Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Доверие - Обединен холдинг" ще може да увеличава капитала си до 100 000 000 лв.

Капиталът на "Доверие - Обединен холдинг" АД - София ще може да бъде увеличаван до размер, не по-голям от 100 000 000 лв., чрез издаване на нови акции в следващите пет години. Това ще става и с решение на Управителния съвет на дружеството. Това решиха акционерите на проведеното извънредно общо събрание. 

Управителният съвет ще избира инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала. Право да участват ще имат инвеститорите, които са придобили акции най-късно пет работни дни след датата на публикуване на съобщение за предлагането съгласно изискванията на ЗППЦК.

Промяната в устава дава възможност на Управителния съвет на холдинга да реагира по-бързо при необходимост от увеличение на капитала и да не чака свикване на общо събрание и след това вписване на решенията му в Търговския регистър.

Капиталът на холдинга в момента е в размер на 18 736 099 лева, разпределен в същия брой акции с номинал по 1 лев всяка. 

Акционерите на  "Доверие - Обединен холдинг" АД направиха още една промяна в устава. Създаден бе нов чл. 27а в Устава, според който общото събрание на акционерите може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и чрез съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция.

Но, независимо от предвидените в този Устав възможности, Управителният съвет ще определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на общото събрание. Правилата за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция се приемат от Управителния съвет.

"Доверие – Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, която обединява 19 дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. Това са компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазване и медицински услуги, здравно застраховане, винопроизводството, жилищно строителство и промишленост със строителни материали, производство на перилни препарати и битова химия, търговия на дребно със стоки за бита от вида "Направи си сам”, отдаване под наем на движими и недвижими активи, шивашка промишленост и други.

"Доверие – Обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Към момента книжата му се търгуват по 4.47 лева за един брой.  

"Доверие – Обединен холдинг” АД  е наследник на Обединен български приватизационен фонд "Доверие”. Най-големите акционери в него са "Софарма" АД с дял 24.98% и "Телекомплект" АД с 8.92% от акциите. 

Предприемачът Радосвет Радев, председател на БСК сега, е също така и председател на  Надзорния съвет "Доверие – Обединен холдинг” АД. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във