Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екоминистерството планира 716 млн. евро за "Натура 2000"

Министерството на околната среда и водите изпрати за одобрение преработена версия на Националната рамка за приоритетни действия за "Натура 2000" в България 2021–2027 г. до Европейската комисия. Определените приоритетни потребности от финансиране са за 716 352 240 евро.

Стратегическа цел на документа е да обърне процеса на загуба на биоразнообразие, като даде приоритет на мерките за опазване на целеви видове и природни местообитания по директивата за птиците и за местообитанията на територията на мрежата "Натура 2000".

Това ще допринесе за прилагането на политиката и законодателството на ЕС не само в областта на двете природозащитни директиви, но и за изпълнението на стратегията за биоразнообразие до 2030 г., както и на Европейския зелен пакт, отбелязват от екоминистерството. 

Документът включва общо 74 мерки за възстановяване и запазване на благоприятния природозащитен статус на естествените местообитания и видовете от интерес за България и Европейския съюз.

Мерките са разработени от екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките, юристи, икономисти, ГИС експерти, експерти за работа със заинтересованите страни.

В стратегическия документ са отразени коментари, бележки и препоръки, получени в хода на общественото обсъждане, а също и предложения и решения от тематичните работни групи на финансиращите я програми. Отделни мерки са преработени в диалог с управляващите органи на оперативните програми за постигане на заложените цели, например с Програмата за развитие на селските райони с оглед прецизно насочване на усилията за подобряване състоянието на тревните типове природни местообитания чрез пашуване и за подпомагане на популацията на червеногушата гъска.

Финалната версия на националната рамка ще бъде публикувана след нейното одобрение от Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във