Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕБВР ДАВА ОЩЕ 20 МЛН. ЕВРО ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Г-н Хиновски, ЕБВР отпусна нова кредитна линия от 20 млн. евро за повишаване на енергийната ефективност в индустрията на България. Какви са основните съображения на банката?
- Около 95% от емисиите въглероден диоксид в света, в това число и в България, са резултат на производството и потреблението на енергия, което вреди на климата и околната среда като цяло. Според Международната енергийна агенция страната ни има значителен потенциал да подобри своята енергийна ефективност в сравнение с други региони на Европа, като основната причина е дългогодишното подценяване на този проблем. Новата кредитна линия е предназначена за българските промишлени предприятия, заинтересовани от получаването на изгодни заеми за финансиране на подобни проекти. Те трябва да водят до повишаване на енергийната ефективност и съкращаване на емисиите парникови газове. Тоест па тази линия не могат да бъдат финансирани проекти за възобновяеми енергийни източници. След реализацията на предвидените начинания фирмите получават директно 15% като грантово плащане. Всички компании, кандидатстващи за тези кредити, получават и безплатна техническа помощ при изготвянето на своите бизнес планове. Направените инвестиции се изплащат най-често в краткосрочен период. Част от резултатите се изразяват в намаление на разходите за производство, повишаване на печалбата, а с това и подобряване на конкурентоспособността.
Може ли да посочите по-конкретно какви са условията за финансиране?
- Максималният бюджет на един проект е 2.5 млн. евро, като очакванията са по-голямата част от предложенията да са с по-малки инвестиционни стойности. Те трябва да са свързани с енергийното потребление и да водят до намаляване на енергоемкостта на промишленото производство, като вътрешната норма на възвръщаемост не бива да е под 10 процента. Изключения се допускат само за проекти с особено висок екологичен или социален принос, или за такива със значителен икономически ефект.
От гледна точка на ЕБВР съотношението заемен - собствен капитал може да е до 100%, но всяка от българските банки партньори решават този въпрос в съответствие със своята собствена кредитна политика. Както вече стана дума, общата стойност на тази кредитна линия е 20 млн. евро, като тази сума ще бъде разпределена и управляване от две банки: УниКредит Булбанк - с бюджет 15 млн. евро, и Обединена Българска Банка- с 5 млн. евро. Допустими са и различни субкредити, свързани с различни подпроекти, но общата сума на отпуснатите заеми от страна на банката партньор към един и същи кредитополучател не може да превишава 2.5 млн. евро.
Грантовото плащане в размер на 15% се изплаща от ЕБВР директно на кредитополучателя в срок до 25 работни дни, след като проектът е завършен, пуснат в експлоатация и верифициран от независим консултант. То се изчислява като 15% от по-малкия от един от двата разхода - общата стойност на главницата по кредита, или общите инвестиционни разходи по проекта, без ДДС.
Доста общо обяснихте за какво могат да се ползват средствата...
- Преди всичко е необходимо заемът да е свързан с инвестиция за намаляване на енергоемкостта на дадена промишлена инсталация, което води до намаляване най-малко с 20% и на двете компоненти -потребление на енергия и емисии на парникови газове. Друго от изискванията е проектът да не е получавал други грантови плащания от друга европейска програма. Като примери мога да дам изграждане на ко-генерация на топлинна и електрическа енергия в самия завод или цех, преустройството на парни котли... Може да бъде финансирано още преминаването от отопление чрез електроенергия към друго - по-ефективно. Интересни за нас проекти са инсталациите за оползотворяване на топлината от процесите за отопление на помещения, изсушаване и др., както и инсталирането на нови охладители, електромотори и по-ефективна електрическа апаратура. Според мен особено внимание заслужават предложенията за преустройство на системите за пренос и трансформация на електрическа енергия, тъй като електроразпределителните мрежи в цялата страна, включително и в промишлените обекти, са морално и физически остарели.
Чрез кредитна линия могат да се подменят и старите трансформатори.
А какви проекти няма да се финансират, въпреки че, формално погледнато, целта им също е повишаване на енергийната ефективност?
- Много добър въпрос, тъй като понякога нещата са толкова преплетени, че трудно могат да се разграничат. Затова ще кажа конкретно, че не бихме финансирали инвестиции в нови сгради, които вече са обект на изискванията на действащото законодателство в областта на енергийната ефективност или вече са включени в други програми на национално ниво. Няма да отпускаме пари и за инвестиции в недвижимо имущество с единствената цел краткосрочна до средносрочна печалба от препродажба, както и за покупка на земя. Парите от тази кредитна линия не могат да се използват и за рефинансиране на задължение по друг кредит, пък бил той и за повишаване на енергийната ефективност. Наред с това няма да финансираме фирми, занимаващи се с хазарт, банкиране, застраховане или финансово посредничество, производство, доставка и търговия с оръжие
Продължителна ли е процедурата на утвърждаване на сполучливите предложения?
- Кандидатстването и утвърждаването на проектите преминава през шест етапа. Първият е неформален разговор с нашата фирма Енкон Сървисиз, която е консултанта по кредитната линия. Целта е да получим първоначална информация за степента на покриване на критериите. После оторизиран представител на кандидата трябва да ни предостави официална справка за покриване на критериите, да попълни заявление за кандидатстване, заедно с други документите. След това проектният екип анализира данните и взема решение до десет работни дни, за което официално информира кандидата. Той трябва да подпише документ за освобождаване от отговорност и да започне да договаря условията по кредита с банката партньор. Паралелно ние като консултанти разработваме бизнес план, който се предоставя на кредитната институция за независимо одобрение. Искам да подчертая, че тази помощ е напълно безплатна за кандидата, а общата продължителност на целия процес зависи в голяма степен от два фактора - имиджа на кандидата пред българската банка партньор и неговата готовност по проекта. Ето защо е необходимо желаещите да имат ясна концепция, изготвено прединвестиционно проучване, завършен енергиен одит и др. Ако се опитам да усредня срока, то той варира между един и три месеца, но може да бъде ускорен от консултанта, при положение че кредитополучателят има вече предварителна оферта за финансиране от банката партньор.
Има ли някакви условия за ползването на техническа помощ, предлагана от консултантите?
- Безплатната техническа помощ се предоставя от две компании, с които ЕБВР е сключила отделни договор, като заплащането им е със средства от Европейския съюз.
Всички консултантски услуги са възложени на проектния консултант - американската фирма Енкон Сървисиз. Тя осъществява основната група дейности по оценка на предложенията и утвърждаване на списъка на проектите, подлежащи на финансиране. Потенциалните кредитополучатели могат да ползват този консултант основно при изготвяне на проектните досиета и бизнес плановете.
Като одобряващ независим консултант е избрана италианската фирма MWH, която ще осигурява спазване на изискванията на ЕБВР за проверки и ще потвърждава изпълнението на проектите в съответствие с бизнес плановете, изготвени от проектния консултант.
За по-големи проекти, които доказано покриват изискванията, има възможност и за безплатен енергиен одит. Той може да бъде извършен отново от Енкон Сървисиз.

Иван Хиновски е директор Енергийна ефективност в консултантската фирма Енкон Сървисиз. Главен експерт е в Парламентарната комисията по енергетика в 40-ото Народно събрание, както и управител на консултантски фирми, разработващи проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.
Специализирал е в САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Бил е експерт на Международната агенция по атомна енергетика (МААЕ) във Виена в областта на безопасността на ядрени централи. В периода 1997-2002 г. е бил директор в Енергопроект, изпълнителен директор на НЕК, заместник-председател на борда на АЕЦ Козлодуй.
В момента е председател и на две неправителствени организации, работещи в областта на енергетиката - Българския енергиен форум и Фондация Европейска София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във