Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Две фирми на "Трейс Груп Холд" се обединяват

Две фирми от групата около "Трейс Груп Холд" АД се обединяват, съобщиха от компанията майка. Управителният й съвет е разгледал исканията от "Инфра Комерс" ЕООД, дъщерно дружество на "Трейс Груп Холд" АД, и "Химколор" АД, дъщерно дружество на "Инфра Комерс" АД за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване.

След запознане с постъпилите документи, мениджърите на "Трейс Груп Холд“ АД са одобрили сделката по преобразуване на "Химколор" АД чрез вливане в едноличния му собственик "Инфра Комерс" ЕООД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество "Химколор" АД се прекратява без ликвидация.

На основание чл. 262у от Търговския закон капиталът на приемащото дружество "Инфра Комерс" ЕООД няма да се увеличава, поради което изменения в учредителния му акт няма да се извършват.

"Химколор" АД е създадено през 2007 година. Основната му дейност е производство и търговия с продукти от химическата промишленост, а предприятието е разположено в северната зона на Първомай и е оборудвано с модерна апаратура и машини. Фирмата е доставчик за обекти от високото строителство и пътна маркировка. Тя разполага с производствена сграда, складова база, лаборатория и офис. Суровините, които се използват при производството на продуктите са на водещи фирми от Европейския съюз. "Химколор" АД е член на Камарата на строителите в България.
Припомняме, че в началото на април тази година "Инфра Комерс" ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, придоби пет хиляди броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност десет лева, представляващи 100% от капитала на "Химколор" АД, с което стана едноличен собственик на капитала му. Стойността на сделката бе в размер на 386 300 лева. Тя бе вписана в Търговския регистър на 10 април.

"Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради. В пазарната му стратегия влизат инвестиции, външна търговия и логистика.  

"Трейс Груп Холд" АД е публично дружество от декември 2007 година, а акциите му се търгуват на "Българска фондова борса" АД. То е член на Камарата на строителите в България, на Българската браншова камара "Пътища", на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата. В момента компанията изпълнява различни проекти из цялата страна и в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във