Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 2023 г. ще си общуваме с държавната администрация електронно

Към 2023 г. се очаква всеки гражданин да може да общува ефективно по електронен път с държавната администрация, като получава лесно, сигурно и надеждно персонализирани административни услуги. Правителството прие на днешното си заседание Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в  България 2019-2023 г.

Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление отразява развитието на нормативната и институционалната рамка за е-управление, водещите европейски принципи и приети стратегически документи в тази област на европейско ниво в периода след 2014 г. Тя следва да служи за рамка, въз основата на която се създават стратегии по области на политики и се определят цели и дейности от централните и териториалните администрации. Към този документ беше приета и Актуализираната пътна карта 2019-2023 г., която включва приоритетни мерки за изпълнението на стратегическите цели, заложени в Актуализираната стратегия, отговорните институции и предвидения финансов ресурс. Основно финансирането на мерките ще се осъществи чрез оперативни програми на ЕС и чрез държавния бюджет. Важно е да се отбележи, че е възприет нов подход - включени са мерки от област „Правосъдие“ с цел да се осигури оперативна съвместимост, обхванати са мерки за преодоляване на критичните фактори и реализиране на ефективно и прозрачно е- управление. Актуализираната пътна карта отразява и изпълнението на вече стартиралите проекти и дейности в програмния период 2014-2020 г.

На правителственото заседание бе приета и Концепция за регистрова реформа, която ще оптимизира организацията на регистрите в държавната администрация и да се намалят разходите за тяхната поддръжка. Така ще се гарантира служебен обмен на информация и данни за предоставяне на качествени услуги. Концепцията е насочена към регистрите на всички централни и териториални администрации, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация. 

Министрите приеха и нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“. Целта е преструктуриране на три дирекции и една Главна дирекция в агенцията, която да осъществява контрол върху електронните административни услуги. Така ще се оптимизира работата на отделните звена във връзка с нарасналия брой заявки от административните органи, организациите и гражданите за присъединяване към споделените ресурси на електронното управление.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във