Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврофинансиране подпомага общините и бизнеса

Въпреки усложнената епидемиологична обстановка у нас, общините и бизнесът се ориентираха и с общи усилия и с помощта на финансиране от различни европейски програми взеха мерки за справяне с свиващата се икономическа дейност в страната. Експертите от областните информационни центрове също се включиха в информационна кампания за запознаване на заинтересованите фирми - под формата на индивидуални срещи или на семинари разясняваха условията, необходимите документи и оказваха съдействие при подаване на проектните предложения.

Към края на ноември в област Силистра са сключени 483 договора на обща стойност над 306.5 млн. лв. за финансова подкрепа от Оперативните програми 2014-2020, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от общината. Общо 217 от тях са по Програмата за развитие на селските райони, 16 са сключените договори по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, а другите 248 са по всички останали оперативни програми. На територията на областта се реализират и два договора за прилагане на Стратегии за развитие от Местни инициативни групи.

През 2020 г. най-голям интерес в област Силистра, предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, са предизвикали мерките, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. Общо 147 фирми от областта вече са получиха подкрепа по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" чрез обявените процедури в размер на над 1.18 млн. лева. Започнал е  и процесът по преоценка на проектите, които отговарят на условията за кандидатстване, но фирмите не са успели в срок да подадат изисканите от комисията документи и разяснения.

Наред с обичайните информационни и експертни дейности на Центъра, през тази година ОИЦ-Силистра се включи успешно и в пилотното ученическо предизвикателство "Детективи на европейски проекти". Целта на инициативата бе да се повиши културата на активно гражданство и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора. 

От 2021 година, Областните информационни центрове ще изпълняват нови функции във връзка с новия подход за Интегрирано регионално развитие и с прилагането на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Експертите от всички ОИЦ ще бъдат включени в новосъздадени експертни звена към Регионалните съвети за развитие: Звеното за медиации ще оказва подкрепа на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни при сформиране на партньорства, идентифициране на идеи и подготовка на идейната концепция за ИТИ, както и ще консултира насочването на всяка идея към конкретна програма или други източници на финансиране. Звеното за публични консултации ще има ангажимент да провежда информационни кампании, обсъждания и консултации за проучване на обществените нагласи и измерване на обществената подкрепа към всяка една подадена проектна идея.

В област Плевен пък се изпълняват 498 договора с безвъзмездно финансиране от еврофондове през 2020 година, съобщиха от Областния информационен център. Общата стойност на проектите възлиза на 57 559 554 лв. като към момента реално са изплатени 9 226 542 лева.

През тази година 449 от проектите в област Плевен се финансират от ОП "Иновации и конкурентоспособност", 23 - от ОП "Развитие на човешките ресурси", 13 - от Програмата за развитие на селските райони, седем - от ОП "Околна среда", и по два - от ОП "Региони в растеж", "Наука и образование за интелигентен растеж" и Програмата за морско дело и рибарство.

Над 49.8 млн. лв. е безвъзмездната помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Средствата се разпределят почти по равно между проектите на единадесетте общини в област Плевен и бизнеса и сдруженията с нестопанска цел.

В икономическия сектор и при неправителствените организации има 472 договора. Голямата част от тях са за преодоляване на последствията от пандемията. Общо 3.338 млв. лв. вече са изплатени на 413 микро- и малки предприятия в област Плевен. 

Двадесет средни предприятия от област Плевен предстои да подпишат договори на обща стойност почти 2.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във