Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Дружба" свива загубата, но и приходите си

Разпространението на коронавирусна инфекция COVID-19 е тревожен фактор в развитието на всеки бизнес и за нестабилността на макроикономическите параметри на световните борси и пазари. В „Дружба“ АД - Разград, което е специализирано в изработването на автомобилни детайли, вложени в комплекти за двигатели с вътрешно горене, са взел мерки да ограничи тези негативни процеси в оперативната дейност на фирмата и да осигури непрекъснатост на работните и производствените процеси с минимално забавяне при стрикно спазване на всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд. От друга страна, на този етап е твърде рано да се прогнозира размера на бъдещи негативи за дружеството, коментират от фирмата. 

"Дружба“ АД изнася своята продукция в редица страни, част от суровините и материалите, с който работи, са внос от ЕС и трети страни. Разпространението на COVID-19 е различно в различни части на света. С цел ограничаване на това се вземат мерки за ограничаване на придвижването на товари и хора, а това неминуемо се отразява на износа на готова продукция и вноса на суровини, материали и компоненти. Забавянето на доставките на суровини, материали и компоненти се отразява на сроковете за изработка и реализация на готовата продукция и съответно се дължат неустойки.

Продукцията на разградското предприятие е насочена към международните пазари, между които основен и определящ е европейският. 

Проблемите на Стария континент обясняват намаляването на нетните приходи на фирмата от продажби през миналата година с 26% спрямо 2019-а. Заради свитото производство и разходите за дейността й също са намалели - с 18%, най-вече заради взетите мерки за оптимизиране на харчовете. Фирмата отново завършва годината на загуба - от 1.24 млн. лева, но тя е по-ниска спрямо края на 2019-а.

Свитата производствена дейност е наложила и намаление на персонала - за миналата година в завода са работили 173 работници и служители при 177 за 2019-а.

Един от рисковете за предприятието е свързан с вероятността за неблагоприятни промени в пазарната конюнктура – ценовите равнища на продуктите, които произвежда дружеството, обема на търсене и предлагане, конкурентната среда. Дружеството е експортно ориентирано и се стреми да разширява пазарите си в Европа и се  ориентира в разплащания в EUR, поради което и валутният риск оказва своето влияние. Основният фирмен риск е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на продукцията на дружеството или в резултат на конкуренцията на дружеството в отрасъла. В тази връзка фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на продажбите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността.

Според мениджърите на „Дружба" АД на този етап е твърде рано и невъзможно да се прогнозира размерът на бъдещи негативи за дружеството като количествени и качествени параметри.

"Дружба" АД е част от портфейла на бившия приватизационен фонд "Фаворит холд" АД, който притежава най-голям дял от капитала - 48.93 процента. Холдингът пък е свързан с Иван Тодоров, който е вносител на чешките "Шкода" у нас. Другите акционери са "Кортекс Трейдинг" АД с дял от 29.04%, както и други фирми и група дребни инвеститори. Към края на миналата година, освен Иван Ангелов Тодоров - председател на борда, който има дял от 0.68% от акциите с право на глас, останалите членове на съвета на директорите не притежават акции на „Дружба” АД.

През миналата година са сключени три сделки с 4299 акции на „Дружба” АД на "Българска фондова борса" АД при средна цена 0.85 лева на акция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във