Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата увеличава капитала на "Информационно обслужване" с апорт

Редовното правителствено заседание ще се проведе от 10 часа, съобщиха от правителствената пресслужба. В предварителния дневен ред са записани 18 точки.

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА НА­ЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.) В СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ (НАСО) ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕД­СТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕЙНОСТТА НА СЪ­ВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ДОКЛАД ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕЖ­ДАНЕ НА ДЪЛГА НА СОМАЛИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД.

Внася: министърът на финансите

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „ИНФОРМА­ЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД - СОФИЯ.

Внасят: министърът на финансите

министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧАС­ТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ШЕСТМЕСЕЧНА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ХЪРВАТСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ-30 ЮНИ 2020 Г.)

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙЧИВОСТТА ОТ РИСКО­ВЕ ОТ БЕДСТВИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВА­НЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪВ­МЕСТНО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА ГЪР­ЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕ­ДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЯНУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИ­КА“, ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА „ПРИСТАНИЩЕН ТЕР­МИНАЛ ВИДИН-ЮГ“ - ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ - ВИДИН - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСП­ЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

Facebook logo
Бъдете с нас и във