Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Експерти предлагат три варианта за допълнителна вода към яз. "Студена"

Обсъждат се варианти за довеждането на допълнителни количества вода към яз. "Студена"

В последните 15 дни са се провели множество срещи с експерти, инженери, хидролози, спелеолози, за да се получат достатъчно предложения за набавянето на допълнителни водни количества към язовир "Студена". Всички те са изпратени за разглеждане към Министерството на околната среда и водите. Необходимо е специалистите от Басейнова дирекция да ги анализират и да преценят кои от тях са възможни за изпълнение, тъй като това е намеса във вододайната зона на съоръжението. Това съобщиха от строителното министерство, цитирайки министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която даде разяснения по въпроса пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Получените предложения са три. Първото предвижда извършване на тестови сондажи на дълбочина между 150 м и 250 м във вододайната зона на яз. "Студена", които да дадат информация за количеството и качеството на водата, след което да се реши дали да се правят постоянни сондажи, с които да се черпи вода в аварийни ситуации. Това предложение включва и изграждане на водопровод за отвеждане на водата от сондажите директно към пречиствателната станция за питейни води.

Второто възможно решение е свързано със съществуващ естествен резервоар при помпена станция "Крапец", чийто бент да се премахне и водата да се пусне към язовира. Предлага се също и черпене на вода от пещери. Третото предложено решение е свързано със съществуващ според стари карти водоизточник при с. Друган, който не се използва. Според наличната за него информация той е бил с дебит от 100 л/сек., като тази информация трябва да бъде проверена на място.

Нямаме компетенции да проверим и оценим дали първите две предложения са изпълними. Това може да се каже от инженери хидролози и затова са изпратени към МОСВ по компетентност, обясни министърът.

Вчера във "ВиК" - Перник е назначен прокурист с широки правомощия, който е препоръчан като добър експерт от кмета на Перник още при първата проведена с него среща в регионалното министерство. Очаква се той да бъде вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. "Поискали сме да има широки правомощия, за да може да се използва неговия капацитет. Надявам се комуникацията между дружеството и общината, която беше затруднена, вече да бъде много добра и с общи усилия да намерим решение за Перник", коментира Петя Аврамова.

До момента МРРБ не е официално информирано за искането за въвеждане на воден режим. В такъв случай управителят на ВиК оператора е задължен да уведоми териториалните органи на властта, каквито са кметът и областният управител. Със заповед на регионалния министър е създадена работна група, която да проследи експлоатацията на съоръжението от 1 януари тази година до момента на включване на режима. Вече е изготвен доклад. Компетентните органи също ще проверят дали е имало грешки при черпене на вода от язовира и чия е отговорността.

Регионалният министър подчерта, че МРРБ няма отношение към режима на водочерпене, не притежава и не събира информация за притока, оттока и наличните количества вода в язовира. Тя се събира в Министерството на околната среда и водите, което може да ограничи ползването.

Ще бъде некоректно да кажем, че режимът може да спре преди да има приток към язовира. В последните четири дни той е пет пъти по-малък от оттока. Режимът е необходим, за да може да се съхрани вода за по-дълго време. Освен това яз."Студена" е едногодишен изравнител, чиито основни притоци са от снеготопенето и дъждовете.

Действащият в момента режим на водоснабдяването в Перник е въведен от кмета, като от самото начало  ВиК дружеството е предложило вода да има в интервала между 16 до 22 часа. Това не е прието и е въведен двуразов режим. Заради породените от него много аварии и силно амортизирана мрежа операторът отново предлага той да е с еднократно пускане и спиране в денонощие, като обхваща всички населени места в общината. Решението за това трябва да бъде взето на местно ниво.

В много от градовете ВиК инфраструктурата е амортизирана, посочи Петя Аврамова. Община Перник не е кандидатствала за финансиране на такива мерки по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", като негативите от многото години без рехабилитация се виждат сега. Добрата новина е, че за Перник има вече изготвено регионално прединвестиционно проучване и ВиК Перник вече има договор по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" за 106 млн. лв., чиято реализация трябва да започне през 2020 година. Тези средства няма да решат изцяло проблема, но ще помогнат да се намалят загубите в по-поносими размери.

Готови текстове на Закона за водоснабдяването и канализацията, който да регулира отрасъла, се предвижда да има през месец май следващата година, като те ще да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във