Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Енел Грийн Пауър България" продаде вятърните си централи в Североизточна България

В сектора за производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия има раздвижване от края на миналата година.

В крайна сметка Комисията за защита на конкуренцията разреши на швейцарската "МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ да придобие пряк едноличен контрол върху "Енел Грийн Пауър България" ЕАД - София, както непряк контрол върху неговите четиринадесет 100% дъщерни дружества в България, съобщиха от регулатора. 

"МЕТ Ринюъбълс" е новоучредено дружество (от юни 2020 г.), като то ще действа като холдингово/управленско дружество, което е изцяло собственост на „МЕТ Холдинг“ АГ. 

От своя страна, "Енел Грийн Пауър България", дъщерно дружество на италианската Enel Green Power, част от групата на Enel, извършва дейност като холдингово дружество. То управлява дейността на дъщерните си дружества, които притежават 14 вятърни централи (общо), всички в Североизточна България, с номинална мощност от 3 MW всяка. Тяхната дейност е свързана с изграждане и експлоатация на вятърни паркове, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (вятърни генератори), вътрешна и външна търговска дейност. Дружествата притежават 6 вятърни електроцентрали в района на Камен бряг, 1 вятърна електроцентрала в района на Каварна и 7 вятърни електроцентрали в района на Шабла, Североизточна България.

Според кандидат-купувачът портфолиото на придобиваните предприятия е подходящо за портфолиото на групата на "МЕТ" за възобновяеми източници и отговаря на стратегията за развитие/диверсифициране на продуктите на "МЕТ" в района на Централна и Източна Европа.

Предвид тенденцията за увеличаване на производството на възобновяема енергия в района на Централна и Източна Европа, според „МЕТ Ринюъбълс“ пазарът в тази част на Европа е подходящ и благоприятен за развитие, особено с оглед на либерализацията на пазара на електричество в България, което създава благоприятна среда за производителите на енергия от възобновяеми източници.

Предвид дейността на участниците в концентрацията, извод, който прави КЗК е, че сделката ще окаже въздействие върху следните вертикално свързани пазари:

-производство и продажба на електрическа енергия, който е национален пазар и  на който е активно придобиваното предприятие чрез своите дъщерни дружества (пазар нагоре по веригата);

-търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, който е национален пазар и на който единствено "МЕТ Енерджи Трейдинг България" (част от швейцарската група МЕТ, с пряк собственик "МЕТ Холдинг" АГ) е активно (пазар надолу по веригата). MET Group има дейност у нас  от 2017 година с дъщерното си дружество. 

Според становище на „Алпик Енергия България“ ЕООД, придобиването на инсталираните вятърни мощности, притежавани от „Енел Грийн Пауър България“ ЕАД от страна на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД не е от такова естество, че да окаже съществен ефект на пазара на производство и търговия с електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в частност от вятърна енергия.

Становището на  КВЕР по тази сделка е, че няма основания да се счита, че придобиваното предприятие, притежаващо чрез дъщерни дружества централи за производство на електрическа енергия от ВяЕЦ, ще получи конкурентно предимство в резултат от планираната концентрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във