Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Епидемията притисна работодателите с маса нови задължения

Димитър К. Димитров,

консултант в Европейски и консултативен център - София

 

Световната здравна организация и властите във всички страни по света предприеха мерки за ограничаване на епидемията от коронавируса, но те не могат да доведат до високи резултати, ако цялото общество, включително компаниите и работодателите, не участват активно в тяхното прилагане и спазване.

За съжаление в няколко производствени предприятия от шивашката, строителната и автомобилната промишленост у нас възникнаха огнища на заразата. Те са се появили в процеса на производствената дейност, което предполага да се направят необходимите заключения за превенция на риска на работните места от въпросната зараза.

Всъщност, за да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд в условията на обявената извънредна епидемична ситуация, е необходимо да се извърши актуализация на оценката на риска от разпространението на коронавируса (с участие на лекар от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя) и да се набележат мерки за неговото минимизиране.

Според законодателството именно работодателите носят цялата отговорност за осигуряването на здравословна и безопасна среда за работа в техните компании, както и отговорността за спазването на въведените правила и изисквания.

Конкретно за превенцията на разпространението на коронавирус на работните места е издадена Заповед № РД-01-262 от 14 май 2020 г. на министъра на здравеопазването. И в нея са посочени  конкретни мерки, които работодателите трябва да планират и реализират. На тяхно разположение са и разработени препоръки и насоки от български и от международни здравни институции.

От своя страна Главната инспекция по труда напомня на работодателите, че е необходимо да бъдат разписани определен кръг от предприемани мерки - организационни и технически. Както и че контролът за тяхното изпълнение им е вменен от Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


 • Планираните организационни мерки трябва да бъдат насочени към:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза с опасния вирус от типа COVID-19;

 • Провеждане на извънреден инструктаж и информиране на служителите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието;

 • Информиране на всички работещи при заболяло лице, с което те са били в контакт;

 • Ревизиране на работните процедури, за да се.намалят присъщите за дейността контакти;

 • За служителите, за които поради служебните им задължения контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени, трябва да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.

Друг ангажимент е да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли. А заради ползването на по-чести почивки за прилагането на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения, трябва да се въведе режим на труд и почивка.

Налага се също разработването на специални инструкции как да се постъпва при контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.

Наред с това: ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства, определяне на реда за съхраняване и унищожаване без риск на използваните предпазни средства (включително работно облекло, което е било в контакт с вирусоносител), използване на разнообразните форми на трудова заетост, посочена в трудовото ни законодателство за работа  вкъщи и др.

Необходимо е да бъде разработена и инструкция за работа с клиенти (вероятни носители на вируса) - при провеждане на разговор, професионални контакти, оформяне и размяна на документи и т.н.

Ограничават се корпоративните мероприятия и командировките в чужбина.

Забранява се внасянето и ползването на храна в работните помещения.

Осигуряват се:


 • дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и антисептични средства за кожата;

 • подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост - защитни ръкавици, очила...;

 • специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и хигиенни материали;

 • контрол на температурата на служителите при входа на институцията;

 • редовно проветряване на работните помещения (примерно на 2 часа);

 • качествено почистване с дезинфекционни материали - особено на ръчките на вратите, перилата, контактните повърхности (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури, размножителна техника), както и местата за общо ползване и др;

 • диспенсъри с дезинфектант за ръце, поставени на видни места.

Посочените мерки не са скъпи, ще помогнат за предотвратяване на разпространението на зарази, ще предпазват служителите, клиентите, представителите на други фирми.

Нещо повече, работодателите трябва да ги въведат незабавно, дори и COVID-19 да не е достигнал до съответното населено място.

Подробни законодателни изисквания за защита от биологични агенти, в т. ч. специфични за лечебните заведения, са разписани в Наредба № 4 от 14 октомври.2002 г. и Наредба № 3 от 8 май 2013 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във