Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екоминистерството утвърди графика за ползване на язовирите

Министерство на околната среда и водите утвърди месечния график за ползване на водите на комплексните и значими язовири за април.Ведомството управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като  ежедневно следи състоянието им.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 март е 4045,8 млн. м3, представлява 61,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: питейно-битово водоснабдяване – 79,0% от общия им обем; напояване – 41,5% от общия им обем; енергетика – 66,9% от общия им обем.

 Към момента няма язовири в режим на провеждане на високи води и в тази връзка не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота. За част от язовирите, разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, с цел акумулиране на обем.

Екоминистерството вече уведоми ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи комплексни и значими язовири с процент на запълване под 50%, за предприемане на действия по ограничаване на водовземането за други цели с оглед обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване и предприемане на мерки за водоснабдяване от алтернативни повърхностни и подземни водоизточници.

Язовири, водите на които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50% от общия им обем към 30 март са: яз. „Студена“, яз. „Асеновец“, яз. „Ястребино“ и яз. „Дяково“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във