Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Държавен рекет в енергетиката

След като измислиха начин как да стъпят на врата на големите търговски вериги, сега управляващите се насочиха към частниците в енергетиката. Със заплахи и хватки, напомнящи борческите години в началото на българската демокрация, уж отговорни държавници като министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев буквално извиха ръцете на ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго про" и ги принудиха да субсидират закъсалата финансово Национална електрическа компания. Най-неприятното в цялата работа е, че електроразпределителните дружества и НЕК се оказаха заложници на погрешни политически решения, включително и на Стойнев и Боев. Сегашните действия окончателно разбиха на пух и прах всички приказки за предвидима и прозрачна регулаторна среда в сектора, в който през последните десетина години бяха вложени милиарди евро чуждестранни инвестиции. А и те съвсем не решават проблема със свръхзадлъжнялостта в енергетиката. Напротив - за пореден път го замазва и той съвсем скоро отново ще избухне.


Случайно или не,


"пожарът" пламна около семинара в Боровец

където трябваше да се затегнат редиците на управляващата коалциия. "Електроразпределителните предприятия са извършили огромно нарушение. По време на управлението на ГЕРБ е създадена методика за компенсиране на изкупуването на зелената енергия, която обаче е паднала в съда. Но магистратите не казват как ЕРП-тата трябва да бъдат компенсирани, а те на своя глава решават да се компенсират, като не плащат дължимото на Националната електрическа компания. Задълженията им възлизат на 318 млн. лева. Тези пари са необходими за системата, защото трябва да се разплатим и с всички производители на електроенергия - тук включвам и ТЕЦ-овете, и миньорите, а това води до дисбаланс в системата. Енергийната система е част от националната сигурност. Така че аз приемам действията на ЕРП-тата като удар върху националната сигурност. Заради това, ако до вторник (бел. ред. 18 март) те не върнат задълженията си, аз съм длъжен да сезирам прокуратурата. Разбира се, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДЕКВР) може да използва всички законови средства, за да прекрати този порочен процес, като намерението е да се стартира процедура по отнемане на лиценза и на трите електроразпределителни дружества. Всички инвеститори - било български или чуждестранни, трябва да спазват законите на нашата страна", зададе тон на ултиматума Стойнев.


Боян Боев веднага се включи в акцията

и във вторник (18 март) глоби собствениците на трите ЕРП-та с 1 млн. лв. заради установени в хода на проведения одит административни нарушения. Какви конкретно обаче са провиненията, никой не благоволи да обясни. Ден по-късно ДКЕВР откри и процедури за отнемане на лицензите за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия", издадени на "ЕВН България Електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго про продажби". Мотивът е чл.59, ал.1, т.2 от Закона за енергетиката, който гласи че "комисията, след писмено предупреждение с определен срок, отнема лицензията когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по издадената лицензия".


Почти повтаряйки аргументите на министър Стойнев, от регулатора обясниха, че "ЕВН България Електроснабдяване" и "Енерго про продажби" са извършвали прихващане на свое вземане с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин са нарушили разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. А "ЧЕЗ Електро България"АД е задържало плащания към НЕК, поставяйки условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени.


"Действията на тези дружества лишават НЕК от необходимите парични средства за осъществяване на лицензионната си дейност - изтъква Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. - Това води до фактическо блокиране на цялостната дейност на НЕК и до невъзможност да извършва разплащания към производителите на електрическа енергия. По този начин реално е застрашена сигурността на доставките в енергийната система."


В цялата бъркотия поне най-накрая се разбра колко са задълженията на всяко от трите електроснабдителни дружества. Оказа се, че те вече са набъбнали до 347.6 млн. лв., като ЕВН дължи 216. 6 млн. лв., ЧЕЗ - 67.3 млн. лв., а "Енерго про"- 63.7 млн. лева. Съответно комисията определи седемдневен срок, в който те да преустановят нарушенията и да отстранят последиците от тях. Трите фирми имат и две седмици за предоставяне на писмени становища по решенията за откриване на процедури за отнемане на лицензии, а за 7 април е насрочено открито заседание на ДКЕВР за обсъждане на казуса.


Според юристи е твърде странно


как един чисто търговски спор

се превръща в регулаторен проблем? Още повече че огромна вина за него носи именно енергийният регулатор.


Всичко започна през юли 2012-а по време на управлението на ГЕРБ. Тогава ДКЕВР промени методиката, по която Националната електрическа компания компенсираше електроснабдителните предприятия. Новият механизъм избегна увеличаването на цените за крайните потребители, като даде право на НЕК да не възстановява пълния размер на сумите, които ЕРП-тата трябва да получават за изкупената енергия по преференциални цени. Логично, методиката бе оспорена пред Върховния административен съд и през ноември 2013-а той я отмени. Но докато действаше, ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" започнаха да субсидират със собствени средства НЕК за извършени разходи. Най-остро това се усети в дружеството на австрийците, тъй като в Югоизточна България има включени над 800 мегавата фотоволтаични паркове.


"През този период


ние финансирахме НЕК с 248 млн. лева

Затова в периода от март до юни 2013 г. си прихванахме общо 104 млн. лева. Прихващането като способ за погасяване на взаимнодължими парични вземания е законна и широко разпространена търговска практика и се използва в цял свят. Тази практика е предвидена и в законодателството на Република България. За периода от месец юли до 31 декември 2013 г. "EВН България Електроснабдяване" продължи да плаща текущите си задължения както към НЕК, така и към останалите си договорни партньори. Към настоящия момент все още не сме получили от НЕК средства в размер на 144 млн. лв., дължими за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ и произтичащи от наложени им задължения към обществото", изтъкна председателят на управителния съвет на "ЕВН България" Йорг Золфелнер. По думите му дължимите от електрическата компания пари се признават като задължение и от Националната агенция по приходите, а и от самата НЕК. В свое ценово заявление през пролетта на 2013-а тя е поискала средствата за компенсиране на разходите за зелена енергия, които дължи на електроснабдителните дружества, да бъдат предвидени от ДКЕВР в приходите за ценовия период 2013 -2014 година.


От "Енерго-про" пък заявиха, че плащанията им към Националната електрическа компания никога не са били спирани или забавяни. "Тъй като НЕК не изпълни своето задължение да покрие дължимата на "Енерго-про Продажби" компенсация за разходите за изкупуване на зелена енергия, през декември 2013-а и януари 2014-а бе направено прихващане на общо 46.3 млн. лева. То беше извършено от текущите месечни суми, които компанията дължеше на НЕК за доставяната електроенергия", посочиха от дружеството, обслужващо Североизточна България. Нещо повече, към декември миналата година то е натрупало загуби, които са застрашавали способността му да извършва лицензионната си дейност в нормален режим и да гарантира доставките на ток за потребителите.


Сходното бе и изказването на ЧЕЗ. Оттам също обвиниха държавната компания, че не спазва задълженията си да плаща за закупената зелена енергия, което в комбинация с намалената цена на тока е довело през 2013-а "ЧЕЗ Електро България" АД до загуба от 16.4 млн. лева.


Очевидно е, че вината съвсем не е само в електроразпределителните дружества. Още от юли 2012-а те са търсили начин за решаване на проблема със задълженията, като конкретно ЕВН досега е


изпратило общо 105 писма до институциите:

51 - до ДКЕВР, 20 - до Министерството на икономиката и енергетиката, 24 - до НЕК, пет - до Българския енергиен холдинг, две - до парламента, и три - до Министерството на финансите.


"Въпросът беше поставян пред всеки от шестимата нови председатели на ДКЕВР и седмината изпълнителни директори на НЕК през последните 20 месеца. Само през 2014-а на два пъти официално поискахме срещи с ръководството на НЕК за решаване на тези въпроси. До този момент не сме получили ангажиращ отговор от нито една от институциите", уверява Золфелнер.


Другите също не са стояли със скръстени ръце. "Още на 8 юли 2013-а "ЧЕЗ Електро България" АД се обърна официално към ДКЕВР с искане за одобрение за стартиране на процедура по избор на финансова институция за предоставяне на кредит за оборотно финансиране. Макар и временно, тази стъпка би била частично решение на създадения проблем с компенсирането на разходите на компанията за закупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ и когенерация. С писмо от 2 октомври 2013-а ДКЕВР ни уведоми, че с протоколно решение 131/ 18.09.2013 г. "отлага доклад и проект на решение" по заявлението ни, а до момента не е получено становището на регулатора", твърди генералният мениджър Петр Докладал. Последните две писма на ЧЕЗ са от 10 и 27 февруари тази година, като в тях от ДКЕВР се иска да даде указания на НЕК да върне на "ЧЕЗ Електро България" всички дължими суми за изкупуване на електроенергия от ВЕИ и комбинирано производство. Само че енергийният регулатор е изпаднал в дейно бездействие по въпроса с компенсирането на ЕРП-тата и причината е кристалноясна - да не се стига до увеличение на цената на тока.


Каквото и да си говорим обаче


натискът на държавната машина даде резултат

- ЕВН отпусна 32 млн. лв. на НЕК като краткосрочен заем, който държавната компания отказа да вземе, а ЧЕЗ "снесе" в касичката й 8 млн. лв. с уговорката, че до края на март ще има още два транша. Явно времето за прилагането на всевъзможни номера и надхитряне е изтекло и сметките трябва да бъдат изчистени по някакъв начин. Но това важи и за почти всички останали дружества в енергетиката, която издъхва от междуфирмена задлъжнялост за над 2 млрд. лева. Още през есента на миналата година, при един дебат в парламентарната Комисия по енергетика, стана дума, че неразплатените задължения на НЕК към АЕЦ "Козлодуй" са за 340 млн. лв., към ТЕЦ-овете са около 600 млн. лв., а още 100 млн. се дължат на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), който на свой ред не беше разплатил около 100 млн. лв. за разполагаемост на централите в страната.


За капак на всичко през седмицата дойде вестта, че дълговете на "Топлофикация - София" към държавата в лицето на Българския енергиен холдинг и "Булгаргаз" ЕАД са достигнали близо половин млрд. лв. заради неплащането на доставения й природен газ. "Тъй като обществото трябва да получава услугата топлоснабдяване, за която е необходим газ, и след бездействието и липсата на каквото и да било предложение за разплащане БЕХ се принуди за пореден път да изкупи поредната порция дълг от 128 млн. лв. на "Топлофикация-София" към "Булгаргаз". Така дълговете на "Топлофикация - София" към БЕХ стават вече 555 000 000 лв.", оповестиха от енергийния холдинг.


Интересно е при тази ситуация кога Драгомир Стойнев, Боян Боев и енергийните корифеи от БСП ще разберат, че без увеличение на цените на тока по веригата просто няма как да им излезе сметката? Ако в България имаше изцяло частен енергиен сектор и наистина независим регулатор, сега нещата щяха да изглеждат съвсем различно. Но пък тогава нямаше да има комисиони, облагодетелстване на определени фирми, облъчване на електората...


 


Провалът на Стойнев

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се провали в опита си да сложи ред в енергийния сектор. В края на миналата година, в поредица от интервюта за печатни и електронни медии, той обясняваше как в тази сфера са се променили много неща, как вече изнасяме десет пъти повече електроенергия, а миньорите в “Мини Марица-изток” работят на четири смени. Даваше ни за пример и изключително успешната емисия на Българския енергиен холдинг...Една от мерките на Стойнев за успокояване на напрежението, която оповести в началото на управлението си, бе, че приходите от продажбите на квотите CO2 ще се използват за намаляване на цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ. Само месец по-късно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране заложи почти 500 млн. лв. приходи от парникови емисии, с които да се изкупува зеленият ток. Само че оценката за потенциала на квотите се оказа силно преувеличена. Според експерти вече е ясно, че приходите от половин милиард лева за едногодишния период до 1 юли 2014-а няма да се сбъднат и това ще генерира допълнителен недостиг от още 260 млн. лева. Тези пари като че ли сега Стойнев се надява на пожар да събере от ЕРП-тата, за да не фалира НЕК. Да не забравяме, че предстои и развръзката по арбитража с “Росатом” за АЕЦ “Белене”, която - ако е негативна за нашата страна, окончателно ще торпилира държавната компания.“Самата НЕК е изправена пред една хипотеза - нейните кредитори, а това са доставчиците на енергия, могат да обявят несъстоятелност. Което е сериозен проблем, но той е системен. Това накара министъра на икономиката и енергетиката панически да вдигне тревога. В Закона за енергетиката на министъра му е вменена изключителна отговорност за стабилността на енергийната система, която корелира с националната сигурност. За да падне едно правителство, което и да е то, трябва да се съчетаят сериозни дестабилизиращи фактори или само един, какъвто е нестабилната енергетика. Потвърждението на второто е падането на правителството на Борисов заради проблеми в енергетиката. Потвърждението на другата теза е, че след толкова протести правителството на Пламен Орешарски не пада. Но ако се случи нещо по-сериозно в енергетиката, пада на следващия ден. Статистиката го показва. Министърът започва да действа панически. Ситуацията в момента е доста сериозна”, смята енергийният експерт Атанас Тасев.Че Стойнев действа панически, пролича и от изказването му след заседанието на кабинета през седмицата: “Досега не съм обвинявал предишното управление. Но днес трябва да кажа истината. Целият проблем в енергетиката се дължи на предишното управление. Ние се стремим да поправим проблемите, които е предизвикало правителството на Бойко Борисов. Това, което се случва в ЕРП-тата, е резултат от погрешни решения на предишното управление.”Вън от съмнение е, че ГЕРБ допринесоха много за кризата в сектора. Но е факт и че мерките на Стойнев не сработиха.


Реакции

Пламен Орешарски, министър-председател: “Не бих искал да правя каквито и да са политически коментари за ЕРП-тата. В момента има спор, ДКЕВР е взела решение за процедура и нека се движим по законодателството. Процедурата е период, в който всички заинтересовани страни могат да доказват своите тези. Силно се надявам, че няма да се стигне до отнемане на лицензи, тъй като ЕРП-тата ще развиват своята дейност в съответствие със законите в България. Нека да видим как ще се развие спорът. Но не се притеснявайте, дори при най-неблагоприятно развитие пак ще има кой да доставя ток и няма да има никакъв проблем за българските домакинства.”ЧЕЗ България: “Изумени сме от решението, което ДКЕВР е взела за стартиране на процедура по отнемане на лиценза на “ЧЕЗ Електро България”. За подобни крайни действия липсват всякакви основания, тъй като дружеството работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателства и при стриктно спазване на лицензионните си задължения. Очакваме да получим официално решението на ДКЕВР, за да се запознаем с мотивите на независимия регулатор. Припомняме, че “ЧЕЗ Електро България” е публично дружество и ще изразява публично позицията си в съответствие с изискванията на нормативната рамка по начин, защитаващ интересите на неговите акционери, инвеститори и клиенти.”ЕВН България: “Във връзка с обявеното решение на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на лицензията за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на “EВН България Електроснабдяване”, дружеството заявява, че продължава да вярва в правотата и законосъобразността на своите действия. Приемаме тази процедура като още една възможност, която ще демонстрира недостатъците в системата и проблемите, създадени от нерешени въпроси.”Предупреждението на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев към електроразпределителните дружества, че ще им бъдат отнети лицензите и че ще бъдат дадени на прокуратурата, е недопустима политическа намеса в търговски взаимоотношения. Размахването на пръст и демонстрацията на сила от страна на държавата фактически показва нейната слабост и безпомощност за преодоляване на трайните структурни деформации в сферата на енергетиката, се посочва в позиция на Българската стопанска камара (БСК). Оттам препоръчват подобни диалози да не се водят чрез медиите, а на масата на преговорите между отделните търговски дружества. “Подобен натиск по същество представлява непозволена държавна намеса на пазара и като цяло е лош сигнал към бизнеса и към потенциалните инвеститори. Недопустимо е различното третиране на длъжника НЕК, от една страна, и на ЕРП-тата, от друга, на които под натиск се отказва да покрият чрез прихващане задълженията си, натрупани поради нормативното изискване да изкупуват енергията от ВЕИ”, отбелязват от бизнес организацията.Българската фотоволтаична асоциация предложи въвеждането на енергиен борд с подкрепата на Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, които могат да осигурят необходимото финансиране за преструктурирането, финансовото оздравяване и модернизирането на енергетиката при спазване и съхраняване на легитимните права и отчитайки интересите на всички участници в енергийния отрасъл.“Считаме за спешно необходимо привличането на авторитетни международни институции, които да подкрепят реформите в сектора и да гарантират спазването на принципите на Третия енергиен пакет, осигурявайки прозрачност и дългосрочна финасова стабилност на системата. Допълнителна гаранция за реформи би представлявало осигуряването на техническа помощ за ДКЕВР и назначаването на външен мениджмънт, който да управлява БЕХ и НЕК в условията на публична отчетност и конкурентна среда. С целенасочена пропаганда представители на държавни органи, които носят отговорността за неадекватните решения в сектора, настройват едни електроенергийни производители срещу други. Необоснованото намаляване на цените на тока за крайни потребители доведе до хронични дефицити и декапитализиране на енергийните предприятия. В същото време редица оперативни разходи в системата бяха увеличени, като всички стари неефективности се запазиха. Без ясна финансова обосновка бяха поети ангажименти за нови крупни инвестиционни проекти, които допълнително влошават финансовата позиция на държавните дружества в енергетиката”, е становището на асоциацията.


Нормативно

Според чл. 60 от Закона за енергетиката конкретните условия и редът за отнемане на лиценз се определят в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. А чл.71, ал.4, т.1 от въпросния подзаконов норматив изисква с решението за откриване на процедурата по отнемане на лиценза на лицензинта да бъде даден срок за преустановяване на нарушението и отстраняване на последиците. Както и да бъде насрочена дата за открито заседание по отнемането на разрешителното след изтичането на срока за отстраняване на нарушението.Всичко това бе направено през седмицата от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Процедурата бе открита и сега трите електроразпределителни дружества - ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго про”, имат седем дни срок, за да преустановят установените нарушения, да отстранят последствията от тях, както и да представят на комисията писмено становище за действията си. За 7 април пък е насочено откритото заседание по казуса.Дори и да се стигне до отнемане на лиценза, това решение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд и подобна сложна и тромава процедура ще отнеме много време. Не е за подценяване и обстоятелството, че няма кой да поеме функциите на ЕРП-тата за обслужване на потребителите. Според Закона за енергетиката, ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа, топлинна енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред (точно какъвто е случаят сега), лицензиантът е задължен да прехвърли на трето лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност. Това е т.нар. особен търговски управител, който приема по опис обектите до прехвърлянето на собствеността им и определянето на нов лицензиант. Как обаче практически ще стане това е трудно да се каже, тъй като отнемането на лиценз за снабдяване с ток ще е прецедент у нас. Отворени остават и въпросите какво ще стане в случай на авария и кой ще осъществява текуща поддръжка на мрежата?

Facebook logo
Бъдете с нас и във