Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Енергийният борд тъне в мрак

Клю­чо­ви за бъ­де­ще­то на енер­ге­ти­ка­та ни ре­ше­ния про­дъл­жа­ват да се взе­мат на тъм­но. Са­мо доп­ре­ди три ме­се­ца слу­жеб­ни­ят ви­цеп­ре­ми­ер Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва ни убеж­да­ва­ше, че съз­да­ва­не­то на енер­гий­ния борд ще спо­мог­не за из­пъл­не­ни­е­то на ед­на от най-важ­ни­те за­да­чи на слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во - ста­би­ли­зи­ра­не­то на сек­то­ра. Как­то и че сфор­ми­ра­не­то на въп­рос­на­та струк­ту­ра ще след­ва изця­ло по­ли­ти­ка­та за пуб­лич­ност и проз­рач­ност на ка­би­не­та “Близ­наш­ки”.

Ока­за се оба­че, че та­зи по­ли­ти­ка не се от­на­ся до ра­зис­к­ва­ни­я­та. Жур­на­лис­ти­те мо­гат са­мо да га­да­ят как­во всъщ­ност се случ­ва зад плът­но зат­во­ре­ни­те вра­ти на Гра­нит­на­та за­ла в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. Тай­на за ши­ро­ка­та пуб­ли­ка ос­та­ват и раз­го­ре­ще­ни­те де­ба­ти, ко­и­то се во­дят по вре­ме на за­се­да­ни­я­та, и то по те­ми, за­ся­га­щи всич­ки пот­ре­би­те­ли.

Още с пра­вил­ни­ка за ор­га­ни­за­ци­я­та на дей­ност­та на енер­гий­ния борд бе оря­за­на въз­мож­ност­та ме­ди­и­те да при­със­т­ват на сбир­ки­те. В съ­що­то вре­ме, по пре­цен­ка на пред­се­да­те­ля, в тях мо­гат да се включ­ват пред­с­та­ви­те­ли на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции и ек­с­пер­ти. На­ис­ти­на на пор­та­ла за кон­сул­та­тив­ни съ­ве­ти на пра­ви­тел­с­т­во­то се пуб­ли­ку­ва ин­фор­ма­ция за днев­ния ред на сре­щи­те, част от об­съ­де­ни­те до­ку­мен­ти и пос­тъ­пи­ли­те пред­ло­же­ния. Има до­ри и про­то­кол от за­се­да­ни­я­та. Но то­ва не са пъл­ни сте­ног­раф­с­ки за­пи­си, от ко­и­то мо­же да се ви­ди кон­к­рет­но кой как­во е пред­ло­жил и по ка­къв на­чин то е би­ло при­е­то от ос­та­на­ли­те учас­т­ни­ци. От из­би­ра­тел­но под­б­ра­ни­те мо­мен­ти ос­та­ва вкус на за­ха­ро­са­но и впе­чат­ле­ни­е­то, че всич­ко е про­тек­ло в дух на друж­ба и пъл­но раз­би­ра­тел­с­т­во.

Ед­ва та­зи сед­ми­ца нап­ри­мер се раз­б­ра, че на пос­лед­но­то за­се­да­ние на енер­гий­ния борд на 23 сеп­тем­в­ри пред­ло­же­ни­е­то за под­роб­но из­с­лед­ва­не на це­на­та на то­ка и раз­хо­ди­те на дру­жес­т­ва­та е съз­да­ло нап­ре­же­ние. От Асо­ци­а­ци­я­та на ин­дус­т­ри­ал­ния ка­пи­тал в Бъл­га­рия (АИКБ) са по­ис­ка­ли да се нап­ра­ви ана­лиз на на­чи­на, по кой­то се це­но­об­ра­зу­ва елек­т­ро­е­нер­ги­я­та, как­ви ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди има и как­во пе­че­ли все­ки учас­т­ник по ве­ри­га­та енер­го­но­си­те­ли - про­из­вод­с­т­ве­ни мощ­нос­ти - тър­го­вия - дис­пе­чи­ра­не и мре­жа - дис­т­ри­бу­ция - пот­ре­би­те­ли. От ор­га­ни­за­ци­я­та съв­сем ре­зон­но са от­бе­ля­за­ли, че та­ка ще мо­гат да се раз­г­ра­ни­чат ин­те­ре­си­те на учас­т­ни­ци­те, а впос­лед­с­т­вие да се нап­ра­вят и из­во­ди и пре­по­ръ­ки за об­лас­ти­те на въз­дейс­т­вие и тър­се­ни­те по­ли­ти­ки. Са­мо че сре­щу то­ва пред­ло­же­ние са въз­ра­зи­ли пред­се­да­те­лят на Дър­жав­на­та ко­ми­сия за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не Свет­ла То­до­ро­ва, пред­с­та­ви­те­лят на Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра Иван­ка Ди­лов­с­ка и ико­но­мис­тът Кра­сен Стан­чев.

За то­зи не­ма­ло­ва­жен спор та­ка и ня­ма­ше да раз­бе­рем, ако два дни по-къс­но, на 25 сеп­тем­в­ри, от АИКБ из­рич­но не бя­ха нас­то­я­ли пред ви­цеп­ре­ми­е­ра За­ха­ри­е­ва пред­ло­же­ни­я­та им да бъ­дат вклю­че­ни в про­то­ко­ла точ­но по на­чи­на, по кой­то са би­ли из­ло­же­ни пред енер­гий­ния борд.

В край­на смет­ка из­каз­ва­ни­я­та им бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни ка­то при­ло­же­ния към про­то­ко­ла. Ина­че в ос­нов­ния до­ку­мент, опис­ващ за­се­да­ни­е­то, въп­рос­ни­ят ка­зус е от­ра­зен по­ве­че от скром­но: “Чле­но­ве­те на бор­да об­съ­ди­ха под­роб­но въп­ро­си­те, ко­и­то тряб­ва да бъ­дат под­ло­же­ни на ана­лиз, а имен­но: ана­лиз на рис­ка за енер­гий­ния сек­тор, пред­ло­же­ни­те от пред­с­та­ви­те­ля на АИКБ пет ана­ли­тич­ни за­да­чи пред те­ма­тич­на ра­бот­на гру­па “Елек­т­ро­е­нер­ге­ти­ка”. Как­то се каз­ва - крат­ко и не­яс­но. Ти­пич­но в ду­ха на бъл­гар­с­ко­то чи­нов­ни­чес­т­во. За смет­ка на то­ва е обър­на­то да­леч по-го­ля­мо вни­ма­ние на об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва е за­поз­на­ла чле­но­ве­те на ор­га­ни­за­ци­я­та с ви­со­ка­та оцен­ка на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия за съз­да­ва­не­то и за­поч­ва­не­то на ра­бо­та­та на енер­гий­ния борд, с го­тов­ност­та на ко­ми­си­я­та да бъ­дат из­п­ра­те­ни ек­с­пер­ти, ко­и­то да взе­мат учас­тие в ра­бо­та­та му, как­то и да бъ­дат обу­че­ни в Брюк­сел хо­ра от Дър­жав­на­та ко­ми­сия за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не и Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та.

Как­во тол­ко­ва кри­ят ад­ми­нис­т­ра­то­ри­те на бор­да? На тях би тряб­ва­ло да им е ясен по­не прин­ци­път на ра­бо­та в ко­ми­си­и­те на На­род­но­то съб­ра­ние. Там съ­що се съ­би­рат т. нар. ек­с­пер­ти в да­де­на об­ласт, об­съж­дат се за­ко­ноп­ро­ек­ти, но вра­ти­те са от­во­ре­ни за ме­ди­и­те, ко­и­то мо­гат да слу­шат де­ба­ти­те, без да се ме­сят в тях.

Стру­ва си да на­пом­ним и още не­що. По вре­ме на пре­диш­ния слу­же­бен ка­би­нет дейс­т­ва­ше об­щес­т­вен съ­вет към Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та. Фор­ма­тът му, по­доб­но на се­гаш­ния енер­ги­ен борд, съ­що бе ши­рок и в не­го се во­де­ха мно­го ожи­ве­ни дис­ку­сии за бъ­де­ще­то на сек­то­ра. На тях не са­мо при­със­т­ва­ха жур­на­лис­ти, но и за­се­да­ни­я­та се из­лъч­ва­ха по ин­тер­нет и все­ки мо­же­ше да ги прос­ле­ди. То­га­ва бя­ха взе­ти и ре­ди­ца клю­чо­ви ре­ше­ния за раз­сек­ре­тя­ва­не­то на всич­ки до­го­во­ри в енер­ге­ти­ка­та и пре­мах­ва­не­то на тър­гов­с­ка­та тай­на. Със се­гаш­ни­те си дейс­т­вия слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во ком­п­ро­ме­ти­ра енер­гий­ния борд и до­ве­ри­е­то към не­го ло­гич­но еро­зи­ра. А кой пе­че­ли от то­ва ве­че е друг въп­рос.

 

Нас­ро­че­но­то за та­зи сед­ми­ца за­се­да­ние на енер­гий­ния борд се от­ла­га за 23 ок­том­в­ри. На не­го тряб­ва­ше да се об­съ­ди за­ко­ноп­ро­ект за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за енер­ге­ти­ка­та, но под­гот­ви­тел­на­та ра­бо­та по не­го не би­ла прик­лю­чи­ла. Днев­ни­ят ред пред­виж­да­ше съ­що та­ка пред­с­та­вя­не и об­съж­да­не на ре­зул­та­ти­те от ра­бо­та­та на ра­бот­на­та гру­па “Елек­т­ро­е­нер­ге­ти­ка” по пос­та­ве­ни­те за­да­чи, как­то и на въз­мож­нос­ти­те за оказ­ва­не на по­мощ за ста­би­ли­зи­ра­не на сек­то­ра от стра­на на Све­тов­на­та бан­ка и Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във