е да има прозрачност на преките и косвените акционери на банките. Спазваме ли го?- Според оценката на Европейската комисия в доклада й за напредъка на България от ноември миналата година, правителството е постигнало голям напредък в тази област. Измененията, внесени в Закона за банките през септември 2002 г., бяха насочени изцяло към повишаване на прозрачността на акционерната собственост и структурата на кредитните институции. Както знаете, акционерите, притежаващи 3 и над 3 на сто от капитала им, са задължени да предоставят периодично информация на Централната банка. Според нормативния акт подобни справки при необходимост могат да се изискват и инцидентно. Имената на всички акционери с квалифицирано дялово участие (бел. р. - над 10% от капитала) се публикуват в специален бюлетин, издаван от БНБ, както и на страницата й в ИНТЕРНЕТ. Освен това в началото на декември 2003-а влязоха в сила и промени в Наредба N2 на БНБ, с които бяха засилени надзорните правомощия на Централната банка при оценка на структурата и собствеността на кредитните институции.Можем ли отсега да кажем какъв ще е прагът за гарантиране на влоговете в банките след 2007 година?- Законодателството на ЕС изисква във всяка страна членка да действа официално призната система за гарантиране на депозити. Минималното ниво на гаранция е 20 000 евро на вложител. Както е известно, такъв гаранционен фонд бе създаден у нас още през 1998 г. със Закона за гарантиране на влоговете в банките. Оттогава досега той бе променян два пъти и в момента напълно са гарантирани вложения до 15 000 лв., или 7670 евро. До края на 2004 г. предстои прагът на защитените депозити да бъде увеличен на 22 000 лв. (11 250 евро). Поставената от ЕС долна граница ще бъде достигната в края на 2006 г., когато фондът напълно ще гарантира влогове до 39 200 лв. (20 040 евро).Защо България е договорила тригодишен преходен период по схемите за компенсиране на инвеститорите?- Споменатият гратисен срок е свързан със защитата най-вече на дребните клиенти на дружествата с инвестиционна цел. Те ще бъдат защитени така, както и вложителите в банките. От Еврокомисията настояват за минимално покритие от 20 000 евро и за компенсиране на 90% от евентуалните загуби при фалит. На този етап обаче тази сума е прекалено висока за нашите дружества, тъй като капиталовият пазар в България не е толкова развит. Ето защо преговорният ни екип поиска преходен период от три години след 2007-а, в който постепенно Фондът за гарантиране на инвеститорите да заработи според изискванията на ЕС. Началото ще бъде поставено през януари 2005 г. с промяна в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. След тази дата ще се гарантират инвестиции в размер до 6000 евро. През 2007 г. сумата ще бъде увеличена двойно - до 12 000 евро. През 2008 г. тя ще бъде коригирана до 15 000 евро, а две години по-късно ще достигне и необходимите 20 000 евро.Електронната търговия на финансови услуги едва прохожда у нас. Предвиждат ли се нормативни промени за насърчаването й?- Да. Предстои ни доста работа по хармонизиране на законодателството в тази област. Първите стъпки вече бяха направени с приемането на Закона за електронния документ и електронния подпис и три от наредбите към него. В програмата на Министерския съвет е предвидено до края на 2004 година да бъде обсъден и специален законопроект за развитие на електронната търговия. Той се разработва под ръководството на министъра на държавната администрация Димитър Калчев. Очакванията ни са до края на годината нормативният акт да бъде обнародван.

Facebook logo
Бъдете с нас и във