Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екопроекти помагат да се адаптираме към промените в климата

Икономическото съживяване и социалната подкрепа на хората са най-важните задачи на местната власт в днешния кризисен КОВИД момент. Пандемията е навсякъде край нас и отнема толкова много от мислите и времето ни. 

Но в същото време всеки от нас усеща каква промяна (макар и малка засега) настъпи с намаляването на производствената дейност, на използването на толкова много автомобили, с които ходим на работа и къде ли не. По-малко са вредните газове и замърсяването на въздуха. 

И много важно е да адаптираме своите дейности и проекти, доколкото може при свитите възможности за финансиране, към ситуацията и да развиваме зелени проекти за опазване на природата и климата, от които да се ползват и тези, които идват след нас.

Общините са на първа линия и в тази посока и дано примерите са заразителни.

От Бургас съобщиха, че общината заедно със стотици участници от 36 страни от целия свят се е включила при стартирането на

платформата Connecting Nature Enterprise.

Този нов инструмент има за цел директно да свърже нарастващото търсене на световния пазар на природни решения от публичния и частния сектор с доставчиците на такива решения (иновативни предприятия, разработващи нови устойчиви природни решения).

Ползите от прилагането на природосъобразни решения в градска среда, като зелени покриви и стени, устойчиви дренажни системи, обособени и поддържани влажни зони и други, са добре известни. Икономическият потенциал на природните решения обаче е изследван по-слабо досега.

Платформата Connecting Nature Enterprise поставя акцент върху потенциала на оранизациите, предлагащи природосъобразни решения като нововъзникващ икономически сектор. Тя е създадена чрез съвместната работа на Колеж "Тринити" - Дъблин, и Университетски колеж - Дъблин, чиито пилотни изследвания са фокусирани върху потенциала на организациите, предлагащи природосъобразни решения да подпомогнат икономиките да достигнат нетни нулеви емисии на парникови газове.

Проект Connecting Nature, координирано от Колеж "Тринити" - Дъблин и включващ Община Бургас като ключов партньор, е финансиран от програма "Хоризонт 2020", фокусиран върху широкомащабно прилагане на природни решения в градска среда като отговор на климатичните промени.

С подкрепата от ООН и ЕК, търсенето и прилагането на природни решения се увеличи значително през последните години, в съответствие с признанието, че същите могат да осигурят до 30% от мерките необходими за смекчаване на последиците от глобалното затопляне.

Препятствието, което се появява сега, е, че няма достатъчно квалифицирани и опитни доставчици, които да отговорят на това бързо нарастващо търсене. Тази платформа предоставя възможност за директна връзка м/у търсене (Общини, фирми и др.) и предлагане (иновативни предприятия предлагащи природосъобразни решения) в глобален мащаб.

В Община Благоевград имат друг подход към този проблем. Местната власт кандидатства с проектно предложение по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Проектът е с наименование

„Залесяване на площи

– общинска собственост в община Благоевград“, съобщават от общината. Основните му дейности са насочени към почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, залесяване с дървесни видове от черен бор и акация, третиране на насажденията с необходимите предпазни и защитни материали и ограждане на залесената територия, която се предвижда да обхване общо 22 декара в местността Средна Ридина, с. Горно Хърсово.

В рамките на тази процедура ще бъдат подпомагани проекти, които допринасят за постигане на заложените в стратегическите планове на общините цели, свързани с увеличаване на залесените площи в равнинните райони, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата.

Общата продължителност на проекта е 30 месеца, а бюджетът за изпълнение на планираните дейности е в размер на 58 594 лева.

„Политиките на Община Пловдив за опазване на околната среда дават добри резултати“, съобщават от общинския пресцентър на Града под тепатата, цитирайки директора на дирекция „Екология“ Вяра Колева.

От началото на 2020 г. до момента измерените превишения на фини прахови частици са 29 дни при норма 35, като се наблюдава спазване на средногодишната норма на показателя на измерената стойност през последните две години, а именно под 40 µg/m3. Това показват данните от мониторинга на отдел „Екология и управление на отпадъците” към Община Пловдив.

Няколко са основните проекти, по които Община Пловдив продължава да работи усилено за подобряване на околната среда в града, сред които е и проект

„Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух

чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, който е на стойност 13 862 232 лева и е разделен на два етапа. Първи етап - до 31 май 2021 г., и втори - до 31 декември 2023 г., когато ще се извършат реално дейностите по подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Една от най-важните дейности през 2020 г. е възложената преоценка на технологията за почистване на река Марица, залегнало в предпроектно проучване. По нареждане на кмета Здравко Димитров се подготвя технически инвестиционен проект за почистване на дървесната и храстова растителност на коритото на реката.

Продължава работата на местната администрация и по разделното събиране на биоотпадъци, като такова вече се осъществява от няколко години в два от кварталите на града – „Коматево“ и „Прослав”. 

На финала е и проектът за изграждане на компостиращата инсталация, реализирана след спечелването на проект „Изграждане на компостираща инсталация за биоотпадъци по ОПОС 2014 -2020 г." Предстои издаване на акт 16, общата стойност на проекта 9 023 913 лв., а крайният срок за приключване – 4 юни 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във