Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО 100 000 ЛЕВА ГЛОБА ЗА НАРУШИТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА

В края на миналия месец в Народното събрание бе внесено поредното предложение за промени в Закона за авторското право и сродните му права. Освен всичко друго те доказват, че без съветите, препоръките и наставленията на Европейския съюз правата на българските творци не са стопроцентово гарантирани. В конкретния случай в нормативния акт трябва да залегнат две нови директиви на ЕС, които според вносителя (Министерския съвет) окончателно и пълно ще хармонизират нашето законодателство с европейското в тази област. Първата директива (2001/84/ЕО от 27 септември 2001 г.) се отнася до правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството. Втората (2004/48/ЕО от 29 април 2004 г.) е свързана с осъществяването на правата върху интелектуалната собственост. Страните членки на общността трябва да отразят в законодателството си първата директива до 1 януари 2006-а, а втората - до 29 април 2006 година. Очевидно България ще трябва да направи същото, и то колкото може по-бързо.Европа изисква от 25-те си членки да въведат разпоредби, които да гарантират на художници, скулптори, фотографи и автори на някои видове творби на приложните изкуства като гоблени, керамика и др., че ще получават определен процент от цената на своите произведения при препродаването им от търговци, закупили ги лично от тях. Впрочем подобен текст се съдържа и в чл.20 на действащия в момента у нас закон. Според него авторът има право при повторна и при всяка следваща продажба на оригиналната си творба да получи възнаграждение в размер на пет на сто от продажната й цена, ако не е договорен по-висок процент. Вероятно тази разпоредба крие слабости и несъвършенства, но затова пък дава пълна свобода на договаряне между човека на изкуството и търговеца относно печалбата.Сега обаче нещата се променят. И в някои случаи това може да се окаже доста драматично. Бъдещият регламент е далеч по-подробен от сегашния, тъй като императивно въвежда размерите на процентното отчисление в полза на автора в зависимост от продажната цена. Единственото, което държавата може да регламентира по свое желание, е долната граница на продажната цена, под която отчисление няма да се прави. Съгласно директивата на Стария континент тази граница не бива да надвишава равностойността на 3000 евро. И понеже е съвсем очевидно, че тя е неприложима за България, в нашия законопроект е предвидено този праг да е левовата равностойност на 300 евро. Вносителят твърди, че неговият размер е съобразен с практиката в страната, определен окончателно след консултации със съответните творчески съюзи. Отчисленията в полза на автора ще се определят по доста сложен начин, като общият им размер за една творба не може да превишава левовата равностойност на 12 500 евро. Художниците, скулпторите, фотографите и изобщо носителите на авторски права ще могат в срок до три години след препродажбата на тяхна творба да изискат от всеки професионален търговец, участвал в сделката, да им предостави всякаква информация, ако тя е необходима да си получат законовия процент от печалбата.А какви ще бъдат последиците при нарушаване на авторските права? Естествено е да се очаква ощетеният да търси възмездие по съдебен път, и то за всички понесени вреди. Според сегашния закон той може да поиска реализираните в резултат от нарушението приходи. При липса на достатъчно точни данни може да поиска от 100 до 50 000 лв., като точната сума се определя по преценка на съда.Промените в нормативния акт регламентират санкциите при подобни случаи доста по-подробно. При определяне на размера на обезщетението съдът вече ще взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди. Пропуснатите ползи включват и приходите, реализирани от нарушителя. Самият текст обаче не е много прецизен: Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. Възпиращо и предупредително се очаква да действат предвидените по-високи обезщетения, чийто размер варира от 500 до 100 000 лева. Подобен ефект цели и една качествено нова мярка - решението на съда да бъде разгласено в два всекидневника и в часовия пояс между 19 и 21 часа на Българската национална телевизия, при това за сметка на нарушителя.Новите разпоредби ще се прилагат само за препродажби, извършени след влизането в сила на този закон. Така ремонтираният нормативен акт ще започне да действа месец след обнародването му в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във