Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК предлага задължително пестене на ток в пиковите часове

Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне с драстичното повишение на цените. Европейският съюз е изправен пред последиците от сериозното разминаване между търсенето и предлагането на енергия, дължащо се до голяма степен на продължаващото и до момента използване от страна на Русия на енергийните ѝ ресурси като оръжие. За да се облекчи повишеният натиск, който това оказва върху европейските домакинства и предприятия, ЕК представи извънредни мерки за намаляване на търсенето на електроенергия, които ще спомогнат за намаляването на разходите за електроенергия за потребителите, както и мерки за преразпределяне на излишъка от приходи от енергийния сектор към крайните потребители. Това е следващата стъпка след вече договорените мерки за допълване на запасите от газ и намаляване на търсенето на газ като подготовка за предстоящата зима. Комисията продължава и работата си по подобряване на ликвидността на участниците на пазара, намаляване на цената на газа и реформа в структурата на пазара на електроенергия в дългосрочен план. 

Първата стъпка за справяне с високите цени е намаляването на търсенето. По този начин може да се окаже въздействие върху цените на електроенергията и да се постигне общ уравновесяващ ефект върху пазара. Интерес представляват часовете от денонощието, когато цената на потреблението на електроенергия е най-висока, т.е. когато производството на енергия от газ оказва най-значително въздействие върху цената. Ето защо сред идеите на ЕК е задължение за намаляване на потреблението на електроенергия с поне 5% по време на определени часове с най-висока цена на потреблението. От държавите членки ще се изисква да набележат 10% от часовете с предвидената най-висока цена и да намалят потреблението през тези пикови часове. А държавите трябва да си поставят за цел до 31 март 2023 г. да намалят цялостното търсене на електроенергия с най-малко 10%. Те могат да решат кои са подходящите за тях мерки за постигане на тази цел, като те може да включват финансова компенсация. Намаляването на търсенето в пиковите часове ще доведе до намаляване на потреблението на газ с 1,2 милиарда кубични метра през зимата. Повишаването на енергийната ефективност също има ключова роля за изпълнението на ангажиментите ни по Европейския зелен пакт в областта на климата.

Сред предложенията е и временна горна граница на приходите за производители на електроенергия, които работят на подпределни цени. Става въпрос за енергоносители с по-ниски разходи — например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнит. Те доставят електроенергия на електроразпределителната мрежа на цена под ценовото равнище, определено от по-скъпите производители, работещи на пределни цени. Тези производители с подпределни цени реализират извънредни приходи с относително стабилни оперативни разходи, тъй като работата на скъпоструващите електроцентрали, работещи с газ, доведе до покачване на цената на едро на електроенергията, която получават. А горната граница на приходите на производителите с подпределни цени ще се определи на 180 EUR/MWh. Това ще позволи на производителите да покрият своите инвестиционни и оперативни разходи, без да се пречи на инвестициите в нови мощности в съответствие с целите за 2030 г. и 2050 г. в областта на енергетиката и климата. Приходите над тази граница ще се събират от държавите членки и ще се използват за подпомагане на потребителите на енергия да намалят сметките си. Държавите членки, търгуващи с електроенергия, се насърчават, в дух на солидарност, да сключват двустранни споразумения за солидарност за поделяне на част от приходите от подпределните цени, събирани от държавата производител, в полза на крайните потребители в държавата членка с ниско производство на електроенергия. Тези споразумения се сключват до 1 декември 2022 г., когато нетният внос на електроенергия на държава членка от съседна държава е най-малко 100%.

На трето място, Комисията иска да се въведе временна солидарна вноска върху извънредните печалби, генерирани от дейности в нефтения, газовия, въгледобивния и нефтопреработвателния сектор, които не попадат в обхвата на определената горна граница на приходите за производителите с подпределни цени. Тази временна вноска ще запази инвестиционния стимул за екологичен преход. Тя ще бъде събирана от държавите членки върху печалбата за 2022 г., ако тя се е увеличила с над 20% от средната печалба за предходните три години. Приходите ще бъдат събирани от държавите членки и пренасочвани към потребителите на енергия, най-вече уязвими домакинства, тежко засегнати дружества и енергоемки отрасли. Страните могат също така да финансират трансгранични проекти, отговарящи на целите на плана REPowerEU, или да използват част от приходите за цялостно финансиране на мерки за защита на заетостта или насърчаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Като други начини за намеса в правилата на пазара на електроенергия ЕК иска и да се разшири наборът от мерки за цените на енергията, който е изготвен в полза на потребителите. Съгласно тези предложения за първи път ще се позволят регулирани цени на електроенергията под себестойността им и ще се разшири обхватът на регулираните цени, така че да бъдат включени и малките и средните предприятия. 

ЕК ще задълбочи обсъжданията си с държавите членки за най-добрите начини за намаляване на цените на газа. Ще бъдат разгледани и различни идеи за гранични цени и за увеличаване на ролята на Енергийната платформа на ЕС за улесняване на сключването на споразумения за по-ниски цени с доставчиците чрез доброволно съвместно закупуване. Ще продължи да работи и по инструменти за подобряване на ликвидността на пазара на енергийните услуги. И ще преразгледа временната рамка за държавна помощ при кризи, за да се гарантира, че тя продължава да позволява на държавите членки да предоставят необходима и пропорционална подкрепа за икономиката, същевременно предлагайки еднакви условия на конкуренция. На извънредното заседание на Съвета по енергетика на 9 септември министрите на енергетиката на държавите членки одобриха сегашната работа на Комисията в тези области.

Facebook logo
Бъдете с нас и във