Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕС УМУВА ЗА ПОМОЩ, РАВНА НА 4% ОТ БВП

Белин Моллов, съпредседател на работната група за преговорите по глава Регионална политика, пред в. БАНКЕРЪГ-н Моллов, според някои източници Комисията на ЕС вече е готова с финансовата рамка за преговорите с България по глава Регионална политика. Вярно ли?- Информацията ви е точна. Очакваме до 28 януари Европейската комисия да представи окончателния вариант на предложението си за България, за периода 2007-2009 година. С този документ ще бъде уточнена финансовата рамка за използване на Структурните фондове (б.р. - Фондът за регионално развитие, Фондът за ориентиране и гарантиране на земеделието, Фондът за рибарството, Европейския социален фонд) и от Кохезионния фонд* след присъединяването си към Евросъюза. Освен за Регионална политика рамката, както знаете, е важна и за преговорите по главите Земеделие и Бюджет и финанси...Знаете ли вече какви са цифрите?- По всяка вероятност ЕС ще изпълни нашето искане и матрицата за България ще бъде сходна с тази, която получиха в края на 2002 г. десетте страни от Централна и Източна Европа, включени в първата вълна на разширяването. Помощта за страната ни по линия на четирите фонда и на Кохезионния фонд се очаква да бъде в размер на 4% от БВП на България. Но нека все пак да изчакаме официалната позиция на ЕС.Решението на комисарите ще включва ли и разпределение на сумите по сектори?- Това са технически детайли, които предстои да бъдат доуточнени по-нататък. Очакваме, че голяма част от помощта след 2007 г. ще бъде заделена за Кохезионния фонд. Той ще замени програма ИСПА и с пари от него ще се финансират проекти в областта на инфраструктурата и околната среда.Ясно ли е вече какви ангажименти ще ни се наложи да поемем, след като започнат преговорите по главата Регионална политика?- Трябва да уточня, че съгласуването на позициите на практика е в ход още от преди около две години. Основните акценти в тях са свързани с изпълнението от наша страна на Стратегията за участие на България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, приета през пролетта на 2002 година. Друга задача пред страната ни е да разработи План за икономическо развитие в периода след 2006 година. Друга задача е да продължим с хармонизацията на нашето законодателство в областта на регионалното развитие с това на ЕС. Не на последно място стои и въпросът с привличането на местните власти и бизнес организации в разработването и изпълнението на конкретните проекти. По-голяма част от законодателството вече е хармонизирано.Това означава ли, че няма да възникнат проблеми в хода на разговорите с Еврокомисията и те ще приключат скоро след представянето на финансовата рамка?- Да, надявам се. Подготвили сме допълнителна информация по главата, която ще бъде разгледана на заседанието на Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет в края на януари и ще бъде изпратена за съгласуване в Брюксел. Поддържаме редовни контакти с нашите партньори от дирекциите Разширяване и Регионална политика към Комисията на ЕС. Работата е доста. От нас например се изискват дори такива подробности като изготвянето на списъци с имената и конкретните сроковете, в които служителите ни ще преминат през различни видове обучение. Моето мнение е, че за България е много важно затварянето на т.нар. финансови глави, сред които е и Регионална политика, да стане в рамките на ирландското председателство, т.е до края на юни 2004 година. Има ли специфични закони, които трябва да бъдат приети преди затварянето на глава Регионална политика?- Един от най-важните проекти е за нов Закон за регионалното развитие, които предвижда разделянето на страната на шест района за планиране. Тук не става въпрос за някакви нови административно-териториални структури, а за единици на статистиката, което ще улесни планирането на икономическото развитие на регионално ниво. Макар и да се определя като чисто финансова, главата Регионална политика е пряко свързана с много други области на дейност. Сред законодателните ни ангажименти по главата Регионална политика са и тези за съгласуване на Закона за защита на конкуренцията, за държавните помощи и обществените поръчки. Договарянето на финансовата помощ от ЕС пък изисква да се заделят средства в бюджета за съфинансиране от българска страна на бъдещите проекти. Има също така немалко изисквания към опазването на биологичното разнообразие и водите. Като цяло позицията по главата е свързана с осигуряването на нормална бизнес среда за развитие на фирмите и наличието на административен капацитет за усвояване на средствата от структурните фондове. Да, но от Брюксел продължават да ни критикуват за неефективното използване на парите по ФАР и ИСПА. Каква е гаранцията, че ситуацията ще се промени след влизането ни в ЕС?- През миналата година администрацията ни постигна истински пробив в тази посока. Действително с някои проекти закъсняхме. Така се породиха съмнения, че няма да успеем да договорим част от отпуснатата ни средства по ФАР. Ако говорим конкретно за регионалното министерство, то ние наложихме много добра организация на работа и в крайна сметка подписахме контракти за почти 100% от парите по Националната програма за 2001 година. Една от слабостите ни може би е, че не обясняваме достатъчно добре пред медиите и пред хората процедурата, по която се реализират проектите по ФАР. Малцина знаят, че от подписването на меморандума за съответната година до реалното сключването на договорите за изпълнение има преходен период от двадесет и четири месеца. Опасенията на Евросъюза са в малко по-различна посока. Оттук нататък те ще ни наблюдават как на практика изпълняваме проектите. А това не е никак лека задача, като се има предвид, че в този процес участват фирми, неправителствени организации и общини, на които им липсва опит. Специално на местните власти гледаме като на много важен партньор. Проблемите с отчуждаването на терени за инфраструктурни проекти по ИСПА обаче остават...- Това наистина е сериозен проблем. Моето разбиране е, че ако искаме да изпълним мерките, записани в плановете за регионално развитие, те трябва да бъдат подсигурени с устройствени схеми, както и с добре разписани отчуждителни процедури. Когато дойде една компания да строи отсечка от дадена автомагистрала, то всичко останало трябва да бъде наред. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предложило промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед улесняване на инвеститоционния процес. * Кохезионен фонд - фонд за преодоляване на регионалните различия в ЕС. Финансира проекти в областта на транспорта, околната среда и инфраструктурата. Право да кандидатстват за средства от него имат страни с БВП под 90 на сто от средния за ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във