Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата подкрепя дуалното обучение във фирмите

От години вече и българските фирми, и чуждестранни инвеститори, които искат да влязат у нас или да разшиярт производството си, са представени пред дилемата за набиране на необходимия им квалифициран персонал - вече не само като качество, но и като брой. Опитите за въвеждане на дуалното обучение - учене и работа, продължават - на различни места има примери на успешно сътрудничество между общините и фирмите.

Агенцията по заетостта също е част от решаването на проблема. Тя продължава да предоставя финансова подкрепа за работодателите, които желаят да си осигурят професионално подготвени кадри или да повишат компетентностите на наетия вече персонал в своите предприятия.

Една от формите, за които работодателите могат да получат финансови средства, е вече придобилата популярност

"дуална система за обучение”,

която се развива по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. И през тази година Агенцията по заетостта продължава да стимулира паралелното провеждане на теоретично обучение от обучаваща институция и придобиване на практическа подготовка в реална работна среда под ръководството на наставник. За целта ежемесечно се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и осигуровки за всеки нает в дуална форма на работа и обучение безработен, както и за допълнително възнаграждение на неговия наставник. Средствата се предоставят на работодателите за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това в пълен размер и за всеки желаещ се поемат разходите за провеждане на обучение по професия, необходима за конктретната работа. Работодателят има право да избере обучаващата институция и да уговори с нея учебния график и програмата за провеждане и оптимално съвместяване на учебния процес и трудовата дейност на наетите за обучение чрез работа лица.

Обучение преди назначаване на работа

Втората форма дава възможност на работодателите да заявят професионалното обучение, което кандидатите за работа предварително да преминат преди назначаването им. Обучението на безработните лица се финансира на 100% от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия и средства за транспорт, в случай че местоживеенето им е в друго населено място. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа за поне 6-месечен период. Мярката се изпълнява по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и Агенцията по заетостта е с дългогодишна практика при предоставянето й.

Сред предлаганите възможности е и финансирането на работа под формата на

стажуване или чиракуване на безработни лица,

в т.ч. на младежи до 29 години. Работодателите, които наемат безработни лица и осигурят наставник, който практически да обучава и ръководи новонаетите лица, ще могат да получават средства, покриващи разходи за заплати и осигуровки на наетите безработни лица, както и допълнително възнаграждение за наставника.

Предоставя се финансова подкрепа и на работодатели – микро, малки или средни предприятия, които желаят да организират обучения за придобиване или повишаване на персоналните умения и ключови компетентности на заетия при тях персонал.

Бюрата по труда все още разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на 200 безработни лица по заявени от работодателите професии, както и за дуално обучение, стажуване, или чиракуване на над 300 безработни, обучения по ключови компетентности на поне 1200 работещи в микро, малки или средни предприятия.

 

 

Над 500 безработни и заети лица

през миналата година. Въпреки тежката епидемична обстановка и свързаните с нея ограничения, по инициатива на работодателите и със средства от държавния бюджет са финансирани обучения, включително в дуална форма, чиракуване или стажуване, на над 500 безработни и заети лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във