Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дистрибуторът на МПС с марката Iveco - с нов собственик

Комисията за защита на конкуренцията разреши на Катарина Папас, гражданин на Австрия, да придобие  едноличен контрол върху "Папас Холдинг" ГмбХ (Pappas Holding GmbH), Австрия, съобщиха от антимонополния регулатор. Планираната сделка е обявена  и пред органите, регулиращи  конкуренцията в  Австрия, Унгария, Германия и Румъния.

Чрез дъщерни фирми "Папас Холдинг" извършва дейност по дистрибуция и препродажба на камиони, автобуси, търговски и леки МПС, на резервни части за тях, както и предоставяне на следпродажбени и сервизни услуги на територията на Евросъюза. В момента компанията се контролира от фамилията Папас. Катарина Папас , заедно със своя брат Александер Папас,  упражнява косвен съвместен контрол върху "Данюбтрак България" ЕООД - София, чийто едноличен собственик на капитала е "Папас Холдинг".

Планираната сделка ще се осъществи по силата на Договор за прехвърляне, сключен между Катарина Папас (като купувач) и Александер Папас (продавач). С него ще се извърши покупко-продажба на 49.86% от дяловете на "Папас Холдинг", които към момента са притежавани от Александер Папас. След приключване на планираната сделка Катарина Папас ще стане притежател на общо 99.72% от капитала на холдинга и ще придобие едноличен контрол върху него. Така че в крайна сметка операцията е свързана с вътрешноорганизационни промени в рамките на семейния бизнес на фамилия Папас.

В България "Папас Холдинг" извършва дейност индиректно чрез своето еднолично дъщерно дружество "Данюбтрак България" ЕООД, което е оторизиран дистрибутор на пълната гама на  индустриални транспортни средства с марката Iveco, както и оторизиран доставчик на услуги по следпродажбено сервизно обслужване. И това е причината КЗК да анализира сделката.

По оценка на уведомителя, пазарните дялове на "Данюбтрак България" ЕООД на пазарите на дистрибуция на търговски МПС (на база продадени количества) в страната са, както следва: дистрибуция на тежкотоварни търговски МПС- [5-10]% за 2018 г., дистрибуция на средно тежки търговски МПС- [20-30]% за 2016 г., и  дистрибуция на лекотоварни търговски МПС- между [5-10]% и [10-20]% за 2018 година.

Така че не съществуват непреодолими бариери (регулаторни или икономически) за навлизане на потенциални конкуренти на пазара на дистрибуция на търговски МПС в страната.

В конкретния случай българският антимонополен регулатор счита, че предвид особеностите на концентрацията, както и с оглед на посочените по-горе пазарни позиции на търговските МПС с марка Iveco в страната, сделката няма да доведе до промяна на пазарното положение на "Данюбтрак България" ЕООД на нито един от пазарите, на които работи фирмата.

Концентрацията в случая не води до установяване или засилване на господстващо положение, чрез навлизане на нови стопански субекти и обединение на икономически ресурси, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар, на който операцията ще окаже въздействие.

В резултат на извършения анализ КЗК установи, че тази операция е свързана с напускане на един от съвместно контролиращите съдружници и без да навлиза нов икономически субект във въпросното предприятие, тъй като придобиващ се явява другият контролиращ към момента съдружник. Поради това, в конкретния случай планираната сделка няма да доведе до промяна в пазарното присъствие на засегнатите предприятия, съответно не е налице вероятност за увреждане на конкуренцията на български пазар. В конкретния случай Катарина Папас, придобиваща едноличен контрол върху "Папас Холдинг" и съответно косвен върху неговите дъщерни дружества, включително "Данюбтрак България" ЕООД, не упражнява контрол върху други предприятия, извършващи дейности, идентични с тези на холдинга. Следователно, сделката води единствено до трансформация на вида на упражнявания контрол от съвместен в едноличен. Това е основанието на  КЗК да разреши нотифицираната сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във