Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Енерго-Про" обедини търговските си дружества у нас

"Енерго-Про Варна" ЕАД, което е част от чешкото дружество - ENERGO PRO, е осъществила вливане на "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД в "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД, съобщиха от компанията. С извършената промяна се обединяват дейностите по международна търговия с електрическа енергия и доставка на електроенергия до крайни клиенти с цел постигане на по-голяма бизнес и оперативна синергия. Новата компания ще допринесе за по-активно присъствие и позициониране на бранда "ЕНЕРГО-ПРО" на енергийните пазари в рамките на Европейския съюз, както и предлагане на по-атрактивни условия за клиентите на свободен пазар. Сливането е стандартна процедура, предвидена в Търговския закон и осъществявана след одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за защита на конкуренцията. За клиентите и партньорите на дружествата няма да има промяна в условията по действащите договори.

Новосформираното дружество ще работи под бранда "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" и ще има по-активно присъствие на енергийните пазари в Европейския съюз. Обединяването на двете компании ще доведе до засилване на конкурентните предимства на новото дружество и ще засили търговското присъствие на групата "Енерго-Про Варна" в България и региона.

"Енерго-Про Варна" ЕАД се занимава с консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност, както и всякакви други дейности разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими.

"Енерго-Про Трейдинг" ЕАД извършва търговия, внос и износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за емисии на парникови газове и други енергийни стоки след получаване на съответния лиценз затова, покупка, внос, износ, пренос, доставка и търговия с природен газ, както и всякаква друга дейност, свързана с природен газ и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

"ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма "Енергийна ефективност" компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Чешката компания - ENERGO PRO, има силно присъствие в българската енергетика. През юни 2012 г. тя изкупи бизнеса на немската компания Е.ОН в България. По този начин придоби дружества, притежаващи лицензи за разпределение на електрическа енергия ("Електроразпределение Север" АД), за снабдяване с електрическа енергия ("ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД) и за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група ("ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕООД). Лицензионната им територия е с размер от близо 30 000 кв. км и покрива девет административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във