Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕС ще инвестира в цифровизацията на земеделските стопанства

През последните години цифровизацията търси своето място и в земеделските стопанства. Една нова мярка, заложена в Общата селскостопанска политика 2023-2027, ще стимулира фермерите за това. По нея ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно земеделие, роботизация на производствените процеси в стопанството и дигитален маркетинг. Това съобщиха от агроминистерството след видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година. Проектът на мярката „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства“ предвижда насърчаване използването на цифрови технологии в земеделския сектор, като например метеорологични станции, сензори, датчици и други, които могат да подпомагнат фермерите за вземане на решения в техните стопанства.

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони в България предвижда роботизацията и автоматизацията в земеделието да доведат до нарастване производителността на стопанствата в сектор „Растениевъдство“ и “Животновъдство“ за постигане целите на Зелената сделка и Стратегията „Oт фермата до трапезата“.

По тази мярка могат да участват земеделски стопани и групи и организации на производители. Подпомагането ще бъде под формата на възстановяване на направени от бенефициента допустими разходи, които са до 50% от общия им размер. Минималната сума на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният е до 100 000 евро.

Разработена е и Системата за знания и иновации в селското стопанство,  която обединява широк кръг от заинтересовани страни, като целта е повишаване нивото на образованост и осведоменост на земеделските и горски стопани. Очаква се тази система да допринесе за преодоляване на разликата между наука и практика в земеделието, като се улесни трансферът на научни знания.

Системата за знания и иновации в селското стопанство ще подкрепя създаването и поддържането на интерактивна онлайн информационна платформа с база данни за налични иновации, научни разработки и други знания в областта на земеделието, горското стопанства и хранително-вкусовата промишленост. Платформата ще се ползва от земеделските съветници основно като помощно средство и източник на нови знания, от научните организации, за представяне и популяризиране на техни разработки и иновации, от фермерите, за търсене на знания и материали от техен интерес и информация за практики, иновативни решения и събития, които ги интересуват.  Сред основните участници в системата са агроминистерството, Национална служба съвети в земеделието, висши училища и професионални гимназии в областта на селското и горско стопанство, частни обучаващи и браншови организации, земеделски стопани, организации на производители и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във