Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Експерти с “опит” във фалита яхват държавни дружества

Ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то Ва­сил Гру­дев оче­вид­но се е спра­вил с всич­ки проб­ле­ми, за­бър­ка­ни от пред­шес­т­ве­ни­ка му Ди­ми­тър Гре­ков, та е стиг­нал до смя­на­та на уп­ра­ви­те­ли­те на дър­жав­ни­те фир­ми, по­до­печ­ни на аг­ро­ве­дом­с­т­во­то. Не че в по­доб­но за­ни­ма­ние би има­ло не­що ло­шо, ако се за­ме­ня по-ло­шо с по-доб­ро. Но то­зи слу­чай ка­те­го­рич­но не е та­къв. Пряс­но наз­на­че­ни­ят на­чал­ник на ед­но­лич­но­то дру­жес­т­во с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност “Риб­ни ре­сур­си”  (100% дър­жав­на соб­с­т­ве­ност) Ев­ге­ни На­чев сът­во­ри скан­дал, ка­то по­ру­га на­ци­о­нал­ния три­ко­льор. Со­зо­пол­с­ки­ят прис­та­ни­щен на­чал­ник го из­пол­з­вал ка­то... пок­рив­ка. Фра­пи­ра­щи­те кад­ри, на ко­и­то се виж­да как На­чев  най-без­це­ре­мон­но по­хап­ва пас­тич­ки вър­ху зна­ме­то, бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни във Флаг­ман.бг.

Но ако то­ва прег­ре­ше­ние на но­во­наз­на­че­ния на­чал­ник, кол­ко­то и бе­зоб­раз­но да е,  би мог­ло да бъ­де из­тъл­ку­ва­но и ка­то слу­чай­но не­дог­леж­да­не, ед­ва ли то­ва мо­же да се ка­же за ми­нис­тъ­ра, кой­то го е из­б­рал. За­що­то мал­ко пре­ди офи­ци­ал­но­то му наз­на­че­ние в Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра ве­че е има­ло по­да­ден сиг­нал сре­щу дейс­т­ви­я­та му, до­ка­то все още е бил... млад­ши ек­с­перт.

Още пре­ди да е офи­ци­ал­но впи­сан в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър ка­то бъ­дещ уп­ра­ви­тел, На­чев прис­ти­га в офи­са на дру­жес­т­во­то в Со­фия (на бул.”Цар Бо­рис Тре­ти” №219) и за­поч­ва да се раз­по­реж­да с хо­ра и до­ку­мен­ти. Въп­ре­ки че към то­зи мо­мент все още не е по­лу­чил ле­ги­ти­ма­ци­я­та си ка­то дър­жа­вен на­чал­ник. На всич­ко от­го­ре, ком­па­ния му пра­ви (ка­то съ­вет­ник) от­с­т­ра­не­ни­ят пре­ди го­ди­на бивш на­чал­ник на пред­п­ри­я­ти­е­то Бо­рис­лав Сто­я­нов, сре­щу ко­го­то след док­лад на Аген­ци­я­та за дър­жав­на и фи­нан­со­ва ин­с­пек­ция (№11-04-18) е със­та­вен акт за на­чет. След съ­от­вет­на­та съ­деб­на про­це­ду­ра сре­щу не­го е из­да­ден и из­пъл­ни­те­лен лист. Всич­ки те­зи фак­ти и още дру­ги лю­бо­пит­ни под­роб­нос­ти са опи­са­ни във въп­рос­ния сиг­нал до дър­жав­но­то об­ви­не­ние (с кой­то в. “БАН­КЕ­РЪ” раз­по­ла­га), но за­се­га не е из­вес­т­но ре­а­ги­ра­ло ли е то и как?

Всъщ­ност за “ек­с­пер­т­ност­та” на но­ви­те “ге­рои” в ръ­ко­вод­с­т­во­то на дър­жав­но­то дру­жес­т­во е уве­до­мен и слу­жеб­ни­ят ми­нис­тър-пред­се­да­тел Ге­ор­ги Близ­наш­ки. В офи­ци­ал­но пис­мо до не­го слу­жи­те­ли на дру­жес­т­во­то (по­ве­че­то от ко­и­то ве­че бив­ши) са се опи­та­ли да го пре­дуп­ре­дят ко­го всъщ­ност наз­на­ча­ва ми­нис­тър Гру­дев за уп­ра­ви­тел на дър­жав­но­то дру­жес­т­во.

 В пис­мо­то се каз­ва, че имен­но то­ва са хо­ра­та, ко­и­то са “съз­да­ли ус­ло­вия” за фа­лит на дру­жес­т­во­то пре­ди го­ди­на.

Хо­ра­та, ко­и­то са се под­пи­са­ли с име­на­та си, при­пом­нят фак­та, че спо­ме­на­ти­те “дей­ци” са би­ли и сред от­го­вор­ни­те ли­ца, ко­и­то “съз­да­до­ха ус­ло­ви­я­та за за­гу­ба­та на 15 000 000 ев­ро под фор­ма­та на не­ус­во­ен ре­сурс, пред­наз­на­чен за дру­жес­т­во­то от Опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма за раз­ви­тие на сек­тор “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013 го­ди­на”. Те на­пом­нят, че дру­жес­т­во­то е съз­да­де­но не да се за­ни­ма­ва с ту­рис­ти­чес­ки дей­нос­ти и нас­та­ня­ва­не­то на ав­то­бу­си с ту­рис­ти на пар­кин­га в гр. Со­зо­пол, а да из­г­ра­ди бе­зо­пас­ни, мо­дер­ни и от­го­ва­ря­щи на пот­реб­нос­ти­те ри­бар­с­ки прис­та­ни­ща за ця­ла­та ри­бар­с­ка об­щ­ност и за то­зи биз­нес в клю­чо­ви­те за то­ва гра­до­ве - Со­зо­пол, Вар­на и Бал­чик.

В пис­мо­то се из­ра­зя­ва съ­жа­ле­ние, че по вре­ме­то на уп­рав­ле­ни­е­то на Бо­рис­лав Сто­я­нов не е нап­ра­ве­но аб­со­лют­но ни­що, за да се на­ло­жи един­с­т­ве­но­то пред­п­ри­я­тие в Бъл­га­рия, със­ре­до­то­че­но вър­ху чер­но­мор­с­кия ри­бо­лов. Но за­то­ва пък по не­го­во вре­ме са нат­ру­па­ни за­гу­би за бли­зо по­ло­вин ми­ли­он ле­ва.  Спо­ред пос­лед­ния ди­рек­тор на пред­п­ри­я­ти­е­то Пла­мен Кам­бу­ров (пре­ди На­чев) час­т­ни­те съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли са тро­па­ли на вра­та­та поч­ти все­ки ден.

Кам­бу­ров раз­каз­ва, че е за­ва­рил до­ку­мен­та­ци­я­та на дър­жав­но­то дру­жес­т­во в пъ­лен ха­ос. До­ри ак­то­ве­те за соб­с­т­ве­ност за три­те прис­та­ни­ща не са би­ли из­ва­де­ни доп­ре­ди ня­кол­ко ме­се­ца. Има­ло е риск част от имо­ти­те на пред­п­ри­я­ти­е­то във Вар­на да ги взе­ме ту­каш­на­та об­щи­на. Ни­кой не си е нап­ра­вил тру­да да нап­ра­ви под­роб­ни ус­т­ройс­т­ве­ни пла­но­ве на три­те ри­бар­с­ки прис­та­ни­ща. А ка­мо ли да по­тър­си ек­с­пер­ти и опит от чуж­би­на за мо­дер­ни­за­ци­я­та и ре­кон­с­т­рук­ци­я­та на ри­бар­с­ки­те прис­та­ни­ща, как­ва­то на прак­ти­ка е би­ла за­да­ча­та при съз­да­ва­не­то на дру­жес­т­во­то. Спо­ред Кам­бу­ров, точ­но ко­га­то то е за­поч­на­ло да се съв­зе­ма и бла­го­да­ре­ние на не­го­ви­те уси­лия са съз­да­де­ни меж­ду­на­род­ни кон­так­ти, ко­и­то да по­мог­нат за раз­ви­ти­е­то му, ня­кой се опит­ва да лик­ви­ди­ра всич­ко нап­ра­ве­но до­тук и на прак­ти­ка да вка­ра в не­го “лик­ви­да­то­ри”.

Са­ми­ят Кам­бу­ров съ­що е уве­до­мил ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Близ­наш­ки, че случ­ва­що­то се се­га при­ли­ча на опит да се вър­не за­поч­на­ла­та да дейс­т­ва пре­ди го­ди­ни схе­ма за умиш­ле­но обя­вя­ва­не в не­със­то­я­тел­ност на дру­жес­т­во­то и опит за раз­п­ро­да­ва­не на имо­ти­те му чрез час­т­ни съ­дии из­пъл­ни­те­ли.

Ре­ак­ция и на то­зи сиг­нал ня­ма.

 

“Рибни ресурси” е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие, подчинено на министъра на земеделието и храните. “Рибни ресурси” ЕООД е образувано с Решение №648 от 21 юли 2009-а на Министерския съвет на Република България и правата на държавата упражнява министърът на земеделието и храните.

В капитала на “Рибни ресурси” ЕООД е внесен като непарична вноска недвижим имот, представляващ “Пристанище Созопол” - Поземлен имот с идентификатор 67800.505.111, с площ от 4121 кв. метра. Той включва пристан, стълбовидна каменна стена, насипно равнище, ниски кейови стени, преграден вълнолом и защитен вълнолом с начин на трайно ползване за пристанище.  Основните функции на дружеството са управление, реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, които са публична държавна собственост.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във