Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата се проваля в борбата с бедността, обяви Сметната палата

Планирането на мерките и дейностите за борба с бедността не е достатъчно ефективно. Това е основното заключение от одитен доклад на Сметната палата за ефективността на мерките за борба с бедността за периода от 2015 -.2018 година.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 не посочва кои от идентифицираните предизвикателства следва да бъдат преодолени до края на изпълнението ѝ - 2020 г. Стратегическите цели не са операционализирани и липсва достатъчна фокусираност върху уязвимите групи, както и профилиране на определените целеви групи на стратегията, заявява Сметната палата.

Държавният одит акцентира, че системата за мониторинг и оценка също не допринася за ефективна реализация на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Напредъкът при постигането на националната цел за намаляване на бедността е ограничен, като според последните статистически данни степента на нейното постигане е едва 31,27 на сто. Това е особено видимо при намаляването на работещите бедни, където има значително нарастване спрямо базовата година, което ни отдалечава почти двойно от поставената цел.

"Децата не разполагат със собствени способи да излязат над прага на бедност. Дори намаляването на населението не може да доведе до намаляване на броя на бедните деца, който към 2018 г. е само с 3 000 по-малко в сравнение с базовата година. Това означава, че усилията на държавата насочени към факторите, пораждащи бедност сред децата, не са ефективни. Намалението на броя на живеещите в бедност лица над 65 години е ограничено и въпреки тежката демографска криза и драстичното намаляване на населението степента на постигане на тази специфична подцел е 29,23 на сто. Значителен напредък се отчита само при намалението на броя на безработните във възрастовия интервал 18-64 г., живеещи в бедност, като се очаква специфичната подцел да бъде постигната", констатира Сметната палата. 

Основното заключение е, че наличието на ограничен напредък при постигането на националната цел, задълбочаващото се неравенство при разпределението на доходите, силно изразените регионални различия в бедността, изоставането и раздалечаването спрямо нивата на бедност в останалите държави в ЕС, на фона на ниските нива на безработица и икономическото развитие на страната показва, че мерките за борба с бедността не са достатъчно ефективни и е необходимо цялостно преосмисляне на механизмите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политиката за борба с бедността и социалното включване, така че да се осигури подобряване качеството на живот на уязвимите групи и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във