Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дуалното обучение може да бъде много полезно за туристическия бранш

От бизнеса предлагат да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително важни за бранша. Изненадващо е, че подобна тематична среща не е била провеждана през последните две години, стана ясно след заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

От години в бранша се дискутира необходимостта от очертаването на мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.

Туризмът е трудово-интензивен сектор, което налага разработване на

специфични програми за подкрепа,

за да се получи устойчиво във времето възобновяване на дейността.  Затова не трябва да се допуска загуба на квалифицирани и придобили необходимите умения хора. Те трябва да се подпомагат в кризисния период чрез субсидирани програми за преквалификация, повишаване на капацитета, придобиване на дигитални умения и подготовка за работа. „Но в сегашната ситуация трябва да се прилагат много по-високи стандарти по отношение на хигиена и здравословни условия както на труд за заетите, така и за получаване на туристически услуги за потребителите“, е посочила служебният министър Балтова.

Кризата е възможност да се преоформи и преосмисли системата на туризма и да се ускори преминаването към по-зелени и по-устойчиви модели за развитие. Но вземането на такова решение изисква да се направи избор. Той е необходим за постигане на икономически, екологичен и социален баланс. „Още повече, че сме изправени пред значителни предизвикателства при избора между устойчивост в дългосрочен период и краткосрочното оцеляване“, отбелязва още министър Балтова.

Продължава обсъждането и на конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от

разширяване на дуалното обучение,

което може да бъде много полезно за бранша. В момента от близо 117 професионални училища, едва 9 се възползват от тази форма на обучение. В тази посока на размишление много важна е ролята на работодателите, от които зависи да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.

Безспорно имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията „България“. Според министър Балтова спешна е необходимостта от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор „туризъм“.

От друга страна, за подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма, бизнесът трябва да използва активно

финансиране от фондовете на Европейския съюз.

Друг начин е да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в т.ч. и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. В бранша се дискутира и трудоустрояването на сезонните работници от чужбина, които идват у нас без необходимата адаптация и без да знаят езика.

От бизнеса предлагат да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във