Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Две фирми се съюзяват в строителството, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения

Нова сделка ще окрупни присъствието на две от големите фирми в пътното строителство, ниското строителство, както и на монтажа на ограничителни системи за пътища.

Софийската инженернгова фирма "Валирион" ЕООД е получала разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху "Пътна сигнализация-България" EOOД - София и неговите дъщерни дружества, съобщиха от регулатора.

"Валирион" ЕООД ще закупи всички дялове (100%) от капитала на "Пътна сигнализация-България" ЕООД, като планираната сделка се осъществява в изпълнение на Договор за покупко-продажба на дялове. Двете фирми са задължени да уведомят КЗК, тъй като сумата от общите им обороти в страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв., уточняват от комисията.

Основната търговска дейност на "Валирион", което е под самостоятелния контрол на Цв. Чолаков, е свързана с проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти предимно на територията на България. Конкретните строителни услуги, предлагани от дружеството, са извършване на ниско строителство и монтаж на ограничителни системи за пътища (през 2018 г. дружеството не е реализирало приходи от тази дейност). Дейността си "Валирион" ЕООД осъществява чрез договори с частни възложители и не изпълнява обекти по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Дружеството не участва в дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). "Валирион" не упражнява контрол върху други предприятия.

Фирмата "Пътна сигнализация-България", която еднолична собственост на Д. Петков, е специализирана в  проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти, като конкретните предлагани услуги са монтаж на ограничителни системи за пътища (мантинели). Дружеството оперира на територията на страната и осъществява дейността си чрез договори с клиентите. Основните приходи компаниятаа са от дивиденти от нейни дъщерни дружества.

От групата на "Пътна сигнализация-България" единствената фирма, която е активна към момента е "АБ" АД - Хасково, чиято дейност включва строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; производство на асфалтови смеси и битумна емулсия; производство на инертни материали и каменно брашно.

"Пътна сигнализация" ЕООД има дялово участие в няколко компании. Основна дейност на дъщерното му дружество "АБ" АД - Хасково, в което "Пътна сигнализация - България" ЕООД чрез "Менд" ЕООД и "Пътстрой-97" АД притежава 100% от акциите, е строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, производство на асфалтови смеси и битумна емулсия, както и производство на инертни материали и каменно брашно. "АБ" АД предоставя строителни услуги по силата на договори за обществени поръчки по реда на ЗОП, както и по програми на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Към датата на подаване на уведомлението дружеството изпълнява самостоятелно строителни дейности по три спечелени обекта, възложени от пътната агенция. Фирмата "АБ" има също така сключени два концесионни договора за добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори, със срок на действие 25 години, за находищата "Клокотница", община Димитровград, област Хасково (в сила от 2007 г.) и "Лисово", община Свиленград, област Хасково (в сила от 2008 г.).

Всички фирми, за които не е посочена основна актуална дейност са дружества, които не извършват търговска дейност към момента.

Според купувача не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната  - на пътно строителство, на ниско строителство, на монтаж на ограничителни системи за пътища. Според представените документи, участниците в концентрацията нямат и не са имали отношения възложител - изпълнител.

А концентрацията има за цел модернизиране на стопанската дейност, подобряване на пазарните структури и по-добро задоволяване интересите на потребителите. Посредством сделката придобиваното дружество ще разшири строителната си дейност чрез увеличение на ресурсите, кадровата и техническа обезпеченост при участие в различни процедури, обществени поръчки и конкурси. Увеличаването на потенциала и конкурентоспособността на дружеството биха могли да доведат до навлизане и налагане на "Валирион" ЕООД на европейските пазари.

След анализ на реално осъществяваната от участниците в концентрацията дейност КЗК  установи, че те не са активни на едни и същи пазари, както и на вертикално или тясно свързани съседни пазари.  Планираната сделка не поражда опасения за съществено засягане на конкуренцията на нито един от тях. Пазарното присъствие на всеки от участниците в планираната сделка е незначително спрямо общия обем на пазарите, на които реално осъществяват дейност. В резултат на нотифицираната концентрация не може да се очаква промяна в пазарното положение на участниците в нея, нито настъпването на каквито и да било хоризонтални или вертикални ефекти върху конкуренцията на пазари на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във