Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 300 000 евро за инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

До 300 000 евро ще могат да получат проекти за земеделски производители по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. С нея се изпълнява ангажиментът, поет с коалиционното споразумение, за подкрепа на малките и средни производители.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Крайният срок за подаване на документи е 17 август.

Предвиденият финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедурата е в размер на 39 116 000 лева. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв., а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. За кандидати големи предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия размерът на финансовата помощ е до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За подпомагане се допускат кандидати, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Иска се и стандартният производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Документи могат да подават и групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, както и еднолични търговци и юридически лица, различни от посочените по-горе кандидати, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във