Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Еврохолд“ събира всички акции в „Електроразпределителни мрежи Запад” и „Електрохолд Продажби”

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. - Нидерландия, дъщерно дружество на „Еврохолд България“ АД,  получи разрешение от Комисията за финансов надзор да публикува търгови предложения за изкупуване на акциите на останалите акционери в двете й дъщерни дружества - „Електроразпределителни мрежи Запад” AД  и „Електрохолд Продажби” AД.

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” ще изкупи 14 416 броя по цена от 393.55 лева на акция от „Електроразпределителни мрежи Запад”. Од другата дъщерна фирма има да се съберат още 117 броя, като предлаганата за тях цена на акция е 29 161.02 лева.

Предложението за изкупуване не изисква приемането на тези оферти от акционерите на тези компании.
Крайната дата на процедурата е 7 септември.
„Централен депозитар“ АД изготвя изричен списък на лицата, чиито акции ще бъдат придобити от търговия предложител вследствие на предложението за изкупуване и брой притежавани от тях акции.
Тези книжа се прехвърлят на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани”  едновременно с плащането на цената им по специалната банкова сметка, открита от Предложителя в полза на акционерите, чиито акции са обект на принудителното изкупуване и независимо от волята на акционерите.
Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от седем работни дни от дата на публикуване на предложението (т.е. от 8 септември, включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в предложителя.
Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД в София, както и чрез всички други офиси и филиали на банката на територията на България извън град София.
Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на КФН за отписване от регистъра на публичните дружества.

През миналата година „Еврохолд България“ придоби чрез подхолдинга си Eastern European Electric Company двете дъщерни дружества на чешката енергийна компания „ЧЕЗ Груп“ в България, които имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във