Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ: РИСКЪТ ОПРЕДЕЛЯ ДОХОДНОСТТА

Договорните фондове, които са вид колективна инвестиционна схема, стават все по-атрактивна форма за вложения от страна на населението. Това показват данните за набраните от тях средства, както и проучванията на международни финансови институции. Към края на 2005 г. парите, управлявани от български фондове, достигнаха 90 млн. лв., а през май 2006 г. вече са около 150 млн. лева. Очакванията са, че до края на годината инвестициите ще надхвърлят 300-400 млн. лева. Ръстът им през следващите няколко години ще бъде над 100% на годишна база и този бум ще се укроти едва след 2008-2009 г., когато ще достигне 30-40 на сто. Предполага се, че през 2009 г. договорните фондове вече ще управляват над 700 млн. лева.
Заради големия интерес към тези фондове в. БАНКЕРЪ ще прави месечен преглед на пазара, както и на доходността на инвестираните в тях средства. Световната практика показва, че взаимните фондове лесно набират популярност, както това се случва сега и в България. И когато те отвоюват своя пазарен дял в световен мащаб, инвестиционните дружества, които са другата разновидност на колективните инвестиционни схеми, постепенно ще изчезнат. За атрактивността на фондовете говори и фактът, че едно управляващо дружество обслужва десетки фондове, носещи различна степен на риск, което предполага, че потенциалните инвеститори имат богат избор. В света има над 55 хил. такива фонда, които управляват активи за 15 трлн. долара. Близо 60% от тях се намират в САЩ, 33% са в Европа, а 10 на сто в Азия. Около половината спестявания на западноевропейците са в такава форма, докато процентът в Централна и Източна Европа е близо 10 на сто. Статистиката показва, че този показател в България все още е на много ниско равнище, тъй като спестяванията във въпросните фондове са под 1 процент.
Договорните фондове се появиха на инвестиционния пазар след промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от 2005 г., който дотогава разрешаваше създаването само на инвестиционни дружества. В момента активите на фондовете са набрани предимно от частни лица, а причината те да стават все по-предпочитан начин за инвестиция се дължи основно на това, че носят средно с 5% по-голяма доходност от банковите депозити. Освен това човек винаги може да си получи вложените в такива фондове пари, като продаде закупените дялове, без в повечето случаи да дължи такси за това.
В зависимост от своя профил фондовете са с нисък, среден и висок риск. Първите инвестират в инструменти с фиксирана доходност, а вторият и третият вид влагат средства в акции и облигации. В портфейла на високорисковите преобладават инвестициите в акции. Рискът предопределя и тяхната доходност. Колкото по-висок е той, толкова и по-голяма може да е печалбата, но пък няма и гаранция, че вложените пари ще бъдат запазени и умножени.
Взаимните фондове се появиха във важен момент за развитието на българския капиталов пазар, тъй като интересът на инвеститорите, както наши, така и чуждестранни, към него се увеличи значително. По-важното е, че този пазар все още се отличава както с ниската си ликвидност, така и с липсата на качествени ценни книжа, в които си струва да се инвестира.
Между инвестиционните дружества и договорните фондове има и някои разлики. Предимството на фондовете е, че те не са юридически лица и съответно за тях отпада тромавата и скъпа процедура по регистрацията им. Разходите на такъв тип дружество са ниски, тъй като нямат управителни органи и плащат единствено такса на управляващото дружество. Това рефлектира и върху върху доходността, която получават инвеститорите.
С подготвяните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, които ще се гласуват през септември, договорните фондове ще получат по-голяма свобода при инвестирането на събраните от тях пари. Освен в ценни книжа те ще могат да влагат средства и в други финансови инструменти като деривативи*. Единственото условие е всички активи да бъдат ликвидни и тяхната стойност да може да се изчислява по всяко време, за да може да се пресметне точно стойността на един дял от фонда. Въпреки че пазарът ни все още не е запознат добре с тези инструменти, те ще помогнат за диверсификацията (б.ред. - разпръскването) на риска, който носят инвестиционните портфейли. Така ще може да се постига и по-голяма доходност, което ще направи договорните фондове още по-атрактивни.
Възможностите българските граждани да инвестират се разширяват и с книжа, които се търгуват в трети страни извън Европейския съюз, стига пазарът да е регулиран, да функционира редовно и да е публично достъпен. На договорните фондове ще бъде разрешено да влагат пари и в дялове на други инвестиционни дружества и договорни фондове.

* Деривативи - ценни книжа, чиято стойност зависи от представянето на даден актив на пазара (акции, стоки и други). Най-често срещаните деривативи са фючърси, опции, форуърди и суапове. Този вид инструменти се използва най-често от институционални инвеститори за увеличаване на доходността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във